'Milieueffectrapport Hart van Zuid niet compleet'

Het milieueffectrapport Hart van Zuid is niet compleet over de bijdrage van het project aan de Rotterdamse doelen voor gezondheid en klimaat. Dat stelt de commissie m.e.r. in een advies aan de gemeenteraad.

Realistische alternatieven met minder milieugevolgen zijn in het rapport onvoldoende beschreven, aldus het voorlopig toetsingsadvies van de commissie. Bijvoorbeeld maatregelen waarbij de geluidsbelasting voor omwonenden afneemt, of mogelijkheden voor duurzame energie. De informatie over geluid en luchtkwaliteit is ook niet volledig.

De commissie adviseert daarom het rapport aan te passen zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de te maken afwegingen. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dit advies over te nemen, aldus een persbericht van de commissie.

De commissie voor de milieueffectrapportage is van oordeel dat essentiële informatie om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming nog niet aanwezig is in het milieueffectrapport (MER) Hart van Zuid. Het gaat om:

-de bijdrage die dit gebied moet leveren een de Rotterdamse doelen voor gezondheid en klimaat (Rotterdam Climate Initiative);

-de mogelijkheden om de verslechtering in de geluidssituatie teniet te doen;

-mogelijke lokale knelpunten in de luchtkwaliteit.

 

Geluidsmaatregelen verder uitwerken

Mogelijke maatregelen tegen de verslechtering van de geluidskwaliteit zijn volgens de de commissie niet samenhangend uitgewerkt en de positieve milieueffecten zijn niet integraal beschreven. De commissie adviseert de maatregelen verder uit te werken voor locaties waar een verslechtering optreedt, ‘bijvoorbeeld bij de twee tracé-opties waarbij de busbaan verlegd wordt (naast of onder de terrasflats)’. Het gaat dan om de positieve effecten van (verlengde) overkappingen van de busbaan.

(Piek)concentraties luchtkwaliteit niet in rapport

Met betrekking tot de luchtkwaliteit constateert de commissie dat (piek)concentraties binnen het plangebied en eventuele lokale knelpunten niet zichtbaar zijn in het rapport. Hierbij denkt de commissie bijvoorbeeld aan het busstation, de terraswoningen naast het busstation, en de uiteindes van de tunnelmondingen onder het busstation, waar bussen stationair draaien. Het gebruikte standaardmodel is volgens de commissie niet ontworpen op de omgang met dergelijke complexe situaties.

De commissie adviseert de luchtkwaliteitsverschillen binnen het plangebied op kaart zichtbaar te maken, met vermeldingen van onder meer de aantallen ‘blootgestelden’.

Groene en blauwe dragers zichtbaar maken

De commissie adviseert verder in een aanvulling op het MER duidelijk te maken hoe het plan ‘voor huidige en toekomstige generaties bijdraagt aan de Rotterdamse klimaatdoelstellingen’. Dat kan met aan pakket met meer/slimmere waterberging en maatregelen gericht op het tegengaan van hittestress door water. ‘Dit kan bijvoorbeeld door in het ruimtelijk ontwerp groene en blauwe dragers in het gebied zichtbaar te maken.’

Tot slot doet de commissie een aanbeveling over het fietsverkeer. Het gaat om maatregelen en voorzieningen voor (verkeers)veilige fietsroutes, goed bereikbare, beveiligde en ruimte fietsstallingen, de relatie met looproutes en voldoende openbare verlichting.

Lees hier het volledige advies van de Commissie m.e.r.