Gebiedscommissie vraagt maquette Hart van Zuid

De Gebiedscommissie Charlois wil graag een maquette zien om een goed beeld te krijgen van de plannen voor het Hart van Zuid. In de vergadering van 19 januari heeft de commissie een informeel advies besproken over de conceptontwerpen van de Structuurvisie, het Bestemmingsplan, en de Milieueffectrapportage. Namens het bestuur van Stichting Zuidpleingebied heeft Emile Hilgers die avond ingesproken en diverse concrete zorgpunten benoemd van bewoners.

Er lag voor de bijeenkomst een conceptadvies dat was opgesteld door enkele commissieleden die Zuidplein als aandachtswijk hebben en die op 7 januari vooroverleg hadden gehad met de Klankbordgroep Zuidpleingebied. In dat concept stond onder meer: "Wij onderschrijven de strekking en de onderliggende visie van de voorliggende conceptvoorontwerpen en adviseren in het algemeen dan ook positief hierop". Commissielid Monique van Winsen was het daar niet mee eens.

Ze gaf aan het een goede zaak te vinden dat er in het gebied veel ontwikkeld gaat worden, maar dat ze tegelijkertijd nog veel haken en ogen ziet. Bijvoorbeeld: hoogbouw en de gevolgen daarvan voor onder anderen de bewoners van de Van Swietenlaan, woningen in het Zuiderpark, verplaatsen van de waterberging van de oostkant naar de westkant met als gevolg meer geluidsoverlast richting de geplande woningen op de tennisbaanlocatie, toevoeging van 10.000 m² winkeloppervlak terwijl er reeds 2.500 m² leegstand is, en het weer creëren van een sluiproute door de zijstraten van de Carnissesingel.

Van Winsen zei te willen weten wat de status is van het bestemmingsplan en wat dit voor de toekomst betekent. Ze stelde voor de volgende tekst op te nemen in het advies: "Wij stellen het zeer op prijs dat Ballast Nedam uitvoerig de tijd heeft genomen om zowel bewoners als ondernemers en anderen te informeren over de plannen. Echter, de impact voor het gebied zoals dit nu aan ons wordt voorgelegd - zie de concepttekening van het voorontwerp-bestemmingsplan - baart ons grote zorgen. Vandaar dat wij verzocht hebben om een maquette, die wij in maart zullen bespreken. Desalniettemin realiseren wij ons dat het proces moet doorgaan en daarom willen wij u de volgende zaken meegeven."

(Onderdelen van het advies aan Burgemeester en Wethouders d.d. 17 maart 2015)

Algemeen

Wat betreft de (bebouwings)effecten attenderen we met name op de enorme bouwvolumes die conform deze voorontwerpen mogelijk zijn, de verstening alsook het wegschrijven van de waterberging.

Voorgestane bebouwing

Wij kunnen ons niet verenigen met de voor het huidige tennispark aan de Zuiderparkweg beoogde woningbouw, aangezien wij dit als een aantasting van het Zuiderpark zien. Wij stellen voor aan Ballast Nedam te verzoeken voor deze woningbouw elders binnen het plangebied van Hart van Zuid een alternatieve locatie te vinden.

Wij geven u in overweging de in het huidige plan westelijk van het Zuiderparkplein gesitueerde muziekhal vanwege potentiële geluidsoverlast van deze nieuwe voorziening te herpositioneren naar de zijde van de Vaanweg.

Wij adviseren u eveneens de locatie van de bestaande educatieve tuin (Carnissetuin) eveneens niet te benutten voor woningbouw en de voorziening uit hoofde van het belang van natuur- en milieueducatie te continueren.

In het verlengde van het voorontwerp Bestemmingsplan Hart van Zuid uiten wij onze zorg over de maximale hoogte van de bebouwing langs de Gooilandsingel/Van Swietenlaan en de zon- en/of schaduweffecten hiervan voor de bestaande woningen van de Van Swietenlaan.

Verkeer

Als gevolg van de in de voorliggende documentatie voorgestane routering van aankomende en vertrekkende bussen gaan deze rechtstreeks langs c.q. onder woningen van het Zuiderterras (door) rijden. Dit veroorzaakt naar onze mening aanzienlijke hinder voor bewoners in de vorm van bijvoorbeeld geluidshinder, uitlaatgassen, etc. Aannames dat toekomstige elektrische bussen minder geluid gaan produceren door technische vernieuwing zijn ons inziens momenteel nog te weinig concreet of onderbouwd en bieden geen zekerheid. Bovendien blijft de trilling bestaan. Wij adviseren u nader onderzoek te doen naar de effecten van deze voorgestane routering, niet zonder meer uit te gaan van de bestaande veronderstellingen, en eveneens alternatieven voor deze busroutering serieus in ogenschouw te nemen.

Wij adviseren u ook de optie om de bestaande bussluis in de Carnissesingel te laten vervallen dan wel te herpositioneren meer westelijk op de Carnissesingel nader te onderzoeken, met name uit het oogpunt van het voorzienbare sluipverkeer door Carnisse vanuit onder meer de richting van de Dorpsweg en overbelasting van meerdere straten in Carnisse.

Milieu  

De ontwikkeling van Hart van Zuid heeft netto een ongunstige invloed op het aantal geluidgehinderden, ernstig geluidgehinderden en slaapgestoorden. Er treden verschuivingen op, waardoor het woon- en leefklimaat op sommige plekken verbetert en op andere plaatsen juist enigszins onder druk komt te staan. Voor enkele specifieke situaties dient te worden afgewogen of de achteruitgang van het woon- en leefklimaat aanvaardbaar is. Wij zien deze situaties graag in de ontwerpen, zodat wij in mei daadwerkelijk kunnen adviseren.

Positie Ballast Nedam

Onder andere via de media hebben wij vernomen dat Ballast Nedam aanzienlijke verliezen heeft moeten inboeken (51 miljoen in 2014). Een aantal binnen- en buitenlandse partijen heeft het bedrijf benaderd om een fusie te onderzoeken. Wij zijn van mening dat het van belang is dat een eventuele rechtsopvolger van Ballast Nedam de in context van de gebiedsontwikkeling gemaakte afspraken een op een overneemt. Dit leidt tot de ons inziens voor de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden relevante continuïteit.

Tot zover onderdelen van het officiële advies van de gebiedscommissie.

Projectdirecteur Peter Klevering van Ballast Nedam zei in een reactie ( tijdens de vergadering op 19 januari) de zorgen te snappen, dat het bestemmingsplan inderdaad een hoop vrijheid geeft, maar dat dit te maken heeft met de lange duur van het project. Ook gaf hij aan dat het nieuwe zwembad niet veel hoger zal zijn dan het huidige gebiedskantoor, waardoor er niet meer schaduw zal zijn op de Van Swietenlaan. De uitbreiding van het winkelcentrum, zo verklaarde hij, is noodzakelijk om het Zuidpleingebied als verzorgingscentrum toekomstbestendig te laten zijn.

Klevering zegde toe een maquette te laten maken, onder voorwaarde dat het tonen van de maquette altijd mondeling wordt toegelicht.

Voorzitter Ronald Tol benadrukte tijdens de discussie op 19 januari dat de gebiedscommissie slechts advies kan uitbrengen of er voldoende participatie heeft plaatsgevonden, maar dat geen advies kan worden uitgebracht over het bestemmingsplan. De voorontwerpen van de verschillende documenten liggen vanaf 1 mei ter inzage. Dan kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en kan ook de gebiedscommissie een formeel advies uitbrengen.

Met betrekking tot de participatie heeft Emile Hilgers tijdens het inspreekrecht zorgen geuit. Hij richtte namens het bestuur van Stichting Zuidpleingebied, de Klankbordgroep Zuidpleingebied, en daarmee ook namens de bewoners en ondernemers, het woord tot de gebiedscommissie.

Hilgers benadrukte dat bewoners en ondernemers weliswaar tijdens bijeenkomsten hun zegje hebben kunnen doen, maar dat de zorgen die zijn verwoord in een zienswijze over het Startdocument Hart van Zuid nog niet zijn weggenomen. "Kunnen al die bussen die nu nog af en aan rijden over de Gooilandsingel straks wel via de smalle onderdoorgang van de terraswoningen over de Sallandweg? Waar komt het nieuwe busstation precies, en de uitbreiding van het winkelcentrum?"

"Er zijn zorgen over het leefklimaat en de bereikbaarheid van de appartementcomplexen", gaf Hilgers aan. "Hoe denkt de politiek over woningbouw in het Zuiderpark? De meeste bewoners hebben liever groen of behoud van de tennisbanen in plaats van parkwoningen. Bewonersparkeren komt nog meer onder druk te staan doordat op verschillende plaatsen parkeerplaatsen op straat verdwijnen."

"Het bestemmingsplan wordt zo opgesteld dat er allerlei varianten mogelijk zijn", aldus de woordvoerder van Stichting Zuidpleingebied. "Er wordt nog volop gewerkt aan meer gedetailleerde ontwerpen."

Tot slot sprak Hilgers waardering uit voor het feit dat de bewoners van begin af aan bij de uitwerking van de plannen betrokken zijn. "We worden serieus genomen en vroegtijdig geïnformeerd. De gemeente en Ballast Nedam zijn voortdurend met ons in gesprek, maar hebben nog lang niet alle zorgen weg kunnen nemen."