Beantwoording zienswijzen: extra alternatief busstation en -route

Wat is er gebeurd met de zienswijzen die eind vorig jaar zijn ingediend over het Startdocument Hart van Zuid? Er is een Nota van Beantwoording opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten en opmerkingen. Zes punten worden als addendum opgenomen in het startdocument en meegenomen in de milieueffectrapportage (MER). De zienswijzenrapportage en het startdocument zijn op 13 januari vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Tijdens de terinzagelegging van het startdocument zijn negen schriftelijke zienswijzen ingediend. De zes 'constructieve en uitvoerbare suggesties' die in het startdocument en het MER-onderzoek worden meegenomen zijn:

- Opname van een extra alternatief voor het busstation en de bijbehorende busbaan (zienswijze bewoner H. Hiddink)

- De criteria met betrekking tot capaciteit, rijtijden en overstaptijden op het busstation worden kwantitatief in plaats van kwalitatief getoetst in het MER-onderzoek (zienswijze RET)

- Het MER-onderzoek wordt uitgebreid met het in beeld brengen van de verkeersintensiteiten op Rijksweg A15 en de aansluitingen op het onderliggende wegennet (zienswijze Rijkswaterstaat)

- In de onderzoeken zal worden onderzocht hoeveel ruimte aanwezig en noodzakelijk is voor de beoogde verkeersstromen op de Sallandweg (zienswijze Stichting Zuidpleingebied)

- De grenzen van het plangebied en van het toekomstig bestemmingsplan (die afwijken van het plangebied vanwege aansluiting op omliggende bestemmingsplannen) worden opgenomen (zienswijze Stichting Zuidpleingebied)

- Een indicatieve planning van de oplevering van de objecten wordt opgenomen in de zienswijzenrapportage en MER (zienswijze Stichting Zuidpleingebied)

Verplaatsing busroute(s)

In drie zienswijzen werd gewezen op de aantasting van het leefklimaat van bewoners van het Zuiderterras bij verplaatsing van de busroute(s) van de Gooilandsingel naar de Sallandweg. Dit aandachtspunt is expliciet onderdeel van het MER-onderzoek, aldus de beantwoording. "Om zeker te zijn van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de terrasflats worden de milieueffecten van de onderdoorgang op een integrale wijze zorgvuldig onderzocht." Nieuw is dus het alternatief met aankomsthaltes op maaiveld.

Een vraag van de RET was: "In hoeverre kunnen de bestaande busroutes als alternatief achter de hand gehouden worden als het Zuiderterras in verband met draagvlak of leefbaarheid niet haalbaar blijkt?" De beantwoording: "De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden in de MER zorgvuldig onderzocht, inclusief de bestaande situatie."

Opvallend was een opmerking in de zienswijze van de RET: "Het startdocument is te weinig concreet ten aanzien van planning, op te leveren producten, gevraagde gegevens en inbreng van derden (zoals de RET), raakvlakken en risico's." De beantwoording: "Het is onze intentie om na de succesvolle participatiebijeenkomsten ook voor de deelprojecten, zoals de OV-knoop, bijeenkomsten te organiseren. Verder zijn individuele gesprekken met belangrijke stakeholders, zoals de RET, reeds gestart." 

Parkeren

Over de zorgen van Stichting Zuidpleingebied over de extra druk op het aantal parkeerplaatsen voor bewoners (ook op straat parkeren voor vergunninghouders, bijvoorbeeld aan de Van Swietenlaan) is in de beantwoording onder meer te lezen: "Onderdeel van de MER is een parkeerbalans voor het gebied. Hierin worden de effecten op het gebied van parkeren inzichtelijk gemaakt. Benodigde parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de bestaande en nieuw te realiseren parkeergarage. In de praktijk zal middels tarifering voor bezoekers worden gestuurd op de parkeerdruk."

Woningbouw in Zuiderpark

Beide bewonersorganisaties (Carnisse en Zuidpleingebied) vroegen zich in hun zienswijze af in hoeverre en bij de politiek draagvlak is voor woningbouw in het Zuiderpark. In de beantwoording wordt gesteld dat de woningbouw zorgvuldig zal worden ingepast, waarbij het karakter en de unieke kwaliteit van het Zuiderpark niet worden aangetast. "Het zal juist de entree van het park versterken", aldus de Nota van Beantwoording. "Bij de nadere uitwerking is er vanuit het belang van de ruimtelijke kwaliteit bijzondere aandacht voor het parkachtige karakter."

Klik hier voor de volledige Nota van Beantwoording.