Nog niet helder of Kunstenpand zo mogelijk kleiner wordt

Het debat in de gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 3 februari heeft nog geen duidelijkheid gebracht over de invulling en omvang van het Kunstenpand. Uit een toelichting van wethouder Pex Langenberg (cultuur) bleek dat het niet uitgesloten is dat de nieuwbouw verkleind wordt. Hij zei dat op zeker moment is uitgegaan van een ontwerp voor het pand met een kleinere bibliotheek (niet 2.000 maar 500 m²).

Tegelijkertijd vertelde de wethouder dat het college tijdens de retraite in mei wil bekijken of de gemeente de bibliotheek tegemoet kan komen in de contractuele verplichting die voor de periode vanaf 2020 is aangegaan voor een grote bibliotheek in de nieuwbouw op Zuidplein. Langenberg stelde dat de gemeente de bibliotheek kan houden aan eerdere lange termijn huurafspraken.

Het gat dat is ontstaan door het voornemen om een kleinere bibliotheek te realiseren bedraagt 2,9 miljoen, zo werd - ondanks een schorsing voor een besloten debat - uiteindelijk ook in de openbare vergadering duidelijk. Voor dat bedrag heeft de gemeente zich verbonden aan de partners.

Er is serieus naar nieuwe huurders voor de vrijkomende vierkante meters in het Kunstenpand gezocht, maar tevergeefs, zo bleek verder uit de antwoorden van de wethouder. Langenberg kreeg van meerdere fracties het verwijt dat eerder gecommuniceerd had moeten worden over de plannen van de bibliotheek om vanwege voortschrijdend inzicht het beleid te herzien (minder grote bibliotheekvestigingen en behoud van een aantal kleine). "Ik geef toe dat ik de raad eerder had kunnen informeren, maar ik was volop in discussie met de heer Schneider over de financiële consequenties voor het Hart van Zuid", aldus wethouder Langenberg.

Zo snel mogelijk krijgt de gemeenteraad een voorstel voor een nieuwe beleidskader van de bibliotheek, waarna een meerjarenbegroting kan worden vastgesteld. Voor het debat van 18 februari wordt een brief opgesteld waardoor de gemeenteraad zoveel mogelijk in de openbaarheid over alle financiële aspecten van Hart van Zuid kan debatteren (ook Ahoy en het nieuwe zwembad). Wethouder Schneider benadrukte 28 januari in de gemeenteraad dat vanwege de voortgang 18 februari een uiterste datum is voor een raadsbesluit over de financiële toets voor Hart van Zuid.