Ook oplossingen in onze zienswijze over ontwerp-bestemmingsplan

Stichting Zuidpleingebied heeft 5 juni een zienswijze ingediend over het ontwerp-Bestemmingsplan en het Milieueffectrapport Hart van Zuid. De belangrijkste bezwaren betreffen de mogelijke bouwvolumes en -hoogten, nieuwe busroutes, het leefklimaat voor bewoners, en parkeren. Voor al deze knelpunten zijn oplossingen voorgesteld.

Omdat het ontwerp-bestemmingsplan ruimte laat voor verschillende varianten voor nieuwe busroutes langs het Zuiderterras en voor de bouwlocaties van de bioscoop en het hotel, was het moeilijk om over alle planonderdelen een integraal, door alle bewoners gedragen standpunt in te nemen. Daar komt nog bij dat de plankaart - met grote bouwvlakken en veel grijs en weinig groen - een ander beeld oproept dan de artist impressions van Ballast Nedam en de beelden die een jaar geleden tijdens de bewonersbijeenkomsten zijn geschetst. Voor het veelgeprezen Plein op Zuid is geen minimumafmeting benoemd; het is - net als het Ahoyplein - ook niet te zien op de plankaart.

Te weinig zekerheden ingebouwd

In de juridische regels zijn met betrekking tot eerder geuite zorgpunten, zoals nieuwe busroutes, (bewoners)parkeren, een autoluwe Gooilandsingel en een gezond leefklimaat voor de bewoners, nog te weinig zekerheden ingebouwd, zo concludeert de klankbordgroep. Maatregelen tegen geluidsoverlast zijn nodig, maar niet voldoende gewaarborgd in de bouwregels. Een twistpunt is en blijft de geplande nieuwbouw (parkwoningen en uitbreiding van het Hoornbeeck College) op de huidige locatie van de nutstuinen en tennisvereniging Z'67.

Volgens het ontwerp-bestemmingsplan kan een bioscoop op de locatie 'uitbreiding winkelcentrum' (nu nog Theater Zuidplein) vijf meter hoger worden dan het appartementencomplex Zuidplein 324-510, waardoor voor veel bewoners het uitzicht richting Zuiderpark volledig zou worden ontnomen. Ook bewoners op de hoogste etages van Zuidplein Laag en de Van Swietenlaan verliezen - door de bouw van het kunstenpand - uitzicht; de nieuwbouw komt veel dichterbij hun woning dan de huidige bebouwing.

Inboeten op leefklimaat

Onderaan appartementencomplex Zuiderterras, waar nu nog een grasveld met grote bomen ligt, kan volgens de bepalingen in het ontwerp-bestemmingsplan horeca worden gerealiseerd; dit terwijl bewoners door nieuwe busroutes langs het complex al inboeten op leefklimaat en woongenot (door met name geluidsoverlast). Oplossingen voor dit bezwaarpunt zijn volgens de zienswijze van Stichting Zuidpleingebied: bestemming groen voor de bewuste locatie en alle ontwikkelde varianten voor nieuwe busroutes mogelijk maken in de regels van het ontwerp-bestemmingsplan, inclusief handhaven van de huidige situatie en een extra variant waarin de huidige opgaande bushelling behouden blijft.

Verder dringt Stichting Zuidpleingebied in de zienswijze aan op een maximale geluidsbelasting op de gevels rond het nieuwe kunstenpand en zwembad en overleg met bewoners - eventueel via de VvE's - die door verlies van hun parkeerplaats of en/of uitzicht direct of indirect schade ondervinden. Deze maximale geluidsbelasting is nu in de regels van het ontwerp-bestemmingsplan alleen benoemd voor het complex Zuiderterras/Carnissesingel. Ook moet er helderheid komen over de (on)mogelijkheid van een compensatie of schadevergoeding voor aantoonbare waardevermindering van de woningen door onder meer schade door trillingen tijdens de bouw, beperking van het uitzicht en parkeermogelijkheden, en door aantasting van het leefklimaat - geluid, luchtkwaliteit - door toenemend (expeditie- en bus)verkeer.

Parkeren 'alleen voor vergunninghouders'

Voorgestelde oplossingen voor het bezwaarpunt bewonersparkeren zijn onder meer: voldoen aan de 'voorwaardelijke verplichting parkeren' van de gemeente Rotterdam door bij het zwembad en kunstenpand parkeervoorzieningen op eigen terrein te realiseren, en op de Van Swietenlaan en delen van de Twentestraat en Zuidplein geen betaald parkeren maar 'alleen voor vergunninghouders'.        

Voor meer gegarandeerd groen en blauw in het ontwerp-bestemmingsplan stelt de zienswijze een groen-blauwe strook voor op de Gooilandsingel en minimaal een groene rand langs de Carnissesingel en de Zuiderparkweg voor een verbinding met het park.

Over het Milieueffectrapport zijn enkele bezwaren op hoofdlijnen in de zienswijze opgenomen. Het gaat daarbij niet zozeer om de feitelijke juistheid van de onderzoeksresultaten maar meer om de manier waarop deze - met name in de toelichting over het MER in het ontwerp-bestemmingsplan - zijn verwoord en vertaald in tabellen en conclusies.

Ten slotte bevat de zienswijze van Stichting Zuidpleingebied een aantal opmerkingen en vragen. De brief aan de gemeenteraad - in totaal 13 bladzijden - is opgesteld door de Klankbordgroep Zuidpleingebied (met bewoners van diverse appartementencomplexen) en ondertekend door het stichtingsbestuur. Nog tot 11 juni liggen de officiële stukken over Hart van Zuid ter inzage en kunnen ook anderen nog een zienswijze indienen.

Lees hier de VOLLEDIGE ZIENSWIJZE van Stichting Zuidpleingebied

Bekijk de 'digitale maquette' (planviewer) van Ballast Nedam

De officiële plankaart (verbeelding) uit het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid

Lees het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid

Lees het Milieueffectrapport Hart van Zuid - deel A

Lees het Milieueffectrapport Hart van Zuid - deel B