Vergunningen voor bouw en inritten kunstenpand ter inzage

Voor het kunstenpand aan de Gooilandsingel en voor twee inritten vanaf de Van Swietenlaan liggen van vrijdag 1 september tot en met donderdag 12 oktober twee ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage. Dat heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt in huis-aan-huisblad De Havenloods (edities Zuid) van woensdag 30 augustus en vanaf 1 september op de website overheid.nl

De stukken voor de vergunningaanvragen voor de bouw van een nieuw cultureel centrum met onder andere een theater en bibliotheek zijn in te zien bij Stadsontwikkeling Rotterdam (na telefonische afspraak: 010-4895241). De omgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken zijn tevens online in te zien als extene bijlagen aan de linkerzijde op de webpagina met de publicatie op overheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-50109.html

Zienswijzen

Over de ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunningen en de stukken bij de aanvraag ervan kunnen zienswijzen worden ingediend. Dat kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders of mondeling na telefonische afspraak (bovenstaand telefoonnummer).

Voor het project Hart van Zuid geldt de gemeentelijke coördinatieregeling. Dat houdt in dat tegelijk over een aantal aanvragen kan worden besloten. Dat geldt nu voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen’ voor het kunstenpand.

Coördinatieregeling

​De coördinatieregeling houdt in dat de vergunningverlening een langere doorlooptijd heeft dan bij een reguliere omgevingsvergunning. Gedurende een periode van 32 weken wordt twee keer de mogelijkheid geboden om de stukken in te zien. Bij de eerste keer kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpvergunningen. Daarna wordt een beslissing genomen over de definitieve vergunningen: verlenen, gewijzigd verlenen of weigeren.

De tweede terinzagelegging is vooral bedoeld om bekend te maken welke wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de ingediende zienswijze(n). Tegen de definitieve vergunningen kan beroep worden ingesteld, maar dat kan alleen bij de Raad van State en alleen door partijen die een zienswijze hebben ingediend. Bij de coördinatieregeling worden de stappen van bezwaar en beroep op de Rechtbank overgeslagen.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond over Hart van Zuid op donderdag 14 september wordt (onder andere) uitleg gegeven over de ontwerpplannen van het kunstenpand, zo blijkt uit de uitnodiging die onlangs op Facebook is gepubliceerd.

Klik hier voor de volledige bekendmaking van de terinzagelekking en alle bijbehorende stukken van de omgevingsvergunningen (links op deze webpagina) op overheid.nl

Klik hier voor de volledige coördinatieregeling