College ziet geen redenen voor metingen luchtkwaliteit bij Zuidplein

Het gemeentebestuur ziet geen redenen om aanvullende metingen te doen naar de luchtkwaliteit in de buurt van het Zuidplein. "De gegevens van het meetpunt Pleinweg, in combinatie met de beschikbare rekenmodellen, geven een goede indruk van de luchtkwaliteit rondom het Zuidplein", zo schrijft het (inmiddels demissionaire) college van Burgemeester en Wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van CDA-gemeenteraadslid mevrouw N.E. Weltevrede.

Bij het meetstation aan de Pleinweg worden continue de concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden, fijn stof en roet gemeten, aldus een toelichting. De metingen laten een (licht) dalende trend zien. Alleen de gemiddelde concentratie van NO₂ (stikstofoxide) ligt nog net boven de grenswaarde, die in 2015 bereikt dient te zijn. Voor zwarte rook (roet) bestaat geen grenswaarde. "De concentratie hier is vergelijkbaar met die elders in de stad langs de drukkere wegen", aldus de beantwoording. "Deze component verdient aandacht vanwege de relatie met mogelijke gezondheidseffecten."

Aanleiding voor de vragen was een pleidooi van bewoonster Helen Scurr, die in de raadstafel van 10 februari een bruin doekje liet zien dat korte tijd voor een luchtfilter had gehangen in haar appartement aan het Zuiderterras. "De vervuiling lijkt vooral veroorzaakt te worden door het nabijgelegen busstation", aldus de inleiding van de vragen van de CDA-fractie. "Ook het in de file staan voor de parkeergarage wordt genoemd als bron van vervuiling."

In de beantwoording - in een brief van 18 maart - wordt aangegeven dat er geen metingen zijn gedaan in de directe omgeving van het busstation en/of de parkeergarage van het Zuiderterras. "De concentraties die gemeten worden aan de Pleinweg (ter hoogte van de NettoMarkt) zullen vergelijkbaar zijn met die op en om het Zuidplein, omdat ook de Pleinweg een zwaar verkeersbelaste locatie is", aldus de beantwoording. "De situatie aan de zuidkant van het Zuidplein is waarschijnlijk wat gunstiger dan die aan de Pleinweg, omdat er minder bebouwing is (meer verdunning mogelijk)."

De vraag of het college bereid is te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen en/of moeten worden om de luchtkwaliteit rondom busstation Zuidplein te verbeteren, wordt beantwoord met: "Nee, omdat in de eisen voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid hier al rekening mee wordt gehouden. Bij het ontwerp van het busstation en/of parkeergarage is luchtkwaliteit één van de aspecten geweest waar aandacht aan besteed is. Er zal moeten worden voldaan aan de wettelijke grenswaarden."

Stefano Clarijs, tot voor kort deelraadslid voor het CDA en inmiddels gekozen tot lid van de gebiedscommissie Charlois, laat weten niet tevreden te zijn met de beantwoording. "We gaan dit in de fractie nader bespreken."