Brieven aan gemeenteraad over participatie en parkeren

De gemeenteraad heeft van het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel ontvangen voor de monitoring van de parkeerdruk op straat met een overzicht van mogelijke maatregelen voor parkeerregulering in Hart van Zuid.

Aanleiding voor de brief - gedateerd 27 juni -  is de motie 'Parkeren gaat ons aan 't Hart' van 24 november 2016 waarin de raad heeft gevraagd om zo'n voorstel en om 'zodanig in gesprek te blijven met ontwikkelaars, (ver)huurders en bewoners in het gebied dat betrokkenheid is gewaarborgd'. Het college vraagt de raad om met de brief deze motie als afgedaan te beschouwen.

Om de parkeerdruk op straat te monitoren, stelt het college voor om gedurende de komende ontwikkeljaren van Hart van Zuid in een aantal periodes tellingen uit te laten voeren van de parkeerbezetting in het oostelijk deel van parkeersector 20 (Hart van Zuid en de straten tussen de Van Swietenlaan en de Urkersingel/Amelandsplein/Wieringerstraat).

De eerste keer zou zijn in september 2017 (nulmeting), daarna medio 2018 van de situatie tussen de oplevering van het zwembad en het kunstenpand. Er wordt dan geteld op momenten zonder én momenten met evenementen in Ahoy, en op dinsdag en donderdag (overdag en 's nachts), op vrijdagavond, op zaterdag en op zondagmiddag.

Betrokkenheid bewoners

In de brief wordt over de betrokkenheid van (onder anderen) bewoners toegelicht dat er diverse overlegstructuren zijn, zoals het vierwekelijks driehoeksoverleg met Stichting Zuidpleingebied, eventueel aangevuld met andere bewonersorganisaties, en de brede informatieavonden voor bewoners en belangstellenden over de voortgang van Hart van Zuid. Het thema parkeren is op 12 april aan de orde geweest in het verbrede driehoeksoverleg en de mogelijke maatregelen zijn op 19 april kort toegelicht op een informatieavond. Verder wordt in de brief van het college aangegeven dat na de fase van overleg het uiteindelijke voorstel voor advies wordt voorgelegd aan de gebiedscommissie Charlois.

Mogelijke maatregelen

De mogelijke maatregelen voor parkeerregulering die worden genoemd in de brief zijn onder andere:

- gelijktrekken van de tariefperiode voor betaald parkeren tot 23.00 uur voor het hele Hart van Zuid (aanpassing in de Twentestraat nabij Zuiderterrasflat);

- beperken van de parkeerduur op straat voor bezoekers tot maximaal 2 uur in en nabij Hart van Zuid (een dergelijke regel geldt al voor drie straten in het centrum, waaronder de Karel Doormanstraat);

- het opdelen van parkeersector 20 met een apart deel in en rond Hart van Zuid;

- het aanpassen van de tarieven op straat naar het Centrumtarief (€ 3,20 of € 4,00 per uur), waardoor parkeren op straat duurder wordt dan in de naastgelegen Q-park parkeergarages;

- het invoeren van een vergunninghouderssysteem (belanghebbendenparkeren) voor Hart van Zuid en omgeving (past niet in het gemeentelijk parkeerbeleid).

Situatie Zuiderterras

In de motie was expliciet gevraagd in te gaan op de situatie rond de Zuiderterrasflat. Omdat er met  betrekking tot het parkeren in Hart van Zuid een beroep loopt tegen het bestemmingsplan worden hierover in de brief van het college nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Voor het beroep bij de Raad van State hebben onder anderen Stichting Zuidpleingebied en de VvE's Zuidplein 324-510 en Zuiderterras een zienswijze ingediend. Op 7 juni is er een zitting geweest van de Raad van State; de uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Brief over participatiekalender

De brief van het college over parkeren en betrokkenheid daarover waarborgen wordt voor woensdag 30 augustus geagendeerd voor de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Voor diezelfde vergadering is ook een brief geagendeerd die Stichting Zuidpleingebied op 27 juni heeft gestuurd aan de gemeenteraad(scommissie). In deze brief vraagt de bewonersorganisatie aandacht voor de participatiekalender, de Carnissetuin en bewonersparkeren.

Over de participatiekalender merkt de bewonersorganisatie op dat dit een zeer technisch stuk is met veel afkortingen en jargon. Daardoor is niet helder wanneer over welk onderdeel in welke mate inspraak mogelijk is. Daarom heeft Stichting Zuidpleingebied de participatiekalender nog niet met alle bewoners gedeeld en gevraagd om een publieksversie. "Deze komt gelukkig binnenkort beschikbaar en is dringend gewenst, aangezien de participatie en themasessie over het OV station (IP7) - inclusief busroutes? - op de kalender staan voor het derde kwartaal 2017."

Carnissetuin

Stichting Zuidpleingebied is verheugd dat er een vergunning is verleend voor een nieuwe Carnissetuin (bij korfbalvereniging Sperwers aan de Carnissedreef 8). Een zorgpunt is dat vrijwel alle voorvechters van de buurttuin inmiddels zijn afgehaakt. "Wat aangeeft dat voor betrokkenheid van bewoners en andere vrijwiligers belangrijk is om processen niet te lang te laten duren", aldus het stichtingsbestuur in de brief.

Twentestraat

Over het bewonersparkeren schrijft de stichting dat het goed is dat de gemeenteraad - blijkens de motie 'Parkeren gaat ons aan 't Hart' - bereid is de parkeerdruk te monitoren en maatregelen om deze te onderdrukken wil onderzoeken. "Tot nu toe ligt er echter nog geen plan met een voorstel voor concrete maatregelen." Omdat er nu al onvoldoende parkeerplaatsen op straat beschikbaar zijn voor vergunninghouders van het Zuiderterras, pleit Stichting Zuidpleingebied voor een maatregel die al op korte termijn kan ingaan: uitbreiding van betaald parkeren tot 23.00 uur in de Twentestraat.

Klik hier voor de brief van het college van Burgemeester en Wethouders

Klik hier voor de brief van Stichting Zuidpleingebied