Ontwerpbestemmingsplan Zuiderpark ter inzage

Nog tot en met donderdag 4 mei ligt het ontwerpbestemmingsplan Zuiderpark ter inzage. Belangstellenden kunnen het op afspraak inzien bij de informatiebalie van het Timmerhuis aan de Halvemaanpassage 1. Het ontwerpplan is ook beschikbaar via internet (zie link onderaan).  

Het ontwerpbestemmingsplan Zuiderpark is grotendeels een vastlegging van de huidige planologische situatie. Er zijn slechts enkele nieuwe ontwikkelingen voorzien, zoals een mogelijk alternatief voor de Carnissetuin nabij het Krajicekveldje bij speeltuinvereniging Charlois aan de Carnissedreef 296. Ook zijn op verschillende plaatsen in het park nieuwe horecagelegenheden mogelijk, zowel locatiegebonden als mobiele seizoensgebonden horeca.

Drie zogenoemde wijzigingsbevoegdheden zijn overgenomen uit het vorige bestemmingsplan: uitbreiding van de kinderboerderij aan de Brammertstraat 10, verplaatsing van het theehuis aan de Kromme Zandweg 102 en de mogelijkheid voor het realiseren van een horecavoorziening op de hoek van de Promenade en de Zuiderparkweg (een terrein van maximaal 900 m2, waarvan hooguit 525 m2 mag  worden bebouwd met een maximale hoogte van 8 meter).

De locatie van voormalig restaurant Meerzicht aan de Oldegaarde 345 - waar later restaurant Oriental Park was gevestigd en is afgebrand - heeft op de plankaart nog steeds de bestemming Horeca.

Evenemententerrein

Over het evenemententerrein staat in het bestemmingsplan onder meer dat er maximaal 12 evenementen per jaar mogen plaatsvinden met een minimale tussenperiode van drie weken. Elk evenement moet bij de vergunningaanvraag voldoen aan de regels over onder andere veiligheid, geluid en bereikbaarheid in de Nota Evenementenvergunningen.

Bekende grote evenementen in het Zuiderpark zijn Metropolis en Baroeg Open Air, maar ook kleinere evenementen zijn mogelijk, zoals het Hindoestaande lentefeest, kermis, circus en braderieën.

Zienswijzen

Schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen tijdens de inzagetermijn worden ingediend bij de gemeenteraad (Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, afspraak maken via 06 10407388).

Kijk voor de plankaart, de regels en de toelichting (beschrijving) van het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Woensdag 19 april is er van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond aan de Zuiderparkweg 300. Dit is een inloopbijeenkomst zonder vast programma.