Geen voorkeursvariant busroutes in bestemmingsplan, wel langere luifel

De gemeenteraad heeft op 12 november het Bestemmingsplan Hart van Zuid met bijbehorende stukken vastgesteld. Vanwege onvoldoende garanties voor onder meer behoud van de Carnissetuin stemden diverse oppositiepartijen tegen. Voorstellen om de voorkeursvariant voor de busroutes uit het bestemmingsplan te halen en een langere luifel te realiseren bij de onderdoorgang van de terrasflats werden unaniem aangenomen.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad vond op onderdelen een herhaling plaats van eerdere debatten in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. De discussie spitste zich toe op de Carnissetuin (annex nieuwbouw voor het Hoornbeeck College) en de busroutes.

Jan Willem Verheij (VVD) benoemde twee belangrijke aandachtspunten voor een goede uitvoering van de plannen: de verkeersafwikkeling, en met name de bussen rond het Zuiderterras, en het bewonersparkeren bij het Zuiderterras. “Ook de huidige bewoners moeten profiteren van het Hart van Zuid”, stelde hij. “Als de busbaan onder het Zuiderterras doorgaat moet dat op een goede manier gaan.” Samen met Leefbaar Rotterdam diende hij een amendement in voor een langere luifel als oplossing voor bewoners van de bovenliggende woningen. Ook het parkeren voor bewoners van het Zuiderterras moet voor hem goed geregeld worden, door extra parkeerplaatsen te realiseren. Ook hiertoe werd een motie ingediend.

Leefkwaliteit

Quérien Velter (SP) schetste twee andere grote bezwaren: het wegbestemmen van de Carnissetuin en onvoldoende garanties voor de leefkwaliteit in het gebied. “Eeuwenoud groen moet wijken voor uitbreiding van een school en parkeerplaatsen”, lichtte zij toe. Ze vroeg wethouder Ronald Schneider of hij bereid was de huidige beheerder te blijven betrekken bij de tuin op een nieuwe locatie. En in navolging van de gebiedscommissie Charlois pleitte ze voor woningbouw op een locatie buiten het plangebied. Daarnaast gaf ze aan dat de leefkwaliteit voor de bewoners onvoldoende is geborgd in het bestemmingsplan en stelde met een amendement voor om een minimumpercentage op te nemen voor groene invulling van de bestemming Weg- en Verblijfsgebied en om de norm voor geluidsoverlast bij het Zuiderterras aan te scherpen. Ook riep ze het college op om nog voor de start van de bouw een oplossing te zoeken voor gegarandeerde parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Nils Berndsen (D66) spoorde de wethouder aan pro-actiever te zijn bij het zoeken naar een alternatieve plek voor de Carnissetuin op één of meerdere locaties ergens in Carnisse. “Wat zich hier heeft ontwikkeld is van grote betekenis voor de wijk en moeten we koesteren”, verklaarde hij en zette dit kracht bij met een motie.

Voldoende parkeerplaatsen

Luc Wilson (Leefbaar Rotterdam) herhaalde het standpunt dat het Hoornbeeck College een belangrijke onderwijsinstelling is en verwees opnieuw naar het besluit van de toenmalige deelraad Charlois om de Carnissetuin aan te wijzen als tijdelijke groenvoorziening. Waarop Judith Bokhove (GroenLinks) tegenwierp dat de locatie nog steeds de bestemming groen heeft en dat de gemeenteraad dit door vaststelling van dit bestemmingsplan zou veranderen. Hij diende vervolgens de moties in voor een langere luifel (‘met zorg voor de bewoner ernaast’) en voor voldoende parkeerplaatsen bij het Zuiderterras.

Judith Bokhove (GroenLinks) wilde met een motie de locatie Carnissetuin uit het bestemmingsplan halen, zodat er meer tijd zou zijn om te onderzoeken of behoud van een deel van de tuin in combinatie met uitbreiding van de school mogelijk zou zijn. “Anders moeten wij tegen het bestemmingsplan stemmen.”

Alleen voor passanten mooier

Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren) zei niet in te kunnen stemmen met het plan zoals het er nu lag. “Wij dachten dat Hart van Zuid het voor bewoners van het gebied en gebruikers van de Carnissetuin mooier zou maken. Dat is nu eigenlijk alleen voor passanten het geval, maar niet voor bewoners.” Met betrekking tot de nieuwe busroutes diende hij een motie in om de Green Deal (emissievrije bussen) randvoorwaardelijk te maken. “Dan maakt het ook niet uit welke variant we kiezen.”

Leo Bruijn (PvdA) zei het jammer te vinden dat het debat vooral over de Carnissetuin en de busbaan ging. “We zouden het noeten hebben over het volledige plan Hart van Zuid. Hij zei zich overvallen te voelen door de plannen voor nieuwbouw van het Hoornbeeck College en benadrukte dat andere ROC’s in Rotterdam minder of helemaal geen parkeerplaatsen op eigen terrein hebben.

Aydin Peksert (Nida Rotterdam) zei de moties voor behoud van de Carnissetuin te zullen steunen.

Setkin Sies (ChristenUnie-SGP) zei dat zijn fractie weinig voelde voor de voorkeursvariant. “Er ontstaat veel overlast voor een mooie Gooilandsingel. Daar kunnen we niet mee instemmen.” Hij diende een door veel andere partijen mede ondertekend amendement in om de voorkeursvriant uit het bestemmingsplan te halen en vroeg (en kreeg) een toezegging van de wethouder om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere participatie over de busroutes.”

 

Moties en amendementen

In totaal werden er deze vergadering door de verschillende gemeenteraadsfracties acht moties en zes amendementen ingediend.

Hieronder een overzicht met de indieners van de motie of het amendement, de titel, in het kort de inhoud, de reactie van de wethouder en het stemgedrag.

Motie 1 (VVD/Leefbaar Rotterdam) – Busbaan goed inpassen

Draagt het college op de Sallandweg ter hoogte van de onderdoorgang van het Zuiderterras zodanige maatregelen te treffen dat het woongenot niet wordt aangetast; daarbij specifiek oplossingen te treffen voor de woning waarvan het slaapkamerraam zich in de onderdoorgang bevindt, dan wel de bewoners daarvan; hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Wethouder: Sympathieke motie, ik omarm deze.

Motie is unaniem (met algemene stemmen) aangenomen.

Motie  2 (VVD/SP/PvdA/Leefbaar Rotterdam) – Parkeren Hart van Zuid

Draagt het college op om bij de uitvoering van de plannen voor Hart van Zuid de huidige 40 plekken te behouden en de 20 extra parkeerplekken daadwerkelijk aan te leggen, zodat bewoners van het Zuiderterras met een parkeervergunning daarvan gebruik kunnen maken, indien de uitkomst van de lopende rechtszaak van deze bewoners over parkeren daartoe aanleiding geeft.

Wethouder: Ik omarm deze motie.

Tegen stemmen van GroenLinks en één raadslid van Nida. Motie is aangenomen.

Motie 3 (SP/GroenLinks/PvdD) – Bouw niet in het park

Verzoekt het college om serieus te onderzoeken, samen met de ontwikkelaar, of voor de bouw van grondgebonden woningen (zoals nu gepland op de locatie Tennispark en Carnissetuin) een andere locatie gekozen kan worden, indien nodig buiten het plangebied; en hierover aan de raad te rapporteren.

Wethouder: Ik ontraad deze motie ten sterkste; woningbouw is een integraal onderdeel van het plan.

Voor stemmen van SP, PvdA, GL en Nida. Motie is verworpen.

Motie 4 (SP/GroenLinks/Nida) – Gebruikers Carnissetuin aan zet

Verzoekt het college om de Carnissetuin niet te sluiten en geen bouwvergunningen te verlenen zolang de gebruikers van de tuin niet akkoord zijn met een alternatief dat voldoet aan de door hen gestelde randvoorwaarden (o.a. veilig, bereikbaar, betrokkenheid Veerkracht); zolang er geen alternatief klaar is voor gebruik, het programma en beheer van de huidige tuin te continueren met de daarbij behorende budgetten, zodat de continuïteit van de tuin niet in gevaar wordt gebracht; het financiële voorstel voor de verhuizing van de tuin te baseren op de huidige functies en inrichting van de tuin en het gekozen alternatief.

Wethouder: Ik ontraad deze motie, maar neem wel een inspanningsverplichting op me om het initiatief van de tuin elders te laten landen. Ik borg het bewonersinitiatief en niet Creatief Beheer.

Voor stemmen van PvdA, SP, PvdD, GroenLinks, Nida. Motie is verworpen.

Motie 5 (SP) – Parkeren voor bewoners in balans

Verzoekt het college om op korte termijn, samen met bewoners van de verschillende deelgebieden, tot een uitwerkingsplan te komen ter voorkoming van de verslechtering van de parkeermogelijkheden voor bewoners van het gebied Zuidplein tijdens en na de ontwikkeling in het kader van Hart van Zuid; hierbij het invoeren van parkeren voor vergunninghouders nog vóór de start van de bouw als een serieuze optie te onderzoeken en hierover de raad te rapporteren; een plan te maken om ervoor te zorgen dat bezoekers aan het Zuidpleingebied maximaal gebruikmaken van het OV in plaats van de auto.

Wethouder: Ik ontraad de motie. Er is een andere motie over parkeren en dit is bij uitstek een gebied waar veel mensen met het OV komen.

Voor stemmen van PvdA, SP, GroenLinks, Nida, ChristenUnie-SGP. Motie is verworpen.

Motie 6 (D66) – Alternatief voor Carnissetuin

Draagt het college op ervoor te zorgen dat er een afspraak wordt gemaakt tussen bewoners, gebruikers, Veerkracht, Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam waarin is geregeld één of meerdere (permanente) nieuwe locaties waarop het sociaal programma voort kan blijven bestaan, voldoende middelen om de nieuwe locatie(s) in te richten op een manier die recht doet aan de huidige kwaliteit van de Carnissetuin, indien professionele inzet nodig is om de nieuwe locatie tot een duurzaam succes te maken, er voor te zorgen dat deze beschikbaar gesteld wordt; ervoor te zorgen dat deze afspraak uiterlijk gemaakt is op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt; de gebiedsorganisatie primair verantwoordelijk te maken als regisseur in dit proces; hierbij de bewoners/gebruikers terwille te zijn en te faciliteren; de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte te houden van de voortgang hierin.

Wethouder: Ik ontraad deze motie, die voor mij net een stapje te ver gaat. Ik zet me er wel 100% voor in.

Tegen stemmen van Leefbaar Rotterdam en het CDA. Motie is aangenomen.

Motie 7 (PvdD/SP/GroenLinks) – Green Deal voor emissievrije bussen in Hart van Zuid

Draagt het college op de Green Deal voor emissievrije bussen randvoorwaardelijk te maken in het plangebied Hart van Zuid.

Wethouder (Pex Langenberg/milieu): Ik vind de motie sympathiek, maar dit is op de termijn die u formuleert niet haalbaar. Ik doe wel de toezegging dat we dit in de geest van de motie zullen uitwerken.

Voor stemmen van PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Nida. Motie is verworpen.

Motie 8 (PvdA/SP/GroenLinks) – Groen dak op de Carnissesingel

Verzoekt het college de subsidie aan de initiatiefnemers van ‘Vergroening dak Carnissesingel 5-33’ aan te vullen met € 10.000 uit de algemene reserve teneinde het groene dak te kunnen realiseren.

Wethouder: In ontraad deze motie. De gebiedscommissie Charlois heeft deze aanvraag niet toegekend wegens het ontbreken van een breed maatschappelijk belang. Daar sluit ik mij bij aan.

Motie is ingetrokken en zou later in de vergadering, bij de behandeling van de begroting 2016, opnieuw worden ingediend.

Amendement A (VVD) – Luifel busbaan

De gemeenteraad besluit de tekst in het bestemmingsplan als volgt te veranderen: op de bedoelde gronden mag niet worden gebouwd behoudens overhangende gebouwdelen aan gebouwen niet dieper dan 9 meter (was 3 meter) uit de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld, inclusief een constructieve voorziening ten behoeve daarvan.

Wethouder: Ik omarm dit amendement.

Amendement is unaniem (met algemene stemmen) aangenomen.

Amendement B (SP/PvdD/GroenLinks) – Behoud Carnissetuin

De gemeenteraad besluit op de verbeelding het gebied GD-6 deels te wijzigen naar de bestemming ‘Groen’ en de mogelijkheid voor 20 wooneenheden in GD-6 te schrappen.

Wethouder: Ik ontraad dit amendement.

Voor stemmen SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, Nida. Het amendement is verworpen.

Amendement C (SP/PvdD/GroenLinks) – Borgen van leefkwaliteit

De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan als volgt te wijzigen: ‘Ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ is het gebruik van gronden voor openbaar vervoer toegestaan indien de geluidsbelasting op de gevel van de nabij en bovengelegen woningen niet meer dan 65 dB bedraagt (was 68 dB), zo nodig met behulp van maatregelen.’ En onder ‘Het gebruik van de gronden ten behoeve van cultuur en ontspanning is uitsluitend toegestaan’ toe te voegen: c) de cumulatieve geluidsbelasting op de gevels van woningen aan de Van Swietenlaan niet meer dan 65 dB (dag/avond) en 60 dB (nacht) bedraagt.

Wethouder: Ik ontraad dit amendement. Het leefklimaat is geborgd.

Voor stemmen SP, VVD, PvdD, PvdA, GroenLinks, Nida. Amendement is verworpen.

Amendement D (SP/PvdD/GroenLinks/Nida) – Borgen van groen-kwaliteit

De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan als volgt te wijzigen: ‘In Verkeer-Verblijfgebied onder Specifieke gebruiksregels op te nemen: Artikel 13.3.1. Groen-kwaliteit. Ten behoeve van groen-kwaliteit binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied ten minste 40% te benutten als groenvoorziening.’   

Wethouder: Ik ontraad dit amendement. 40 % groen is niet opportuun.

Voor stemmen SP, PvdD, GroenLinks, Nida. Het amendement is verworpen.

Amendement E (GroenLinks/SP/PvdA) – Aanpassen bestemmingsplangrens Hart van Zuid

De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, waarbij het gebied GD-6 buiten de plangrenzen van het bestemmingsplan Hart van Zuid gelaten wordt.

Wethouder: Ik ontraad dit amendement. Dit is een integrale gebiedsontwikkeling en het weglaten van deze locatie kan niet zonder consequenties.

Voor stemmen GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, Nida. Het amendement is verworpen.

Amendement F (ChristenUnie-SGP/SP/PvdD/PvdA/GroenLinks/Nida/VVD/D66/Leefbaar Rotterdam/CDA) – Geen voorkeursvariant ‘Patio B’

De gemeenteraad besluit de toelichting van het bestemmingsplanals volgt aan te passen: ‘Daarnaast is gekozen voor de patiovariant B als busvariant in het voorkeursalternatief’ vervangen door: ‘Ten aanzien van de busvarianten zijn nog diverse varianten mogelijk in dit bestemmingsplan en zal een definitieve afweging gemaakt worden bij de uitwerking van de plannen.’ (En verderop op diverse plaatsen het woord voorkeursvariant of zinsdelen daarover te verwijderen.)

Wethouder: Ik heb hier moeite mee. De strekking is niet onsympathiek, maar voor een transparante communicatie is het goed dat de voorkeur wordt benoemd.

Amendement is unaniem (met algemene stemmen) aangenomen.

Klik hier voor de volledige teksten van de moties en amendementen.

 

Stemming over Bestemmingsplan Hart van Zuid

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad over het gewijzigde Bestemmingsplan Hart van Zuid. Tegen het plan stemden de SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Nida Rotterdam.