Gebiedscommissie steunt 'parkeren vergunninghouders' vanSwietenlaan

De Gebiedscommissie Charlois ondersteunt de al eerder door Stichting Zuidpleingebied bepleite optie parkeren ‘alleen voor vergunninghouders’ bij de herinrichting van de Van Swietenlaan. Dat blijkt uit het advies dat de commissie op 21 december heeft verzonden aan de gemeente.

De ligging van de Van Swietenlaan heeft in de plannen voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid een bijzonder karakter, constateert de commissie. “Het is één van de weinige woonstraten die direct grenzen aan dit plangebied.” Daarbij wordt aangetekend dat de mogelijkheden van de bewoners om in de directe omgeving van hun woning te parkeren zich voor een groot deel beperken tot hun eigen straat. “Zelfs wanneer zij parkeren in de hemelsbreed nabij gelegen Goereesestraat, zijn zij genoodzaakt via de Zuidenwijdsestraat dan wel de Carnissesingel om te lopen.”

De gebiedcommissie vindt de optie van parkeren voor vergunninghouders voor de Van Swietenlaan, al dan niet in een gelimiteerde vorm per woning, het meest effectief om bewoners zoveel mogelijk te verzekeren van een parkeermogelijkheid in een acceptabele straal rond hun woning. In het advies wordt daarom deze optie nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht.

Minder plaatsen

In de brief wordt erkend dat het aantal parkeerplaatsen op de Van Swietenlaan (thans 94) in het voorlopige inrichtingsplan vermindert naar 89. Dit leidt, in combinatie met het vervallen van de voormalige parkeervoorzieningen in de Boerhaavestraat en de aanwezigheid van voorzieningen als de STAR (bloedprikken) tot merkbare en voor bewoners complicerende parkeerdruk. Daarom reikt de gebiedscommissie in het advies diverse suggesties aan die op 14 december tijdens een inloopbijeenkomst over het voorlopige inrichtingsplan zijn geopperd en ook vanuit de Klankbordgroep Zuidpleingebied zijn aangedragen:

  • verkleinen van de parkeersector waar de Van Swietenlaan onderdeel van is (mede om te voorkomen dat bewoners van verdergelegen straten hier parkeren)
  • parkeren voor vergunninghouders voor de bewoners van de Van Swietenlaan
  • het parkeerterrein bij het zwembad (zijde Van Swietenlaan) optimaal benutten voor bewonersparkeren (een deel wordt gereserveerd voor invalidenparkeren en de parkeereis voor het zwembad en kunstenpand).

Met betrekking tot parkeren memoreert de gebiedscommissie in het advies dat onlangs door de wethouder is toegezegd dat binnenkort een specifieke bewonersbijeenkomst wordt belegd.

Doodlopend deel

Andere aandachtspunten in het advies zijn uitbreiding van de grens van het plangebied en vergroening. Het doodlopende deel van de Van Swietenlaan ter hoogte van huisnummers 85 tot en met 91 valt momenteel buiten het plangebied. Vanwege het belang van een eenduidige vormgeving, kwaliteit en uitstraling van de Van Swietenlaan adviseert de gebiedscommissie dit gedeelte toe te voegen aan het plangebied van het voorlopig inrichtingsplan.

Groen

Verder staat de gebiedscommissie zeer positief tegenover de bomenrij aan de oostelijke zijde van de Van Swietenlaan (langs het bestaande zwembad en voormalig deelgemeentekantoor), en het feit dat deze doorgetrokken wordt langs het deel tussen de Boerhaavestraat en de Carnissesingel.

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben bewoners en vertegenwoordigers van de klankbordgroep aangegeven dat er behoefte is aan extra groenvoorziening. Ook dit heeft de gebiedscommissie onderschreven in het advies. Suggesties hiervoor zijn vergroening van de wanden van het kunstenpand en het zwembad aan de zijde van de Van Swietenlaan, plantenbakken, en vooral duurzame beplanting met kwaliteit die bijdraagt aaan de uitstraling van de nieuwe vormgeving.

Verkeersroutering

Een laatste maar niet onbelangrijk aandachtspunt dat in het advies wordt genoemd is de verkeersroutering. “Wij onderkennen dat de verkeersroutering door de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en meer specifiek het autoluw maken van de Gooilandsingel leiden tot een toenemende verkeersintensiteit in de Van Swietenlaan”, zo schrijft de gebiedscommissie. “In vergelijking met de bestaande situatie gaan relatief meer grote voertuigen van deze straat gebruikmaken.”

Mede met het oog op de verkeersroutering vindt de gebiedscommissie dat het beoordelen van deelinrichtingsplannen zoals dit eerste Voorlopig Inrichtingsplan Van Swietenlaan niet los kan worden gezien van andere voorlopige inrichtingsplannen voor het Hart van Zuid die momenteel worden voorbereid. Afgaand op de ervaringen met dit eerste inrichtingsplan en refererend aan onderwerpen als (bewoners)parkeren en verkeersroutering uit de commissie in de brief de zorg of ‘het grote geheel in perspectief van deze voorlopige inrichtingsplannen voldoende geborgd is’ en geeft aan dit proactief en kritisch te zullen volgen.

Klik hier voor het volledige advies van de Gebiedscommissie Charlois over het Voorlopig IP Van Swietenlaan