Ballast Nedam zet met themagroepen de dialoog voort

In werkgroepen kunnen bewoners, ondernemers en andere belangstellenden de komende tijd meepraten over het Hart van Zuid. Tijdens een goed bezochte informatieavond op 5 maart in het voormalige deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel zijn de belangrijkste thema's geïnventariseerd. Er werden acht werkgroepen benoemd. Een workshop leverde alvast tientallen ideeën en aandachtspunten op voor de werkgroep buitenruimte.

Aan het begin van de avond konden bezoekers bij panelen met posterpresentaties zien wat er met de ideeën is gebeurd die op eerdere informatiebijeenkomsten naar voren zijn gebracht. Er was ruim de tijd voor vragen en een toelichting door medewerkers van Ballast Nedam. Nieuw was onder meer een poster met uitgewerkte alternatieven voor de busroutes van en naar het metrostation en het nieuwe busstation (zie nieuwsbericht 9 maart met plattegronden).

Tijdens een korte presentatie vertelde projectdirecteur Peter Klevering dat de Structuurvisie, het Bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage Hart van Zuid voor 90 % gereed zijn. Voordat de stukken in mei ter inzage worden gelegd, wordt een voorlichtingsavond gehouden om de inhoud nader toe te lichten. Hij vertelde verder dat het ontwerp van het zwembad inmiddels zo goed als definitief is en dat de plannen voor renovatie van de Ahoy-hallen vergevorderd zijn. Recent is een begin gemaakt met de ontwerpen voor het Congrescentrum en voor het Kunstenpand, dat de werknaam Pand Z heeft gekregen.

Alternatieve busroutes

Klevering merkte op dat Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam blij zijn met de resultaten van de publieks-private-buurt-samenwerking (PPBS). Hij constateerde dat er meerdere ideeën uit eerdere informatieavonden zijn uitgewerkt. Als voorbeelden noemde hij de alternatieve busroutes, waaronder diverse varianten met uitstaphaltes op maaiveld en een variant die niet onder de terrasflats loopt maar er omheen (over het Metroplein, naast de hellingbaan naar de woningen en het winkelcentrum). Daarnaast wordt in het bestemmingsplan behalve het parkeerterrein van Ahoy ook winkelcentrum Zuidplein benoemd als mogelijke locatie voor een bioscoop.

De eerste workshop deze avond ging over de vraag: welke onderwerpen moeten volgens u op de agenda komen om de komende tijd over door te praten? Vijf groepen gingen hiermee aan de slag. De uitkomst werden ingezameld en tijdens een korte pauze door een team van Ballast Nedam zoveel mogelijk geclusterd. Dat leverde acht thema's op voor werkgroepen: uitstraling en energie, winkels en horeca, verkeer en vervoer, kunstenpand (Pand Z), buitenruimte en groen, parkeren (auto's en fietsen), talent en werk, en overlast.

Ideeën voor buitenruimte

In de tweede workshop konden de aanwezigen zich opgeven voor één of meerdere werkgroepen. Vervolgens kon iedereen aangeven wat er - nu, tijdens de bouwperiode, en in de nieuwe situatie - in de buitenruimte moet gebeuren. Een presentatie van de uitkomsten leverde aandachtspunten op, zoals sociale veiligheid, verlichting, toegankelijkheid van de woningen, groen, licht en kleur. Ook werden er weer originele ideeën geopperd: vlaggenmasten op de route naar Ahoy, leuke bankjes, een goed gemarkeerde kiss & ride, billboards.

In zijn slotwoord bedankte Klevering de aanwezigen voor hun inbreng. "U hebt ons weer veel informatie aangereikt. Dat bewijst dat deze avonden nuttig zijn. Veel dingen weten wij niet, bijvoorbeeld dat er behoefte is aan een plek voor het gescheiden aanbieden van afval. Wat ons betreft zetten we de dialoog voort. Deze avond zien we als een mooi vertrekpunt voor de komende sessies met de werkgroepen over de inrichting van dit gebied."