'Bestemmingsplan staat bewoners-parkeren op straat niet in de weg'

Bewonersparkeren wordt niet geregeld in het Bestemmingsplan Hart van Zuid. De Raad van State stelt in de definitieve uitspraak in hoger beroep dat het plan niet in de weg staat dat vergunninghouders binnen het gebied van hun parkeervergunning op straat kunnen parkeren.

Daarmee volgt de Afdeling Bestuursrechtspraak de motivatie van de gemeenteraad. Die voerde onder meer aan dat - indien in het bestemmingsplan zou worden vastgelegd dat bijvoorbeeld betaalde parkeerplaatsen worden voorbehouden voor bewoners - de 'vereiste flexibiliteit' zou ontbreken. "Bij het nemen van dergelijke maatregelen moet rekening kunnen worden gehouden met een breder gebied dan het plangebied en met het parkeerbeleid binnen de gehele gemeente Rotterdam", aldus de raad.

Volgens de parkeerbalans die de woordvoerders van de gemeente tijdens de zitting op 6 juni opnieuw verdedigden, blijft de balans voor straatparkeren in het totale gebied Hart van Zuid positief. De bestuursrechters vonden de argumenten van de VvE Zuiderterras, appellant Scholte en Stichting Zuidpleingebied niet zwaarwegend genoeg. Genoemde indieners van het hoger beroep stelden onder meer dat parkeren in een parkeergarage voor bewoners geen alternatief is vanwege de veel hogere kosten die hieraan zijn verbonden ten opzichte van een vergunning voor straatparkeren. 

"De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat in de parkeerbehoefte die uit de parkeernormen voortvloeit zowel mag worden voorzien met parkeerplaatsen op straat als in de garage", zo is te lezen in de uitspraak van 12 juli.

Verkeersbesluit

Hoopgevend voor de bewoners is de toelichting door de gemeenteraad die eveneens is opgenomen in het besluit: "Voor zover Stichting Zuidpleingebied, VvE Zuiderterras en Scholte vrezen dat straatparkeerplaatsen in de praktijk zullen worden ingenomen door anderen dan vergunninghouders, heeft de raad toegelicht dat het treffen van maatregelen zoals het reserveren van parkeerplaatsen voor vergunninghouders of het verkleinen van een parkeersector aangelegenheden zijn die in een verkeersbesluit worden geregeld en niet passen in een bestemmingsplan. De sectoren vallen ook niet samen met de plangrenzen en de deelgebieden van de parkeerbalans. Over de parkeerregulering vinden afzonderlijke gesprekken plaats met de bewoners."

Mogelijke maatregelen

Na de zitting en kort vóór de uitspraak door de Raad van State is een brief gepubliceerd van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Die brief omvat een voorstel voor de monitoring van de parkeerdruk op straat met een overzicht van mogelijke maatregelen voor parkeerregulering in Hart van Zuid. Het voorstel is medio juni in hoofdlijnen besproken met een select aantal bewoners en kort erna toegelicht op een periodieke informatieavond over Hart van Zuid voor alle bewoners.  

De brief over monitoring en mogelijke maatregelen is geagendeerd ter afdoening van de motie 'Parkeren gaat ons aan 't Hart' voor de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 30 augustus.

Stichting Zuidpleingebied heeft in een brief aan de raadscommissie aangedrongen op een voorstel om (nu al) concrete maatregelen te treffen, bijvoorbeeld uitbreiding van betaald parkeren tot 23.00 uur in de Twentestraat.

Lees hier het volledige besluit van de Raad van State.

Lees hier het artikel in het AD/RD over het besluit van de Raad van State.

Lees hier het nieuwsbericht over de brieven aan de gemeenteraad over parkeren.