Zes knelpunten in zienswijze over Startdocument Hart van Zuid

Het bestuur van Stichting Zuidpleingebied heeft een zienswijze ingediend over het Startdocument Hart van Zuid. Hierin zijn de belangrijkste knelpunten en bezwaren van bewoners en ondernemers opgenomen. Daarnaast zijn kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld.

Zo is in de brief aan de gemeente opheldering gevraagd over het plangebied. Uit een luchtfoto in het startdocument valt op te maken dat de Goereesestraat tot het Hart van Zuid behoort, terwijl deze straat formeel binnen de grenzen van de wijk Carnisse valt en de Zuidpleiner hier niet wordt bezorgd. Bewoners krijgen wel met het Hart van Zuid te maken, zeker als de Verlengde Goereesestraat wordt aangelegd om de wijk te ontsluiten, met het risico op sluipverkeer vanaf de Pleinweg. Ook is meer cijfermateriaal gevraagd over extra parkeerplaatsen bij de nieuwe voorzieningen.

De stichting heeft in de zienswijze zes knelpunten naar voren gebracht:

1) Nieuwe busroutes onder en rondom woningen Zuiderterras leiden tot ernstige problemen (lucht, geluid, trillingen, bereikbaarheid ingangen op maaiveld). Het verkeersvrij maken van de Gooilandsingel gaat met de huidige plannen ten koste van het wooncomfort en de leefomstandigheden (gezondheid) van de bewoners.

2) Autoluw maken van Gooilandsingel veroorzaakt ook verkeersproblemen elders. Denk aan de Sallandweg en de Van Swietenlaan. Blijven de wooncomplexen Zuidplein 324-510 en Zuidplein Résidence nog goed bereikbaar als er een nieuw busstation wordt aangelegd? Hoe lopen straks de verkeersroutes?

3) Bewonersparkeren komt nog meer onder druk te staan. Door het toenemend aantal bezoekers aan de (nieuwe) voorzieningen zal het voor bewoners en ondernemers moeilijker worden een parkeerplaats te vinden. Wordt er nog iets gedaan met het idee om bij evenementen in Ahoy de parkeervoorzieningen in het Motorstraat beter te benutten?

4) Risico's voor gezondheid van bewoners en bezoekers in het Zuidpleingebied. Op sommige gebieden zal een verslechtering plaatsvinden met betrekking tot de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. Dit wordt volgens het startdocument gecompenseerd door onder meer groene fiets- en wandelroutes en een aantrekkelijker OV-knoop, maar dat heeft niet direct een positief effect op de gezondheid van bewoners.

5) Aantasting Zuiderpark door woningbouw en verlengde Goereesestraat. De politiek en ook veel bewoners en bezoekers hebben liever groen of behoud van sportvoorzieningen op de locatie waar nu de tennisbanen liggen. Wat zijn de consequenties als de gemeenteraad niet instemt met woningbouw en een doorgaande weg die Ballast Nedam hier heeft voorzien?

6) Langdurige bouwoverlast in het gebied en onduidelijkheid over het tijdpad en het vergunningentraject. Hoe gaat de projectorganisatie communiceren over de werkzaamheden? Er moet op korte termijn meer duidelijkheid worden gegeven aan bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over het tijdpad, dat onlangs in overleg met de gemeente is aangepast. Ondernemers rond het busstation willen weten waar zij aan toe zijn nu de planning is aangescherpt en het nieuwe busstation in 2020 gerealiseerd zal zijn. 

Hoe verder?

De volgende stap, zo is gebleken uit vergaderstukken voor de gemeenteraadsvergadering van 6 november jongstleden, is dat de structuurvisie, het bestemmingsplan in ontwerp, het Milieu Effectrapport en de omgevingsvergunning bouw voor de eerste bouwstroom ter inzage wordt gelegd. Ballast Nedam heeft inmiddels aan het bestuur van Stichting Zuidpleingebied bericht dat de drie eerstgenoemde documenten op 21 april 2015 worden besproken door het College van Burgemeester en Wethouders en vervolgens van 1 mei tot 12 juni ter inzage worden gelegd.

Het college besluit 12 januari over de nota van beantwoording, waarin de reacties worden opgenomen op de ingediende zienswijzen over het startdocument.

Stichting Zuidpleingebied heeft in de zienswijze benadrukt dat bewoners en ondernemers weliswaar zorgen hebben over met name de beschreven knelpunten, maar verheugd zijn dat er na jaren van voorbereidingen enorm wordt geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen, in meer groen en water, en in sociale aspecten zoals kennisuitwisselingen voor werk en stageplaatsen. Voor de korte termijn is aangedrongen op een veilige looproute tussen het ov-knooppunt en het Motorstraatgebied (met vooral betere verlichting) op tijden dat de parkeergarage en het winkelcentrum zijn afgesloten.

Klankbordgroep

De zienswijze van Stichting Zuidpleingebied is opgesteld na advies en met instemming van de Klankbordgroep Zuidpleingebied, waarin bewoners van diverse appartementencomplexen en meerdere ondernemers zitting hebben.

Lees de volledige zienswijze elders op deze website.