Gebiedscommissie heeft begrip voor zorgen bewoners over bouwvolumes

De gebiedscommissie Charlois dringt in haar advies over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid aan op een zorgvuldige behandeling van de ruim twintig zienswijzen die door bewoners en ondernemers zijn ingediend. "Wij gaan ervan uit dat deze zienswijzen worden meegewogen in de verdere planvorming", aldus de brief aan de gemeenteraad.

Belangrijke aandachtspunten zijn het mogelijke effect van de toegestane bouwvolumes en -hoogten op de directe omgeving en de busroutes onder en langs het Zuiderterras. Wat betreft het eerste punt hebben omwonenden hun zorg nadrukkelijk en concreet verwoord, zo stelt de gebiedscommissie. "Het gaat hierbij met name om de locaties Van Swietenlaan, de omgeving van het huidige Zuidpleintheater en het gebied tussen het Zuiderterras en de Zuiderparkweg. Wij hebben begrip voor de door deze bewoners geschetste effecten op hun woon- en leefomgeving en verwachten van u dat u hieraan nadrukkelijk aandacht besteedt in de verdere uitwerking van de plannen."

"We vinden het positief dat de oorspronkelijke voorgestane busroutering onder het Zuiderterras is komen te vervallen," zo schrijft de commissie verder, "en dat in deze geluisterd is naar de door de bewoners geuite en door ons onderschreven zorg over (de effecten van) deze routering. Wij vertrouwen erop dat de verdere planontwikkeling in deze in nauwe samenwerking met de bewoners plaatsvindt."

'Geen draagvlak'

Namens de bewoners en ondernemers maakte Sonja Gbadega-Baert, voorzitter van de Klankbordgroep Zuidpleingebied, bij de bespreking van het concept-advies gebruik van het inspreekrecht. Zij gaf aan dat veel bewoners geschrokken zijn van het ontwerp-Bestemmingsplan. In de zienswijze die Stichting Zuidpleingebied heeft ingediend worden vijf hoofdbezwaren genoemd: bouwvolumes en -hoogten, busroutes, leefklimaat, parkeren en groen en water.

"De pleinen die beloofd zijn zien we niet terug op de plankaart", sprak de voorzitter van de klankbordgroep. "Ik voorzie een smal tochtgat tussen het nieuwe zwembad en het kunstenpand, met nauwelijks ruimte voor terrassen." Ze noemde als pijnpunten ook de mogelijke hoogte van de nieuwbouw en aantasting van het groen. "Wij zien geen draagvlak voor het bestemmingsplan zoals het er nu ligt."

Op de vraag van vice-voorzitter Zeki Baran of de bewoners tevreden waren met het concept-advies van de gebiedscommissie, antwoordde Gbadega-Baert: "Het kan sterker, ik had wat meer body verwacht. Wij hebben in onze zienswijze ook oplossingen aangegeven en hopen dat dit leidt tot aanpassingen in het bestemmingplan."  

Pleidooi voor behoud Carnissetuin

Er werd in de commissievergadering vooral gediscussieerd over de Carnissetuin. Twee inspreeksters - Ans van Lemmen uit de Tarwewijk en mevrouw Groen uit Carnisse - hielden emotionele betogen voor behoud van de voorziening. Eerstgenoemde benadrukte dat deze plek al sinds de jaren vijftig als landbouwgrond wordt gebruikt door wijkbewoners. "Het zijn de longen van Zuid, we kunnen ze niet missen", zo sprak ze. Ze pleitte voor verplaatsing van de school. "Dat is makkelijker dan de tuin te verplaatsen en een optie die niet voldoende onderzocht is."

Mevrouw Groen vertelde hoe belangrijk de tuin is voor de vrijwilligers die er komen. "Het is een plek om elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren, je kunt er iets doen voor anderen. Iedereen is er welkom."

Een voorstel van commissielid Jacqueline de Palm om het concept-advies aan te passen met de vermelding dat de Carnissetuin al vijftig jaar landbouwgrond is voor omwonenden kreeg onvoldoende steun vanuit de commissie. Commissielid Monique van Winsen vroeg of er beschermde diersoorten leven in de tuin. Ans van Lemmen riep vanaf de tribune dat dat niet onderzocht is.

Volgens Van Winsen is het de vraag of de Carnissetuin - zoals aangegeven in het concept-advies - een tijdelijke groenvoorziening is. Immers, als een eerder vastgesteld bestemmingsplan voor deze locatie de bestemming 'groen' aangeeft, kan er niet gebouwd worden voor het Hoornbeeck College. De Palm wees op de aanvraag voor een omgevingsvergunning; collega-commissielid Caroline Aafjes-van Aalst zocht op internet naar meer informatie. Tijdens de discussie werd niet duidelijk of de locatie onder het Bestemmingsplan Carnisse valt (uit 2005) of onder het Bestemmingsplan Zuiderpark (uit 2006). Over deze kwestie is een opmerking toegevoegd in het concept-advies van de gebiedscommissie. Woensdag 15 juli houdt Ballast Nedam een informatieavond over de nieuwbouw voor het Hoornbeeck College.

Geen woningbouw in park

Van Winsen stelde ook andere wijzigingen voor in de brief aan de gemeenteraad. Ze zei zich te hebben verbaasd over een beschrijving van de woningbouwlocatie in het Zuiderpark, waar het leefklimaat vanwege onder meer geluidsoverlast van de metrobaan en industriegebied Waalhaven vraagt om allerlei maatregelen. "Hoe kan men met deze feiten bebouwing voorstaan op deze locatie?!"

De gebiedscommissie dringt in het advies aan op een alternatieve woningbouwlocatie buiten het plangebied omdat bebouwing op de locatie van de tennisbanen een aantasting is van het Zuiderpark. Voor de Carnissetuin dient tijdig een alternatieve locatie te worden gevonden in Carnisse, zo staat in de brief. Hoewel Ballast Nedam een digitale maquette heeft gepubliceerd, dringt de gebiedscommissie nogmaals aan op een fysieke maquette, omdat deze bijdraagt aan het inzicht van onder meer de direct omwonenden, waardoor zij concreter hun reactie op de plannen kenbaar kunnen maken.

Verkeer, parkeren en veiligheid

Verder wil de gebiedscommissie meer duidelijkheid over nieuwe verkeersbewegingen door het verkeersluw maken van de Gooilandsingel. "Die moeten elders in het gebied worden opgevangen. De nu voorliggende plannen geven ons momenteel nog te weinig inzicht op welke wijze dit gerealiseerd wordt en of dit überhaupt haalbaar is." In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor het behoud van een goede bereikbaarheid van de bestaande inpandige parkeervoorzieningen van bewoners. "Wij dringen erop aan daar waar dit niet inpandig kan, bij te dragen aan een reële parkeervoorziening voor deze bewoners."

In het advies wordt gesuggereerd om een extra groenvoorziening te realiseren langs de Van Swietenlaan, om de omgevingseffecten van de akoestische vormgeving van het kunstenpand voor de bewoners positief te beïnvloeden. De sociale veiligheid en het beheer van het gebied is ook een belangrijk aandachtspunt, aldus de commissie in de brief aan de gemeenteraad. "Wij verwachten van u dat u voor het Hart-van-Zuidgebied een veiligheidsrapportage laat opstellen."

Van Winsen nam het, ten slotte, op voor bewoners die door de nieuwbouw benadeeld worden en recht hebben op planschade. Naast de maquette moeten er ook bezonningsschema's worden aangeleverd, stelde zij.

Klik hier voor het volledige advies van de gebiedscommissie.