Nog geen zicht op oplossingen voor Carnissetuin en busroutes

Voor bewoners op de publieke tribune bracht het vervolg van de commissievergadering over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid op 28 oktober weinig hoopgevende uitkomsten. Woordvoerders van de oppositiepartijen drongen in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte wederom aan op oplossingen, zoals een langere overkapping van de beoogde busroute onderaan de terrasflats en een oplossing voor behoud van de Carnissetuin. Maar wethouder Schneider hield vast aan het voorliggende bestemmingsplan en wees herhaaldelijk op de beperkte financiële ruimte.

Jan Willem Verheij (VVD) stelde dat de wethoudersbrief van 23 oktober niet veel nieuws had gebracht om de eerder geuite zorgen weg te nemen. Hij benoemde daarbij de bussen en het parkeren onder en rond het Zuiderterras. “Het is een van de weinige woongebouwen in het Hart van Zuid en we moeten dat koesteren en ervoor zorgen dat de bewoners daar kunnen blijven genieten van ongestoord wonen”, verklaarde hij. “Waarom wordt er, in zo’n enorm project met een totale investering van enkele honderden miljoenen, zo moeilijk gedaan over zo’n miniem puntje wat een enorm verschil maakt voor het woongenot van bewoners?! Is de wethouder bereid om een goede oplossing van een meter of tien, vijftien te maken? Daar los je qua stank en geluid zo ontzettend veel mee op, en dat maakt het mogelijk de bussen die route te laten rijden. Verder is er verschillende keren aangegegeven dat er meer parkeerplaatsen mogelijk zijn. Is de wethouder bereid in het bestemmingsplan bij voorbaat een aantal van die plaatsen op te nemen, zodat het in één keer goed geregeld is?”

Negatief over alternatieven

Quiérien Velter (SP) constateerde aan de hand van de brief dat de wethouder met betrekking tot de Carnissetuin niet van mening is veranderd. “Hoe gaan we borgen dat de tuin een alternatieve plek krijgt? De gebruikers hebben tot nu toe negatief gereageerd op de geboden alternatieven. Ik begrijp ook waarom, want die locaties doen geen recht aan de kwaliteit die de tuin nu heeft.” Wat betreft de busroutes deelde zij de zorgen van de voorgaande spreker en verwees ook naar de brief: “Hoe ziet de wethouder het voor zich dat bijvoorbeeld twee busstroken onder het Zuiderterras teruggaan naar één busbaan? Dit wordt toch een enorm knelpunt! Ik kan me ook niet voorstellen dat qua geluid de huidige situatie dezelfde overlast geeft als de nieuwe, waarbij er elke dag duizenden busbewegingen bij komen. Hoe is onderzocht dat het in de huidge situatie én de toekomstige situatie 65 decibel is?”

Judith Bokhove (GroenLinks) vroeg hoeveel tijdsdruk er op dit plan zit. Ze ziet graag dat nog eens goed wordt gekeken naar mogelijkheden voor nieuwbouw van de school (door dubbel gebruik van de buitenruimte en hoger bouwen) in combinatie met behoud van de tuin. “Is het nog mogelijk om bijvoorbeeld de Carnissetuin uit het bestemmingsplan te halen?”, wilde ze bovendien weten. Ook voor de situatie rond het Zuiderterras zei ze dat haar fractie graag een voorbehoud maakt bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 5 november. “Het zijn weliswaar de punten op de i, maar ze zijn wel belangrijk!”

Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam) sloot zich met betrekking tot de onderdoorgang aan bij hetgeen al was gezegd. “Ik ben nog niet helemaal zeker van de onderdoorgang en heb nog wel wat zorgen over het woongenot van de betreffende bewoner. Ik sta wel open voor een altermatief zoals door mijn collega aangegeven.” Verder gaf hij aan voorstander te zijn van een andere locatie voor de Carnissetuin en nieuwbouw voor de school. Waarbij hij opmerkte: “De alternatieve locatie bij het Zuiderterras is niet geschikt, dat zou in het kader van het woongenot ander groen zijn.”

Leo Bruijn (PvdA) ergerde zich aan de suggestie die volgens hem in de wethoudersbrief staat dat de toenmalige deelraad had besloten over de opheffing van de Carnissetuin. “Het wegvallen van subsidie betekent niet dat er iets wordt weggestemd." Hij gaf ook aan dat voor parkeren voor het Hoornbeeck College in de wijk oplossingen kunnen worden gevonden en benadrukte dat andere scholen geen of veel minder eigen parkeerplaatsen hebben op eigen terrein. “Gebruik van de Carnissetuin voor parkeren is voor ons iets wat je niet zou moeten willen of moeten doen." Bruijn pleitte verder voor een langere en volledige overkapping van de busroutes: “Waarom niet doortrekken over de weg met een groen dak?! Een mooie oplossing, ook de zijkanten dicht.”

Voorkeursvariant eruit

Nils Berndsen (D66) begon met enkele opmerkingen van collega-commissielid Mark de Boer (ChristenUnie-SGP), die voor deze vergadering verhinderd was. De Boer gaf in zijn schriftelijke bijdrage aan bij een alternatief voor de Carnissetuin binnen het plangebied het meest te voelen voor de Thematuinen Zuiderpark. Hij stelde voor bij uitbreiding van het zoekgebied ook te kijken naar onder meer de locatie aan de Albatroslaan en binnenterreinen aan de Spechtstraat/Zegenstraat en de Eksterstraat. Verder overweegt De Boer een amendement in te dienen om de voorkeursvariant uit het definitieve bestemmingsplan te halen. “We zien het niet als een reeël uitgangspunt om met de bewoners een open gesprek aan te gaan over de inpassing van de busbaan, terwijl de gemeenteraad een besluit heeft genomen over wat de voorkeursvariant zal zijn”, las Berndsen voor.

In zijn eigen bijdrage gaf Berndsen aan zich aan te sluiten bij dit standpunt over de busbaan. “Het gebrek aan houvast zorgt voor onrust onder de bewoners”, legde hij uit. “Is het niet slimmer het bestemmingsplan uit te kleden tot de kaders? Wat is de toegevoegde waarde om binnen het plan te praten over een voorkeursvariant? Je zou hiermee de angel eruit halen en kunt daarna met bewoners een open gesprek aangaan en proberen de overlast die andere verkeersbewegingen met zich meebrengen te minimaliseren.”

“Ik vraag me af hoe bewoners daar meer houvast aan zouden hebben”, interrumpeerde Velter. “Ze hebben juist meer houvast aan scherpere kaders voor wat zij zouden willen.” Ook Verheij zag nog niet de voordelen van het voorstel. “Het biedt geen enkele zekerheid voor bewoners.” Berndsen antwoordde dat het bestemmingsplan ruimte houdt voor alle varianten. Hij formuleerde de keus waar de gemeenteraad nu voor staat: “Of je laat de ruimte, of je kadert het af.” Over de Carnissetuin drong hij aan op een snel alternatief. “Kom nou met voorstellen, hoe en waar past het? En laat dan de gebruikers, de bewoners, kiezen.”

Carnissetuin buiten plangebied

Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren) herhaalde de stelling, die ook door andere commissieleden was ingenomen, dat de gemeenteraad nooit heeft vastgesteld dat de huidige  locatie van de Carnissetuin binnen het plangebied Hart van Zuid hoort.  

Wethouder Ronald Schneider wees in  zijn beantwoording nogmaals op het ambitiedocument Hart van Zuid dat door de gemeenteraad is vastgesteld en waarin een kaart is opgenomen van het studiegebied met daarin de huidige Carnissetuin. Hij legde uit dat bij de aanbesteding aan de marktpartijen was aangegeven dat ze binnen het plangebied konden schuiven om tot een sluitende begroting te komen. Velter wierp tegen dat de raad in 2011 door de vaststelling van het ambitiedocument niet had besloten dat de Carnissetuin zou worden opgeofferd voor nieuwbouw voor de school, en dat dit nu pas aan de orde is. 

Bokhove vroeg expliciet aan de wethouder of het financiële consequenties zou hebben als de raad besluit de Carnissetuin uit het bestemmingsplan te halen. Waarop de wethouder antwoordde: “Ja, dat kan financiële consequenties hebben. Het kan ook leiden tot het niet doorgaan van dit project.”

Volgens Schneider is het initiatief van de Carnissetuin niet gebonden aan de huidige locatie. “We zijn bezig om het initiatief en de sociale structuur elders goed te laten landen. Op dit plekje is de uitbreiding van de school ook belangrijk en daar hebben we als gemeentebestuur een belangrijke verantwoordelijkheid in.” Hij zei niet bereid te zijn het plan aan te passen. “Het is een integraal plan en de Carnissetuin kun je er niet uit knippen”.

Kijken naar langere luifel?

Over parkeren bij het Zuiderterras zei de wethouder dat het bestemmingsplan in principe toelaat om twintig extra parkeerplaatsen toe te voegen. “Of het gebeurt, hangt af van de inrichtingsplannen en het overleg tussen de bewoners en de ontwikkelaar.” De mogelijkheid van een langere luifel is volgens de wethouder wel degelijk onderzocht, maar past niet in het financiële plaatje. “Dat scheelt grofweg een halfmiljoen en dat geld is er niet. Daarvoor zie ik op dit moment geen ruimte in de projectbegroting.” De wethouder zei wel bereid te zijn te kijken of een luifel van negen meter in het bestemmingsplan kan worden opgenomen - ..."als dat u helpt om het bestemmingsplan vast te stellen..."- maar dat dit zoals gezegd forse financiële consequenties zal hebben.  

Over de gevreesde geluidsoverlast herhaalde Schneider een eerder ingenomen standpunt: “Binnen dit plan gaan de bewoners van het Zuiderterras er in ieder geval niet op achteruit. De 65 decibel is een keiharde eis vanuit het MER. Het is altijd een kwestie van keuzes maken. We kunnen in de stad overal tunnels aanleggen, maar dat kost bakken met geld. Je zult altijd afwegingen moeten maken. Maar u als gemeenteraad gaat hier uiteindelijk over.”

In de tweede termijn van het debat memoreerde Bokhove dat de gemeenteraad bij de eerste plannen voor het Hart van Zuid drie maanden extra tijd heeft genomen om alles goed te kunnen uitzoeken, waarna uiteindelijk een grote meerderheid voor de plannen heeft gestemd. Ze zou dat laatste graag ook nu weer zien, maar ziet het niet gebeuren. “Wij zullen een voorbehoud maken voor de Carnissetuin.”

Berndsen herhaalde heel sterk te hechten aan een harde afspraak met de gebruikers van de tuin. De wethouder zegde toe zich in te zetten voor een oplossing. “Ik voel me verantwoordelijk voor het neerdalen van het initiatief. Er komen zeker vervolgafspraken. De bewoners zijn aan zet, maar er zijn beperkingen.”

Moties en amendementen

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de commissie in om niet alle onderdelen van de ingediende zienswijzen stuk voor stuk te beoordelen voor het advies aan de gemeenteraad, zoals bij bestemmingsplanprocedures gebruikelijk is. De verwachting is dat meerdere fracties bij de behandeling door de gemeenteraad met moties en amendementen nog bezwaar- en aandachtspunten aan de orde zullen stellen. Mogelijk gaat het dan ook om aspecten die in het vervolgdebat afgelopen woensdag niet meer aan de orde zijn geweest, zoals geluidsoverlast door een optelsom van vrachtverkeer, gebouwinstallaties, bussen en metro’s voor bewoners van de Van Swietenlaan en Zuidplein.

Met het ontwerp-bestemmingsplan zoals het er nu ligt, gaan in elk geval de meeste oppositiepartijen niet onvoorwaardelijk akkoord. Een grote, raadsbrede meerderheid is er dus zeker (nog) niet, zoals Van der Lee verwoordde in een politieke schermutseling met de wethouder: “Wil de wethouder nou echt bij zo’n groot project als Hart van Zuid, voor de zoveelste keer in zijn periode, weer een plan met één zetel meerderheid door de raad slepen?!”

De gemeenteraad vergadert donderdag 5 november over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid met bijbehorende stukken.

Klik hier voor het volledige audio-visueel verslag van de commissievergadering op 28 oktober.

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 5 november.