Gemeenteraad wil opties voor reguleren parkeerdruk Hart van Zuid

De gemeente Rotterdam moet de komende tijd de parkeerdruk op straat goed in de gaten houden en alvast een plan klaar hebben voor mogelijke maatregelen voor regulering zodat de parkeervoorzieningen in het Hart van Zuid ook voor bewoners beschikbaar zijn.

Dat is de strekking van een motie die op 24 november is aangenomen door de gemeenteraad. De motie geeft aan dat de situatie rond de Zuiderterrasflats expliciet moet worden meegenomen in de plannen. Ook vindt de raad dat het college van burgemeester en wethouders in gesprek dient te blijven met ontwikkelaars, (ver)huurders en bewoners in het gebied zodat betrokkenheid is gewaarborgd.

Wethouder Ronald Schneider had op 16 november aan de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte al toegezegd om in februari met een brief over parkeren te komen. Ook komt er (voor het einde van het jaar) een brief over de momenten waarop bewoners kunnen participeren over met name de inrichtingsplannen. In die inrichtingsplannen worden aspecten waarover bewoners al meerdere jaren in onzekerheid verkeren – denk aan nieuwe busroutes en bewonersparkeren – verder uitgewerkt. 

Garage geen alternatief

In de motie is niet nadrukkelijk vermeld dat de parkeervoorzieningen op straat beschikbaar moeten zijn voor bewoners. Volgens Stichting Zuidpleingebied is dat waar het vooral om gaat. Immers, in de omstreden parkeerbalans voor het gebied wordt de betaalde parkeergarage onder winkelcentrum Zuidplein meegerekend. Die is echter geen acceptabel alternatief voor bewoners met een parkeervergunning wanneer alle plaatsen op straat bezet zijn. Zij moeten dan extra betalen.

De gemeenteraad lijkt dit te erkennen. De motie beschrijft dat het rapport ‘Parkeren in  het Hart van Zuid’ een sluitende parkeerbalans laat zien, maar dat deze bij onvoldoende regulering in het gebied ‘wellicht tot knelpunten kan leiden’. Daarnaast is een overweging in de motie dat de huidige bewoners in het Hart van Zuid voldoende gelegenheid tot parkeren moeten behouden.

Het bestemmingsplan is niet het instrument om de regulering van parkeren te regelen, wordt daarbij aangetekend. Toch heeft Stichting Zuidpleingebied ervoor gepleit om al in het bestemmingsplan een aantal plaatsen ‘alleen voor vergunninghouders’ op te nemen omdat bij voorzieningen als het nieuwe zwembad en het kunstenpand in de directe omgeving geen of onvoldoende extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd en het zeer waarschijnlijk is dat bezoekers vanwege de afstand naar de parkeergarage en het lagere tarief bij voorkeur op straat zullen parkeren.

Bereikbaarheid bewonersgarages

Verder heeft Stichting Zuidpleingebied aangegeven dat de verkeers- en parkeerdruk op bepaalde plaatsen toeneemt door andere verkeersstromen. Wanneer bijvoorbeeld de huidige in- en uitgang van de parkeergarage bij Theater Zuidplein niet meer vanaf de Zuiderparkweg toegankelijk zal zijn (via de Sallandweg), leidt dit tot (nog grotere) opstoppingen voor de inritten in de Twentestraat en de Meierijstraat. Dat kan ook tot gevolg hebben dat de eigen parkeergarages en buitenparkeerplaatsen voor bewoners slechter toegankelijk zijn.

De Raad van State heeft in een beroepsprocedure tegen het Bestemmingsplan Hart van Zuid een nadere toelichting gevraagd over de parkeerregels voor met name het zwembad en het kunstenpand. Als reactie hieroip heeft de gemeente het rapport ‘Parkeren in het Hart van Zuid’ opgesteld, dat nu aan de Raad van State verzonden wordt voor de definitieve uitspraak iover het bestemmingsplan. De partijen die in beroep zijn gegaan, waaronder de VvE Zuiderterras, de VvE Zuidplein 324-510, en Stichting Zuidpleingebied, krijgen nog de gelegenheid om schriftelijk op de beantwoording van de gemeente te reageren voordat de Raad van State uitspraak doet.

Oplossing voor busroutes

De meeste fracties in de gemeenteraad erkenden in het debat over de ‘bestuurlijke lus Hart van Zuid’, zoals de tussenuitspraal van de Raad van State wordt genoemd, de noodzaak van een goede oplossing voor het parkeren. Jan-Willem Verheij (VVD) stelde bovendien dat er op een later moment een definitieve oplossing moet komen voor de busroutes en dat de bewoners daarbij moeten worden betrokken. Leo Bruijn (PvdA) hamerde erop dat de wethouder de gemeenteraad goed op de hoogte houdt van de ontwikkelingen voor de busroutes en dat de bewoners worden ‘meegenomen’.

“De motie kan op mijn steun rekenen”, zei Schneider in zijn reactie. “Parkeren is een hot issue voor de bewoners”, erkende hij. “En ik zal u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze casus, want dit moet goed landen.”

Tegenstemmers

De motie werd met 39 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. GroenLinks, de Partij van de Dieren en een raadslid van D66 stemden tegen. “Met de motie wordt de weg vrijgemaakt voor afwijking van het beleid om vooral inpandig parkeerplaatsen te realiseren en minder plaatsen op straat”, verklaarde Judith Bokhove (GroenLinks).

Het raadsbesluit om de reparaties van het bestemmingsplan (over met name detailhandel en de parkeerregels) en de motivatie over de parkeerbalans naar de Raad van State door te sturen, kreeg 37 stemmen voor en 6 tegen, waaronder één van de Partij voor de Dieren. De vijfkoppige SP-fractie stemde tegen omdat de partij ook tegen het bestemmingsplan had gestemd (omdat er veel groen verdwijnt), verklaarde Leo de Kleijn. Bokhove zei dat haar partij om diezefde reden ook tegen het bestemmingsplan had gestemd, maar dat dit nu een ‘feitelijke reparatie’ betreft waarmee GroenLinks wel kon instemmen.

Klik hier voor de motie ‘Parkeren gaat ons aan ’t Hart’