Omgevingsvergunning zwembad

Per brief van 24 maart 2016 heeft de gemeente Rotterdam aan Ballast Nedam een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen en het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het transformeren van een kantoorgebouw tot een zwembad met verhuurbare ruimten aan de Gooilandsingel 11.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; datum bezwaarschrift; de gronden van het bezwaar; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan: Het college van Burgemeester en Wethouders - T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM - Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl , respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM - Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Alle documenten van de omgevingsvergunning zijn digitaal op te vragen bij de gemeente Rotterdam: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl

Het dossiernummer is OMV 15.12.00267

 

Hieronder zijn een aantal belangrijke documenten via een link direct digitaal beschikbaar:

Klik hier voor de volledige beschikking van de gemeente Rotterdam

Klik hier voor een technische omschrijving (rapport DWA)

Klik hier voor bouwfysische aspecten (geluid, windhinder) voor de omgevingsvergunning (rapport DGMR)

Klik hier voor plattegronden met de gebruiksfuncties

Klik hier voor een plattegrond van de openbare ruimte

Klik hier voor een notitie over parkeren rond het nieuwe zwembad