Gemeente blijft bij 'voldoende parkeerplaatsen op straat'

De gemeente Rotterdam houdt vast aan de parkeerbalans voor het hele Hart van Zuid. In een conceptvoorstel voor een 'technische reparatie' van het bestemmingsplan worden wel onduidelijkheden en omissies hersteld ten aanzien van parkeren. Ook op enkele andere punten wordt het bestemmingsplan aangepast. Hiermee hoopt de gemeente te voldoen aan de eis van de Raad van State, die na een hoorzitting over ingediende bezwaren slechts een 'tussenuitspraak' deed vanwege geconstateerde gebreken. 

Voor de parkeerbalans is door de gemeente een nadere onderbouwing opgesteld in de vorm van een aparte notitie 'Parkeren in Hart van Zuid' (gedateerd 6 oktober 2016). In de motivering wordt uitgelegd hoe in de afzonderlijke deelgebieden aan de parkeervraag wordt voldaan. Voor het zuidelijk deel Ahoy wordt in het bestemmingsplan vastgelegd dat binnen de bestemming Gemengd-1 te allen tijde minimaal 2.000 parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn. Bij het toevoegen van extra vloeroppervlak voor een bioscoop en een hotel moeten aanvullende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Bij zeer grote evenementen zet Ahoy zoals de laatste tijd al gebruikelijk is een mobiliteitsplan in met parkeren op afstand.

Geen verplichting op eigen terrein

De motivering over het noordelijk deel (winkelcentrum en omgeving) is dat voor het nieuwe zwembad en het kunstenpand voor een groot deel sprake is van een parkeervraag die nu ook in het gebied aanwezig is: 'er wordt ten slotte nu ook voor deze functies in het gebied geparkeerd'. Men houdt vast aan de regel dat beide nieuwbouwprojecten op eigen terrein geen parkeerplaatsen hoeven te realiseren. Verder wordt geconstateerd dat de parkeermogelijkheden in het gebied toenemen door een uitbreiding van de parkeergarage onder winkelcentrum Zuidplein met 300 nieuwe parkeerplaatsen. De conclusie is dat er in alle situaties (huidige, tijdelijke en toekomstige) voldoende parkeerplaatsen in het gebied aanwezig zijn. 'Bovendien wordt gebruik van de parkeergarage met name in de avonduren logischer, omdat de looproutes van bijvoorbeeld het zwembad of theater naar de garage veel aantrekkelijker en vooral sociaal en verkeersveiliger zijn dan in de huidige situatie", zo wordt daarbij aangetekend.

De gemeente stelt nog altijd dat er in de nieuwe situatie voldoende parkeerplaatsen blijven voor vergunninghouders op straat. Terwijl de cijfers die worden aangeleverd aangeven dat het aanbod straatparkeren van 592 plaatsen afneemt naar 510 bij eenzelfde aantal vergunninghouders (243).

Kleinschalige detailhandel

De andere reparaties in het bestemmingsplan betreffen de detailhandel rond het zwembad en het kunstenpand. Om tegemoet te komen aan de eis van de Raad van State dat de aard en kleinschaligheid van de hier beoogde detailhandel dient te worden verankerd in het Bestemmingsplan Hart van Zuid, wordt aan de planregels voor de bestemming Gemengd-2 toegevoegd dat uitsluitend niet-reguliere detailhandel is toegestaan met een maximum van 2.000 m³ en dat de oppervlakte van een winkelunit maximaal 200 m² is. Verder moest de gemeente de behoefte aan overige functies nader motiveren. Daartoe is een nieuw distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd naar niet-retailfuncties (eveneens gedateerd 6 oktober) waaruit blijkt dat die behoefte er wel degelijk is. Het gaat om de functies congrescentrum, muziekhal, hotel, bioscoop, zwembad, kunstenpand, horeca en ruimte voor startende ondernemers.

Commissie- en raadsvergadering

De gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte bespreekt het voorstel voor herstel van het Bestemmingsplan Hart van Zuid op woensdag 16 november, waarna donderdag 24 november de gemeenteraad de aanpassingen vaststelt. Stichting Zuidpleingebied heeft gevraagd te mogen inspreken in de commissievergadering. Een woordvoerder zal dan opnieuw toelichten dat de parkeerbalans geen oplossing biedt voor het bewonersparkeren. Vanwege de lage tarieven en de loopafstand naar de parkeergarages zullen bezoekers van het zwembad en het kunstenpand (zeker bij kort parkeren) de voorkeur geven aan parkeren op straat (Van Swietenlaan en Zuidplein Laag). De bibliotheek en nieuwe horeca en kleine bedrijven zullen overdag maar ook 's avonds extra bezoekers aantrekken. In de Twentestraat is parkeren na 18.00 uur gratis, dus deze plaatsen zijn bij evenementen in Ahoy al snel bezet.

Voor bewoners met een parkeervergunning en hun bezoekers is de parkeergarage geen oplossing, want daarvoor moet extra betaald worden. Stichting Zuidpleingebied benadrukt nogmaals dat een aantal plaatsen 'alleen voor vergunninghouders' op diverse plekken in het Hart van Zuid zekerheid biedt aan bewoners dat zij in redelijke nabijheid van hun woningen op straat kunnen parkeren. Daarbij is een aparte kleine parkeersector nodig voor - in elk geval - de Van Swietenlaan en Goereesestraat, omdat anders ov-reizigers uit verdergelegen straten binnen sector 20 hun auto hier parkeren (wat nu al gebeurt).  

Na de vaststelling van de herstelmaatregelen door de gemeenteraad biedt de Raad van State de partijen die beroep hadden aangetekend, waaronder Stichting Zuidpleingebied en de VvE's Zuiderterras en Zuidplein 324-510, gelegenheid om schriftelijk op het nieuwe besluit te reageren. Daarna volgt een einduitspraak en wordt het bestemmingsplan definitief.

Klik hier voor de notitie 'Parkeren in Hart van Zuid'

 

Beroep bij rechtbank tegen uitspraak over bezwaarschriften zwembad

Overigens heeft Stichting Zuidpleingebied op 1 november een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank Rotterdam tegen het besluit van burgemeester en wethouders over bezwaarschriften die de stichting en vier individuele bewoners hadden ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe zwembad. In het beroepschrift, dat de stichting op hun nadrukkelijk verzoek ook namens deze bewoners heeft ingediend, wordt onder meer aangevoerd dat over het aspect parkeren nog een definitieve uitspraak wordt gedaan door de Raad van State en dat de gemeente in het besluit over de bezwaarschriften een voorbehoud had moeten maken. In de tussenuitspraak van de Raad van State staat letterlijk: 'het bestemmingsplan bevat een parkeerregeling voor het plangebied, met uitzonderingen van de bestemmingen Gemengd 1, Gemengd 2 en Gemengd 4. Dit heeft tot gevolg dat bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning in zoverre niet kan worden getoetst aan door de raad vastgestelde parkeernormen'.

Ook vraagt de stichting in het beroepschrift nadrukkelijk of nieuwe informatie over met name geluid voldoende is getoetst. De gemeente stelt dat de omgevingsvergunning voldoet aan het bestemmingsplan, terwijl bij de aanvraag een bouwfysisch rapport is ingediend dat is gedateerd op 15 december 2015, dus na de vaststelling van het bestemmingsplan. In dit nieuwe rapport staat onder meer dat bij discozwemmen rekening moet worden gehouden met aanvullende voorzieningen. 'Zodra er meer duidelijkheid is over het gebruik en de aanvullende binnenniveaus kan een uitgebreider akoestisch onderzoek worden verricht.' Ook hiervoor had een voorbehoud moeten zijn gemaakt in de uitspraak van het college bij het verlenen van de omgevingsvergunning, aldus het beroepschrift.

Klik hier voor het volledige beroepschrift tegen de omgevingsvergunning voor het zwembad.