'Meer onderbouwing nodig van Verkeersplan'

De gebiedscommissie Charlois heeft nog geen definitief advies (positief of negatief) gegeven over het Verkeersplan van Ballast Nedam/Heijmans voor Hart van Zuid. Eerst is meer duidelijkheid nodig over de onderliggende berekeningen, vindt de commissie. In een brief aan wethouder Simons wordt gepleit voor een nadere concretisering en/of onderbouwing van de haalbaarheid en de realiteitswaarde van het Verkeersplan.

De commissie constateert dat door de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid enerzijds de meerwaarde van het gebied wordt verbreed, maar dat anderzijds toevoeging van diverse (grootschalige) faciliteiten en woningbouw - hoe dan ook - een grotere verkeersintensiteit met zich meebrengt. Daarbij wordt aangetekend dat de commissie eerder nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor het belang van toereikende verkeersontsluitingen, in het bijzonder voor de woningen en faciliteiten in het plangebied. Concreet werden bijvoorbeeld al zorgen geuit over de effecten van de extra verkeersbelasting van de Twentestraat en de Meijerijstraat.

Oog voor bewoners

Hart van Zuid brengt in de planvorming en uitvoering ook veel uitdagingen met zich mee, schrijft de gebiedscommissie verder. "Eén daarvan is blijven investeren in aandacht voor de bewoners van het Zuidpleingebied en oog hebben voor hun belangen. Niet alleen 'tijdens de verbouwing', ook in perspectief van het eindresultaat. Als gebiedscommissie zijn wij echter van mening dat de gebiedsontwikkeling de leefbaarheid van de huidige bewoners in het Zuidpleingebied stevig onder druk zet. Wij vinden dat het woongenot en de kwaliteit van leven van de huidige bewoners van het Hart van Zuidgebied niet uit het oog verloren mag worden. Het woongenot zoals zij dat in de bestaande situatie hebben, mag niet verslechteren. In het verlengde hiervan vragen wij uw aandacht voor geluidswerende dan wel beperkende maatregelen, bijvoorbeeld voor het Zuiderterras vanwege de voorgestane busbaan."

De commissie voegt daaraan toe er op te vertrouwen dat de op 5 november 2015 in de gemeenteraad aangenomen moties 'Busbaan goed inpassen'en 'Parkeren Hart van Zuid' de volle aandacht van het gemeentebestuur houden.

Bereikbaarheid woningen

Daarbij vraagt de gebiedscommissie ook aandacht voor de bereikbaarheid en ontsluiting van de woningen. "De wijzigende wegenstructuur en/of rijrichtingen in combinatie met de toenemende faciliteiten leiden bij de bewoners en bij ons als gebiedscommissie tot zorg over de mate waarin hun woning reëel bereikbaar blijft, dan wel de mate waarin bewoners vanaf hun woonlocatie het omliggende wegennet goed kunnen bereiken."

In de brief beperkt de gebiedscommissie zich vooralsnog tot het benoemen van verschillende zorg- en aandachtspunten die in het verdere ontwikkel- en besluitvormingsproces moeten worden opgelost.

Verkeersdoorstroming

Over het voornemen om de kruising Zuidplein Laag-Mijnsherenlaan (verkeer vanaf de Zuidenwijdsestraat) te laten vervallen en tweerichtingsverkeer in te stellen op de kruising Goereesestraat-Mijnsherenlaan schrijft de gebiedscommissie bijvoorbeeld dat het de vraag is of de verwerkingscapaciteit in de nieuwe situatie voldoende is voor een goede doorstroming.

Voor een goede verkeersontsluiting van Carnisse adviseert de gebiedscommissie om een extra ontsluiting te realiseren naar de Zuiderparkweg (alleen voor verkeer richting Oldegaarde en niet richting Vaanweg/Strevelsweg).

De verkeersdoorstroming in de Meijerijstraat is ook een zorgpunt van de gebiedscommissie. Er zijn twijfels of de voorgestane aanpassingen van de entree van de parkeergarage daadwerkelijk toereikend of probleemoplossend zijn. Ook constateert de commissie dat de verkeersintensiteit van de Sallandweg ter hoogte van het Zuiderterras toeneemt door het Verkeersplan. De voorgenomen sluiting van de entree van de parkeergarage aan de Sallandweg lijkt in tegenspraak met een goede doorstroming ter hoogte van het Zuiderterras, zo wordt gesteld. Het advies is dit te heroverwegen en in elk geval de capaciteit van de entree Twentestraat te maximeren.

Veiligheid voetgangers

Er zijn ook zorgen over de veiligheid van de voetgangers door de nieuwe vormgeving en verkeersintensiteit van de Sallandweg (hier gaan veel bussen rijden en komt tweerichtingsverkeer), vooral wat betreft de voetgangersbewegingen naar en van de supermarkt en de entree van het winkelcentrum op de hoek van de Zuiderparkweg. Door de nieuwe bioscoop bij Ahoy zullen er ook andere en meer oversteekbewegingen zijn over de Zuiderparkweg.

Daarnaast plaatst de gebiedscommissie kritische kanttekeningen bij de geplande versmalling van de Zuiderparkweg van tweemaal twee rijstroken naar tweemaal een rijstrook. Ook het laten vervallen van de verkeersregelinstallatie bij de voetgangersoversteek tussen de Gooilandsingel en Ahoy vindt de commissie geen verstandige keus.

Loopbrug naar Zuiderterras

Voorafgaand aan de bespreking van het conceptadvies van de gebiedscommissie is ingesproken door Marga Scholte namens de VvE Zuiderterras. Zij vroeg onder meer aandacht voor de bereikbaarheid van de woningen via de loopbrug op het Metroplein, die onder druk staat door plannen van de projectontwikkelaar om hier een 'kopgebouw' te realiseren. In het advies vermeldt de gebiedscommissie dat de projectdirecteur Hart van Zuid tijdens de vergadering op 19 februari heeft toegezegd dat het beoogde kopgebouw alleen kan worden gerealiseerd wanneer de bewoners van het Zuiderterras hiermee instemmen. Scholte benadrukte ook dat de plattegrond van de verkeersstromen die onderdeel uitmaakte van de vergaderstukken voor de gebiedscommissie gezien de benaming (afkorting DO) een definitief ontwerp is, en met een positief besluit door de gemeenteraad dus al min of meer vast zal komen te staan.

'Autoluwe Gooillandsingel loslaten'

In het debat van de leden van de gebiedscommissie opperde Jacqueline de Palm (zoals eerder in een interview in De Zuidpleiner) om de bussen niet onder de terrasflats te laten rijden, en daarmee het idee van een autoluwe Gooilandsingel los te laten en gunste van de leefbaarheid voor de bewoners. Monique van Winsen uitte eveneens grote zorgen over het effect van de nieuwe busroutes en de voorgestane verkeerssituatie voor de veiligheid van bewoners en bezoekers en voor de bereikbaarheid van de woningen. Ze zei dat er weliswaar over de afzonderlijke inrichtingsplannen en verkeersbesluiten nog advies zal worden gevraagd aan de gebiedscommissie, maar dat de grote lijnen van het nieuwe Verkeersplan al wel zijn uitgezet. Ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten werd daarbij als een zorgpunt genoemd. "Dit gaat fout", verzuchtte Van Winsen wanhopig. "Ik heb er een heel hard hoofd in als ik kijk naar de nieuwe verkeerssituatie die wordt geschetst."   

Klik hier voor het volledige advies van de gebiedscommissie