Gewijzigd Bestemmingsplan Hart van Zuid ter inzage

De gemeente Rotterdam heeft bekendgemaakt dat het op 24 november door de gemeenteraad gewijzigde bestemmingsplan Hart van Zuid de komende zes weken ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 20 januari in beroep gaan bij de Raad van State, echter uitsluitend tegen de wijzigingen die zijn aangebracht.

Eerder hadden onder andere Stichting Zuidpleingebied en de VvE's Zuiderterras en Zuidplein 324-510 een beroepschrift ingediend tegen het bestemmingsplan zoals dat eerder was vastgesteld door de gemeenteraad. Na een hoorzitting heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ toegepast, waarbij de gemeenteraad opdracht kreeg het besluit bij te stellen.

De wijzigingen die nu zijn aangebracht betreffen de volgende punten:

- de raad heeft de planregels zodanig aangepast dat toegevoegd wordt dat uitsluitend niet-reguliere detailhandel (onder andere in de vorm van ‘grab & go’) is toegestaan, met een maximum van 2.000 m2. De oppervlakte van een winkelunit mag ten hoogste 200 m2 bedragen. In aanvulling daarop is reguliere detailhandel binnen de bestemming Gemengd-2 uitgesloten;

- de raad heeft een nadere onderbouwing van niet-retail functies vastgesteld (rapport 'Hart van Zuid: niet-retail functies; onderbouwing behoefte d.d. 6 oktober 2016')

- de raad heeft een nadere onderbouwing van het aspect parkeren vastgesteld (rapport 'Parkeren in Hart van Zuid' d.d. 6 oktober 2016). Ook heeft de raad het artikel van de planregels dat betrekking heeft op parkeren in die zin aangepast dat bij Ahoy altijd minimaal 2.000 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn en dat voor een (mogelijk) hotel en/of bioscoop bij Ahoy en de uitbreiding van het winkelcentrum geldt zij in hun eigen parkeerbehoefte moeten voorzien.

Het raadsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf vrijdag 9 december ter inzage bij de stadswinkel Centrum (stadhuis), ingang zijde Doelwater, kamer 22a. De stukken zijn ook toegankelijk via internet (zie onderstaande link).

Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de bovengenoemde wijzigingen en dus niet tegen de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Klik hier voor het raadsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende stukken.