Startdocument Hart van Zuid ter inzage

De gemeente Rotterdam heeft bekendgemaakt dat het startdocument Hart van Zuid vanaf vrijdag 10 oktober tot donderdag 20 november ter inzage ligt. Het kan op werkdagen worden ingezien in het gebiedskantoor Charlois en is in te zien op internet.

In het Startdocument Hart van Zuid Rotterdam zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de op te stellen structuurvisie, bestemmingsplan en bijbehorende milieueffectrapportage en wordt beschreven welke procedures worden doorlopen om deze documenten vast te stellen.

Gedurende de periode dat het startdocument ter inzage ligt kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen over het voornemen en de uitgangspunten voor het op te stellen MER zoals neergelegd in het startdocument. De klankbordgroep Zuidpleingebied in oprichting vergadert binnenkort over een eventueel gezamenlijke zienswijze namens bewoners en ondernemers. Wilt u hierover meepraten, stuur dan een e-mail aan: info@onszuidpleingebied.nl

Wilt u meepraten in de klankbordgroep Zuidpleingebied?  Kijk dan elders op deze website.

Individuele zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en Wethouders, door tussenkomst van de directeur Stadsontwikkeling, Projectbureau Hart van Zuid t.a.v. mw. D. Ginter, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze over het voornemen kunt u een telefonische afspraak maken via telefoonnummer 010 – 489 5241.

Het startdocument Hart van Zuid Rotterdam ligt ter inzage bij:

• Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

• Gebiedscommissie Charlois, Gooilandsingel 111 (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 12.00 tot 20.00 uur)

• DCMR Milieudienst Rijnmond, van 8.30 tot 17.00 uur, Parallelweg 1 te Schiedam

Het startdocument is tevens beschikbaar via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen.

Klik hier voor de officiële bekendmaking van de terinzagelegging.