Gebiedscommissie steunt inzet voor meer sociale binding

Sociale binding wordt de komende jaren één van de speerpunten in de wijk Zuidplein. De gebiedscommissie heeft ingestemd met het gebiedsplan, waarin een aantal aanvullingen door Stichting Zuidpleingebied zijn verwerkt.

"Het is van belang dat in nauwe samenwerking met de bewonersorganisatie Stichting Zuidpleingebied en Hart van Zuid gewerkt wordt aan het versterken van sociale verbanden en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving", zo is te lezen in de nieuwste versie van het gebiedsplan Charlois. "Stichting Zuidpleingebied signaleert een geleidelijk toenemend sociaal isolement onder met name de oudere bewoners en een groeiende behoefte aan burenhulp en ondersteuning door vrijwilligers in het huishouden etc." De gemeente ziet voor zichzelf een rol om vraag en aanbod bijeen te brengen en de eigen kracht van bewoners te faciliteren.

Andere speerpunten zijn veiligheid, beheer en onderhoud buitenruimte (schoon en heel), en Hart van Zuid (inclusief winkelcentrum en ov-knooppunt Zuidplein). Bij de gebiedsontwikkeling door Ballast Nedam zijn luchtkwaliteit en openbaar groen belangrijke aandachtspunten. Tijdens de bouw- en beheerperiode moet ondernemers en bewoners duidelijk zijn bij wie of waar wat gemeld moet worden, aldus het gebiedsplan.

De komende weken wordt het gebiedsplan aangevuld naar aanleiding van de bespreking in de commissievergadering van 7 juli jongstleden. Frank Menzel pleitte deze avond voor het gebiedsbreed benoemen van sociale binding als aandachtspunt. "Ook in andere wijken neemt de vereenzaming toe", stelde hij. Stefano Clarijs benadrukte op zijn beurt dat het doel zou moeten zijn dat in alle wijken Buurt Bestuurt wordt geïntroduceerd, waarbij bewoners meepraten over de inzet van bijvoorbeeld de politie- en schoonmaakcapaciteit. Die wens is ook geuit door Stichting Zuidpleingebied.    

Voor 1 augustus moeten de gebiedsplannen worden aangeboden aan het gemeentebestuur.