Veel nieuwe ideeën op eerste informatieavond Hart van Zuid

De informatieavond op 2 juni over Hart van Zuid heeft honderden ideeën opgeleverd. Deelnemers aan de verschillende workshops noemden onder andere: een nieuw metrostation naast Ahoy, een loopbrug van de Dordtselaan naar het winkelcentrum, en een ondergronds busstation.

Er gingen stemmen op voor werkervaringsprojecten voor jongeren en andere werkzoekenden, voor daktuinen en muurbegroeiing, en voor 'duurdere' winkels in het winkelcentrum. Veel opmerkingen gingen over verkeer en parkeren. Zo werd aangedrongen op een goede ontsluiting van het gebied, bijvoorbeeld door meerdere routes naar Ahoy. Als oplossing voor de al eerder geuite bezwaren van bewoners tegen een nieuwe busoprit bij het Zuiderterras werd een ondergronds busstation voorgesteld, of een OV-knooppunt met een tweede metrostation bij de tennisbanen naast Ahoy.

Locatieruil zwembad en bioscoop

Iemand stelde voor de beoogde locaties voor de bioscoop en het nieuwe zwembad te ruilen. De bioscoop zou daardoor naast het kunstenpand komen en dichtbij nieuwe horeca op het Plein van Zuid. De alternatieve locatie voor het zwembad zou beter aansluiten bij het sportcomplex en een extra voorziening betekenen voor hotelgasten.

Aan het begin van de avond werd gevraagd of er extra parkeerplaatsen komen als Ahoy wordt uitgebreid en nieuwe voorzieningen worden gebouwd (hotel, bioscoop, kunstenpand). Conceptontwikkelaar Felix Sanders van Ballast-Nedam antwoordde dat voor elk nieuw pand een parkeereis geldt en dat er voldoende parkeerplaatsen worden toegevoegd.  

Meer uitstraling

Meerdere bewoners en bezoekers gaven aan dat zij Zuidplein nu nog niet ervaren als het kloppend Hart van Zuid. Het Zuiderpark en het winkelcentrum zouden meer uitstraling moeten hebben voor passerende automobilisten en bus- en metroreizigers. Er zouden veel meer winkels (zichtbaar) moeten zijn op maaiveldniveau en ook het Zuiderpark kan beter gepresenteerd worden als een voor iedereen toegankelijke plek voor sport en recreatie. Een bewoner van één van de appartementencomplexen gaf aan juist de rust op het Zuidplein op prijs te stellen. "Dat moet zo blijven."

Hoe verder?

"Hoeveel ruimte is er om dingen aan te passen in de plannen?", werd er op de informatieavond gevraagd. "De locaties en de zoekgebieden staan vast", antwoordde de woordvoerder van Ballast Nedam. "Maar we nemen de opmerkingen mee in de voorbereidingen voor het definitieve ontwerp. Er wordt dus wel degelijk iets gedaan met uw inbreng."

Tijdens de inleiding werd ook toegelicht dat dit het moment is waarop de omgeving ideeën kan spuien. "Alle ideeën zijn welkom." Later starten de procedures voor een structuurvisie, de milieueffectenrapportage, een nieuw bestemmingsplan en de formele inspraak voor de gebiedsontwikkeling.     

De ideeën die op 2 juni naar voren zijn gebracht, zijn gepubliceerd op de website van de gemeente (klik hier voor een overzicht). Een plangroep met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van Ballast Nedam en de gemeente gaat de ideeën bespreken en toetsen tijdens zogeheten value engineering-sessies op 12 en 25 juni. De resultaten daarvan worden vervolgens besproken tijdens een informatieavond op maandag 30 juni, waar opnieuw alle geïnteresseerden welkom zijn.