Bushelling blijft, loopbrug weg in eerste schetsontwerp buitenruimte

Vergroenen en verbinden waren populaire thema's in de werkgroepen met bewoners die zich 5 juli bogen over het eerste schetsontwerp voor de buitenruimte in Hart van Zuid. Landschapsarchitect David Kloet legde uit dat er geen lange bomenrijen komen op de autoluwe Gooilandsingel, maar dat de nieuwe aanplant 'verstrooid' wordt over het achttien meter brede wegprofiel.

Er zal ook plaats worden gemaakt voor fietsers op de 'singel'. Water was er nog niet ingetekend. Er komt wel een grote waterberging bij de nieuwbouw op de tennislocatie en er is de mogelijkheid voor een smalle blauwe strook langs de Zuiderparkweg naast het gemaal. De architect was verbaasd toen hij hoorde dat op eerdere informatieavonden water op de Gooilandsingel een van de vernieuwende ideeën was. Deze avond bleken in de werkgroepen ook meerdere bewoners tégen meer blauw in de buitenruimte te zijn, veelal vanwege ruimtegebrek. 

Een plek waar meer groen kan komen, is de hoek Zuiderparkweg/Sallandweg, waar nu de opgang is naar de loopbrug tussen het winkelcentrum en Ahoy. Als de loopbrug wordt gesloopt, kan het grasveld worden uitgebreid; hier zijn ook extra bomen ingetekend in het schetsontwerp. De Van Swietenlaan is ook één van de straten waar vergroening gewenst is, maar er liggen net als op andere plekken in het gebied leidingen van het Warmtenet die dat tot een uitdaging maken.

Ingang parkeergarage

De routes voor het verkeer waren op de schetsen nog niet aangegeven, maar vragen hierover konden in de werkgroep mobiliteit wel gedeeltelijk worden beantwoord. Zo is een uitgangspunt dat de huidige ingang van de parkeergarage bij theater Zuidplein na de aanleg van het nieuwe busstation niet meer vanaf de Sallandweg bereikbaar zal zijn maar alleen nog vanaf de Pleinweg (weghelft Zuidplein, vanuit de richting Strevelsweg).

Meest opvallend in het ontwerp voor met name de bewoners van het Zuiderterras was het voorstel om de huidige busbaan voor aankomende bussen in stand te houden. Er gingen al stemmen op om de oprit en andere betonconstructies een kleurtje te geven (passend bij het gevelmateriaal van omringende nieuwbouw). De architect liet ook wat voorbeelden zien van mogelijke verlichting om de busbaan op te leuken.

Het plan is nog steeds om vertrekkende bussen vanaf het nieuwe busstation onder de terrasflats te laten rijden. Een inrichtingsplan voor de verkeersafwikkeling op deze plek, waarbij ook een oplossing wordt voorgesteld voor de gele zone voor personen- en goederenvervoer naar en vanuit het wooncomplex, moet nog nader worden uitgewerkt. "Iedereen is blij dat de hellingbaan blijft", concludeerden de leiders van de werkgroep mobiliteit. "Dat heeft veel zorgen qua verkeer weggenomen. De onderdoorgang blijft nog steeds krap, dat is een aandachtspunt. Wij denken dat het kan en gaan dat verder uitwerken zodat we kunnen laten zien dat het passend is."

Naar Ahoy via Metroplein

Verder blijkt uit het eerste schetsontwerp voor de buitenruimte dat voetgangers vanaf het metrostation via het Metroplein (tussen de terrasflats en de busbaan) naar Ahoy worden geleid. In de oorspronkelijke plannen was een looproute over de Gooilandsingel voorzien, maar stedenbouwkundigen vinden dat een oversteek vanaf het Metroplein beter aansluit op het nieuwe Ahoyplein. Een voorwaarde is wel dat dan het transformatorgebouw en openbare toiletten elders een plek kunnen krijgen, wat een kostbare operatie wordt.

Bij Ahoy is naast een bouwoppervlak langs de Zuiderparkweg (voor onder meer het hotel en een bioscoop) ook bebouwing voorzien achteraan de huidige parkeerplaats. Waarschijnlijk komen hier meerdere parkeerlagen. Tussen de nieuwbouw blijft in de schets nog ruimte over voor buitenparkeren. De parkeerdruk bij grote evenementen in Ahoy kwam ook tijdens deze informatieavond als belangrijk knelpunt naar voren. Een bewoner vroeg nadrukkelijk of Ahoy bij een volgende informatieavond aanwezig kan zijn om de plannen voor het congrescentrum en andere uitbreidingen toe te lichten en ook betrokkenheid te tonen bij de verdere uitwerking.

Parkeerzone aanpassen?

In de werkgroep overlast was vooral de toegenomen parkeerdruk op de Van Swietenlaan een heikel punt. Bewoners opperden het idee om de parkeerzone aan te passen; zij zien regelmatig dat mensen die slechts enkele straten verder wonen de auto op de Van Swietenlaan parkeren omdat ze dan dichter bij het winkelcentrum of de metro zijn.

In de werkgroep buitenruimte benadrukten bewoners van Zuidplein 324-510 dat zij bij eerdere gelegenheden hebben gepleit voor een sociaal veilige verbinding vanaf Zuidplein (Pleinweg) naar Zuidplein Laag. Op de schetsen was nog steeds een smal straatje te zien. Andere aandachtspunten voor de verdere uitwerking zijn bomen en groen bij het nieuwe busstation en groene daken  

In oktober weer thematisch

Projectdirecteur Peter Klevering van het projectteam Hart van Zuid concludeerde aan het eind van de avond dat dit qua opkomst (met slechts enkele tientallen aanwezigen) niet de meest succesvolle bijeenkomst was, maar dat de discussies in kleine groepjes zeker niet minder levendig was.

De informatieavonden blijven voor een brede groep belangstellenden, legde hij uit. Maar er zal wel steeds met werkgroepen voor verschillende thema's worden gewerkt. In oktober zal het gaan over het Kunstenpand, de Van Swietenlaan, (opnieuw) de buitenruimte, en overlastbeperking. In januari volgen de thema's Congrescentrum, Ahoy en Ahoyplein, en in oktober/november 2017 de inrichting van de Gooilandsingel, de OV-knoop en het busstation.