Antwoorden wethouder in brief voor vervolg commissievergadering

Er is nog geen alternatieve locatie voor de Carnissetuin en bij de uitwerking van de nieuwe busroutes en verkeersafwikkeling rond de Sallandweg krijgen de bewoners en de RET een belangrijke rol, waarbij veiligheid een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Dat zijn twee belangrijke conclusies in een brief van wethouder Ronald Schneider als antwoord op vragen van de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB).

De brief geeft een chronologisch overzicht van de besluitvorming over de Carnissetuin. "Het niet behouden van de Carnissetuin is onderdeel van een besluit dat de voormalige deelgemeente Charlois op 17 december 2012 heeft genomen in het kader van de Integrale Toekomstvisie Natuur- en Milieu Educatie (NME) 2012-2015", zo begint de opsomming. "Met het besluit voerde Charlois een bezuiniging door op de natuur- en milieu-educatie, die een sluiting van onder andere de educatieve tuin aan de Carnissesingel tot gevolg heeft."

In de uiteenzetting wordt uitgelegd dat de gemeente aan Veerkracht Carnisse voor een periode van vier jaar (2011-2015) een subsidie heeft verstrekt van € 400.000 voor een integrale wijkaanpak in Carnisse. Deze subsidie was voor vier programma's, waaronder de activiteiten gerelateerd aan de Carnissetuin (circa € 100.000 per jaar). Per 1 september 2015 is de vierjarige subsidie aan Veerkracht beëindigd.

Alternatieve locaties Carnissetuin

"Hoewel er contractueel geen verplichting is om de Carnissetuin te verplaatsen, heeft de projectorganisatie de afgelopen periode actief gezocht naar verschillende mogelijkheden om het gebruik van de Carnissetuin, na de sluiting van de tuin, op een andere manier voort te zetten", aldus de wethouder in zijn brief. "De eventuele benodigde financiële middelen voor het beheer zullen door gebruikers zelf verzorgd moeten worden."

Door Ballast Nedam is in overleg met zowel Creatief Beheer als de vrijwilligers gekeken naar alternatieve locaties binnen het plangebied Hart van Zuid. Eén daarvan is het plantsoen onderaan de terrasflats (tussen de Zuiderparkweg en de Carnissesingel). Een ander alternatief is het medebeheer van groen in Hart van Zuid, zo is te lezen in de brief van de wethouder. De toekomstige Gooilandsingel, de bestaande groeninrichting in de Carnissesingel en het Goereesepad zouden zich hier goed voor kunnen lenen.

Naast deze alternatieven is ook gekeken naar de mogelijkheden om de functie van de Carnissetuin op het terrein van de school voort te zetten. Echter, het schoolpleingebruik zal - zo staat in de brief - waarschijnlijk conflicteren met de inrichting en het gebruik van een buurttuin. Alternatieve bouwplannen zijn bekeken, maar te kostbaar bevonden.

Ook buiten het plangebied Hart van Zuid is gekeken naar alternatieve locaties. Dit zijn 'Thematuinen Zuiderpark' (naast het volkstuincomplex aan de Kromme Zandweg en de Zuiderparkweg, nu openbaar gebied) en 'het Clockhuys' tussen de Dorpsweg en de Eksterstraat (braakliggend in afwachting van bebouwing). De gemeentelijke projectorganisatie, Ballast Nedam en de gebiedsorganisatie Charlois hebben voor de verzending van de wethoudersbrief getracht om over de mogelijke alternatieven (opnieuw) in gesprek te gaan met gebruikers van de tuin. "Vanwege de herfstvakantie van de vrijwilligers is dat niet gelukt."

Onderdoorgang terrasflats

Met betrekking tot de onderdoorgang onder de terrasflats wordt in de brief opgemerkt dat uit akoestisch onderzoek blijkt dat in de autonome situatie (dus bij voortzetting van de huidige situatie in de toekomst), de geluidsbelasting op die plek op 65 dB uitkomt. De voorkeursvariant (patio B) komt zonder maatregelen boven de 68 dB uit. Met de nodige maatregelen (asfalt in plaats van klinkers en een luifel van 3 meter) komt de geluidsbelasting ook uit op 65 dB. Dit is zonder de Green deal-maatregelen, zo wordt daarbij opgemerkt.

De wethouder gaat in de brief ook in op de verkeerssituatie. Het plaatje in de verkeersstudie met zeven rijstroken op de Sallandweg bij de kruising met de Zuiderparkweg noemt hij 'een worstcase scenario'. "In deze situatie is ruimte gereserveerd voor alle uitrijdende bussen, met de mogelijkheid onderscheid te maken tussen rechts en links afslaande bussen. Aanvullend is extra capaciteit voorzien voor uitrijdend (parkeer)verkeer, met aparte rijstroken voor rechts en links afslaan. In de uitwerking, in samenhang met de exacte programmering van de verkeerslichteninstallatie, kan het aantal rijstroken ook minder worden."

In de brief is een afbeelding opgenomen van een situatie met vijf rijstroken ('een indicatie van de mogelijke ontwikkeling, maar geen eindbeeld'). "In de uitwerking van de plannen krijgen de bewoners van het Zuiderterras en de RET een belangrijke rol", zo is hierbij opgemerkt.

Opvallend op de plattegrond is dat de meest westelijke rijbaan van de vier rijbanen onder de terrasflats een stippellijn is (indicatie van een laad- en loszone). Even verderop is in de brief een ander plaatje opgenomen, van de doorsnede onderdoorgang Zuiderterrasflat. Van de vier rijbanen is de meest linkse aangeduid als laad- en loszone, met daarnaast een busbaan. In het oostelijk gelegen portaal zijn twee banen ingetekend voor parkeerverkeer (één ingaand, één uitgaand).

"Door de meest westelijke rijbaan voor laden en lossen te reserveren is er, in combinatie met de laad- en loszone in de Twentestraat, aan beide zijden van de Sallandweg voldoende opstelruimte voor Roteb en invalidenvervoer", aldus de wethoudersbrief. "Wanneer er geen laad- en losverkeer is, is er extra opstelmogelijkheid voor bussen, mocht dit incidenteel noodzakelijk zijn."

Bewonersparkeren Zuiderterras

Over het parkeren voor bewoners van het complex Zuiderterras/Carnissesingel verklaart wethouder Schneider dat de ontstane juridische situatie rond de parkeergarage een zaak is tussen de eigenaar van de garage (NSI) en de bewoners. "De gemeente heeft hier geen rol in. In afwachting van een acceptabele oplossing heeft de gemeente tijdelijke parkeervergunningen uitgegeven. De discussie over wat een acceptabel aanbod van de eigenaar van de parkeergarage inhoudt, staat los van de vaststelling van dit bestemmingsplan."

"Binnen dit bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen voor bewoners", vervolgt de wethoudersbrief. "Het huidige aantal tijdelijke vergunningen kan met het huidige aantal parkeerplaatsen geaccommodeerd worden. Tevens zijn er binnen de kaders van dit bestemmingsplan mogelijkheden om in de omgeving van de Twentestraat extra parkeerplaatsen te creëren, mocht dat noodzakelijk zijn. Er zijn in totaal circa 20 parkeerplaatsen te realiseren door het benutten van loze ruimte en/of omzetten van langs in schuin parkeren."

Tot zover de belangrijkste onderdelen van de brief van de wethouder. De commissie BWB betrekt dit schrijven van 23 oktober bij de beraadslaging tijdens de vergadering op woensdag 28 oktober, in vervolg op het debat over het ontwerp-bestemmingsplan Hart van Zuid op 14 oktober. De commissie neemt komende woensdag ook de Nota van Beantwoording door (per onderdeel wordt gekeken of de commissie de gegrond- of ongegrond-verklaring onderschrijft). Vervolgens kan de commissie de gemeenteraad adviseren om op 5 november het ontwerp-bestemmingsplan vast te stellen.  

De commissievergadering op 28 oktober begint om 16.30 uur en vindt plaats in Kamer 7 van het stadhuis (live te volgen op internet).

Klik hier voor de volledige brief van de wethouder.

Klik hier voor de agenda voor de vergadering van de commissie BWB op 28 oktober.

Klik hier voor het verslag van de vergadering van de commissie BWB op 28 oktober.