Openstaande vragen en nog geen advies na hoorzitting

De subcommissie Bestemmingsplannen van de gemeenteraad heeft nog geen advies geformuleerd over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid. Tijdens de hoorzitting op 22 september, waar acht indieners van een zienswijze het woord voerden, bleven nog te veel vragen onbeantwoord.

Marga Scholte sprak in als bewoonster van het Zuiderterras. Zij plaatste vraagtekens bij de parkeerbalans en vroeg onder meer waar de fysieke parkeerplaatsen voor de bewoners van het Zuiderterras zijn geprojecteerd. Ook schetste zij dat een busroute onder het de terrasflats haar woongenot enorm zal aantasten en dat de huidige laad- en loszone voor bewoners niet zomaar kan vervallen om plaats te maken voor bussen en (vracht)auto's.

Ook Emile Hilgers, die deze avond Stichting Zuidpleingebied vertegenwoordigde, noemde de busroutes als pijnpunt voor de bewoners. Hij schetste dat de voorkeursvariant van Ballast Nedam en de gemeente - onverwacht en na de terinzagelegging - in het ontwerp-bestemmingsplan is verankerd. De zogeheten Patiovarant B, waarbij aankomende bussen op een nieuwe helling dichter langs de woningen rijden en vertrekkende bussen via de onderdoorgang op de Sallandweg, is weliswaar een idee van een bewoner, maar dit was bedoeld als 'minder slechte oplossing'. De voorkeursvariant van de bewoners van het Zuiderterras, constateerde Hilgers, is handhaven van de bestaande situatie.

Verkeersveiligheid

Andere pijnpunten die Hilgers in zijn betoog naar voren bracht zijn de bouwhoogten en volumes. De theatertoren van het kunstenpand bij de Gooilandsingel kan bijvoorbeeld tot 28 meter reiken, waardoor het uitzicht en daglicht van de woningen aan Zuidplein Laag ernstig worden belemmerd. Verder wees hij op de verkeersveiligheid op de smalle Sallandweg, waar in de 'voorkeursvariant' tweerichtingsverkeer is gepland en op het kruispunt met de Zuiderparkweg zeven rijbanen zijn voorzien.

"Los van de zorgen over geluid, trillingen, veiligheid en bereikbaarheid vragen wij ons af of de smalle Sallandweg alle bussen, vrachtauto's en gebruikers van de parkeergarages wel aan kan. De effecten voor de verkeersafwikkeling op de rechter Maasoever en bij het Vaanplein zijn berekend, maar we zien in het verkeersonderzoek niets over de capaciteit van de wegen in het gebied", aldus Hilgers.

In het stadhuis sprak mr. Kranendonk namens de VvE Zuiderterras/Carnissesingel. Zijn voornaamste bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan betreffen de verhoogde druk op de parkeerplaatsen en de busroutes. Het plan met de nieuwe busroutes betekent een uitbreiding van verkeer, die geen stand zal houden bij de afdeling Bestuursrecht van de bestuursrechtspraak, aldus de woordvoerder. De consequenties zijn volgens hem onvoldoende onderzocht.       

Eigen parkeerplaatsen

Linda van Heumen, voorzitter van de VvE Zuidplein 324-510, stelde de vraag of het juridisch wel is toegestaan om boven de buitenparkeerplaatsen van dit complex te bouwen terwijl de grond is verpacht aan de particuliere eigenaren. Ze benadrukte onder meer dat de bewoners zelf het beheer willen blijven voeren van hun parkeerplaatsen en niet onderdeel willen worden van een commerciële parkeergarage. Ook moet de parkeervoorziening (inclusief de overdekte plaatsen) een eigen ontsluiting houden.

Een advocaat namens de vastgoedeigenaren en ondernemers van het winkelcentrum maakte tijdens de hoorzitting onder andere bezwaar tegen de regels van het bestemmingsplan die uitbreiding van de detailhandel op maaiveld mogelijk maken. De geplande uitbreiding van het winkelcentrum op de huidige locatie van Theater Zuiplein mag geen solitair winkelgebied worden, stelde hij. Ook bepleitte hij dat het winkelcentrum één geheel blijft en dat het bestemmingsplan niet - zoals nu volgens de reclamanten het geval is - de flexibiliteit van de huidige eigenaren beperkt.

Open lucht-buurthuis

Als laatste sprekers hielden twee bewoonsters (van Carnisse en Tarwewijk) een pleidooi voor behoud van de Carnissetuin. Ze benadrukten onder meer dat de locatie al vele jaren wordt benut als landbouwgrond en dat de huidige gebruikers pas kort geleden zijn betrokken bij de plannen voor het Hart van Zuid. Ans Lemmen gaf aan dat de tuin ook als ontmoetingsplaats een belangrijke functie heeft; zij sprak van een 'open lucht-buurthuis'. Rini Biemans van Creatief Beheer verklaarde dat zijn contract met de gemeente binnenkort afloopt en dat er nog geen nieuwe locatie is waar de activiteiten kunnen worden voortgezet.

Naar aanleiding van de sprekers stelden de commissieleden een groot aantal vragen, vooral aan de ambtelijke vertegenwoordigers van het Projectbureau Hart van Zuid. Ze wilden bijvoorbeeld weten of er geen wetten worden overtreden (parkeerplaatsen bij Zuidplein 324-510 en toegankelijkheid Zuiderterras), waarom de Carnissetuin onderdeel is van het bestemmingsplan Hart van Zuid, en waarom de gemeente deze locatie heeft aangeboden voor de uitbreiding van het Hoornbeeck College.

Politieke lading

Sommige vragen konden direct worden beantwoord. Zo legde projectmanager Debbie Ginter uit dat het perceel van de Carnissetuin in het laatst vastgestelde bestemmingsplan (uit 1951) de bestemming Sport & Recreatie had. Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen is de locatie opgenomen in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Hart van Zuid. Diverse andere vragen konden niet door de ambtenaren worden beantwoord omdat ze een politieke lading hebben.

In het onderlinge debat door de commissie Bestemmingsplannen - na de insprekers - bleek al snel dat er deze avond nog geen advies kon worden opgesteld voor de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, die 14 oktober vergadert over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid en bijbehorende stukken. "Dit is een apart geval", constateerde commissielid Jan-Willem Verheij. "Het is een zeer complex bestemmingsplan en er zijn heel veel zienswijzen ingediend."

Wordt vervolgd…

Commissievoorzitter Judith Bokhove stelde voor om de vergadering op een later moment te hervatten. Ze gaf aan dat er wellicht - voor of na de vergadering op 14 oktober - nog een 'tussenstap' nodig is om tot een goed afgewogen advies en besluit te komen. Belanghebbenden krijgen voor de voltallige gemeenteraadscommissie de mogelijkheid in te spreken, mits er dan nieuwe gezichtspunten zijn. "We gaan dit niet nog eens over doen."

Klik hier voor de volledige bijdrage van Stichting Zuidpleingebied.

Klik hier voor de bijdrage van bewoonster Marga Scholte (Zuiderterras)

Klik hier voor het volledige verslag van de hoorzitting met alle bijdragen van de insprekers