Argumenten Hoornbeeck stuiten op kritiek pleitbezorgers Carnissetuin

Bewoners hebben op 15 juli overduidelijk gemaakt hoe pijnlijk het voor hen is als 'hun' Carnissetuin het veld moet ruimen voor nieuwbouw van het Hoornbeeck College. Tijdens een door Ballast Nedam georganiseerde informatieavond stelden ze kritische vragen over de leerlingen (voornamelijk woonachtig in de regio) en alternatieve locaties voor uitbreiding van de christelijke mbo-school.

Directeur Arjen van Kralingen van het Hoornbeeck College schetste dat het bestaande schoolgebouw veel te klein is voor het sterk toegenomen leerlingenaantal. "We geven les in de gang, hebben acht noodlokalen op ons terrein, en huren in het Verzamelgebouw", verklaarde hij. "We hebben echt wel elders gekeken. Recent hebben wij een nieuwe vestiging geopend in Gouda, maar dit heeft helaas niet geleid tot ontlasting van deze locatie."

Met de gemeente Rotterdam is gekeken naar andere plekken, gaf Van Kralingen aan. Maar nieuwbouw bij station Lombardijen of de Kuip zijn uiteindelijk nooit reële opties gebleken. In het kader van de plannen voor het Hart van Zuid heeft de gemeente het aangrenzend perceel aan de Carnissesingel in het vooruitzicht gesteld waar tot enkele jaren geleden educatieve tuinen gevestigd waren en nu Creatief Beheer met actieve Rotterdammers gewassen teelt.

Het Hoornbeeck College is er niet op uit om bewoners de tuin te ontnemen en heeft begrip voor hun argumenten, stelde de schooldirecteur. Wel hecht het Hoornbeeck College aan de huidige locatie vanwege de centrale ligging en de nabijheid van openbaar vervoer. Ook speelt mee dat de school het gebouw moeilijk kan verkopen. Dat laatste is door een makelaar onderzocht, vertelde de directeur na aanhoudende vragen van bewoners.

Ontwerp met tuin

Het ontwerp voor de nieuwbouw dat deze avond werd toegelicht door Machiel Hopman, en met name de binnentuin, werd over het algemeen positief ontvangen. De bewoners zagen mogelijkheden om een deel van de huidige tuin te behouden. De architect gaf wel aan dat het groen in het ontwerp vooral bedoeld is als recreatiemogelijkheid voor de scholieren, onder meer in de vorm van een ligweide.

Ans van Lemmen, een van de voorvechtsters van de Carnissetuin, tekende aan dat de tuin die zij voor ogen heeft veel minder gecultiveerd is dan het groen in het ontwerp van ConsortArchitects. Om die reden zijn voor haar alternatieve locaties als het Amelandseplein of de Van Swietenhof geen optie. "Dat is geen groen waar je sla in plant. De sociale kwaliteiten van het groen als in de Carnissetuin kunnen we hier niet missen."

Tijdens een presentatie na een korte workshop over de toekomst van de Carnissetuin deed Van Lemmen een handreiking voor een compromis. Ze bood aan om de huidige gebouwtjes in de Carnissetuin 'op te offeren' voor nieuwbouw voor de school. Bewoners in een andere groep gingen niet zo ver en zagen meer in behoud van de Carnissetuin en nieuwbouw aan de andere kant of achter het huidige schoolgebouw (in plaats van de geplande woningbouw).

Maquette

Projectdirecteur Peter Klevering van Ballast Nedam concludeerde in zijn slotwoord dat dit de meest kritische PPBS-avond was tot nu toe (PPBS staat voor publieksprivate buurtsamenwerking). "Een teken dat we er mee aan de slag moeten." Een eerste stap was een tegemoetkoming richting Nico van Setten, die als lid van de gebiedscommissie Charlois aanwezig was en kritiek uitte over het feit dat Ballast Nedam nog steeds geen fysieke maquette heeft ontwikkeld voor Hart van Zuid. Klevering had geantwoord dat zolang er nog geen informatiecentrum is alleen een digitale maquette beschikbaar is, maar bood aan dat er voor het gebiedje rondom het Hoornbeeck College een fysieke maquette komt, die in het schoolgebouw te bezichtigen zal zijn.

Op 3 september houdt Ballast Nedam opnieuw een informatieavond in het voormalige deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel. Dan wordt onder meer aangegeven wat er wordt gedaan met de zienswijzen die zijn ingediend over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland op 8 oktober, waarna er nog tot 27 november beroep mogelijk is. De verkoop van de grond - nu nog de Carnissetuin - aan het Hoornbeeck College is nog geen voldongen feit, zo werd tijdens de bijeenkomst op 15 juli door een woordvoerster van de gemeente benadrukt. Dat kan pas nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen.