Wethouder belooft brieven over parkeren en tijdpad besluitvorming

In februari is er een brief over bewonersparkeren in het Hart van Zuid en nog voor het eind van het jaar informeert wethouder Ronald Schneider de gemeenteraad over het tijdpad voor de besluitvorming over de busroutes en andere onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Met die toezeggingen werd woensdag 16 november het debat afgesloten over de 'bestuurlijke lus' Hart van Zuid in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Woordvoerders van verschillende partijen steunden de bewoners die in deze vergadering gebruikmaakten van het inspreekrecht. Als eerste hield Emile Hilgers een betoog namens Stichting Zuidpleingebied. Hij benadrukte dat de motivatie over parkeren die de gemeenteraad op aandringen van de Raad van State heeft opgesteld geen oplossing biedt voor het bewonersparkeren.

De Raad van State heeft in een 'tussenuitspraak' in de beroepszaak die door verschillende partijen is aangespannen over het Bestemmingsplan Hart van Zuid geëist dat de gemeenteraad uitlegt waarom voor diverse gebiedsdelen (met name het nieuwe zwembad en kunstenpand) geen parkeerregeling is getroffen. Daarom ligt er nu een conceptbesluit waarin de planregels voor de parkeervoorzieningen bij Ahoy zijn aangepast en waarin de gemeente uitlegt dat er tijdens en na de gebiedsontwikkeling voldoende parkeerplaatsen zullen zijn op straat voor bewoners en hun bezoekers.

"Er wordt vastgehouden aan een parkeerbalans voor het totale gebied waardoor bewoners gedwongen zullen zijn op grote afstand of tegen betaling in de parkeergarage te parkeren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?!", aldus Hilgers. "Wij verwachten dat veel bezoekers van het nieuwe zwembad en kunstenpand geneigd zullen zijn eerst bij het zwembad en kunstenpand op straat een parkeerplaats te zoeken."

Filevorming voor garages

Volgens de woordvoerder van Stichting Zuidpleingebied zullen de eigen parkeervoorzieningen bij de appartementencomplexen moeilijker te bereiken zijn door meer filevorming  voor de ingangen van de parkeergarage, zeker als de ingang aan de Sallandweg (bij Theater Zuidplein) vervalt.

Hilgers bestreed de verklaring van de gemeente dat het gebruik van de parkeergarage met name in de avonduren logischer is omdat de looproutes aantrekkelijker worden. "Wij zien ook nadelen: het nieuwe theater ligt verder van de garages dan het oude, en bezoekers zullen kiezen voor de goedkoopste optie. Op straat betaal je 50 cent per 18 minuten, in de parkeergarage krijg je voor hetzelfde geld slechts 11 minuten. Bovendien is in de Twentestraat parkeren na 18.00 uur gratis, behalve op koopavonden. Daardoor zijn er voor bewoners van het Zuiderterras vaak geen plaatsen meer vrij op straat, zéker bij evenementen in Ahoy."

Parkeerbalans niet in orde

Bewoonster Marga Scholte van het Zuiderterras ging nader in op de parkeerdruk die nu al bestaat. Zij had voorafgaand aan de vergadering al een uitgebreide mail gestuurd aan de commissieleden en andere raadsleden waarin ze uitlegt dat de parkeerbalans nog steeds niet in orde is. "Voor bewoners van het Zuiderterras blijven in de zone rond de woningen 40 straatparkeerplaatsen over voor 105 parkeernormplaatsen." Elders in sector 20 parkeren is volgens Scholte bijna onmogelijk omdat de parkeerdruk daar ook hoog is (93%).

Bewoner Olaf Berman, die insprak namens het bestuur van de VvE Zuiderterras, ging in zijn betoog in op de besluitvorming over de nieuwe busroutes. "Wij zijn het zat dat we niet serieus worden genomen", stelde hij. "Op 29 augustus hebben wij een eigen plan gepresenteerd aan onder anderen de projectdirecteur en pas gisteren kregen wij bericht dat ons voorstel eigenlijk al in het voorjaar van 2015 was onderzocht. Maandenlang meedenken werd daarmee tenietgedaan met een enkel zinnetje. Wij zijn bij alle bewonersavonden geweest om mee te denken, maar zien dit proces als zoethoudertjes, afvinken en doorgaan. Wij willen hier met plezier blijven wonen maar zijn nog steeds niet gerust op een goede afloop."

Beste route voor de bewoners

"Veel dingen die naar voren zijn gebracht, hebben geen betrekking op wat hier voorligt", stelde wethouder Schneider in een eerste reactie. "Dit heeft te maken met het inrichtingsplan. De variant van bewoners voor de bussen is binnen het bestemmingsplan mogelijk." Commissielid Leo de Kleijn (SP) wilde weten wanneer er dan wél besloten wordt over parkeren en de busroutes. "Wat is de beste route voor de bewoners om in de besluitvorming te worden meegenomen?"

Bart-Joost van Rij (Leefbaar Rotterdam) zei dat hij toch wel graag vandaag over het parkeren wilde praten. Hij verzocht de wethouder extra in gesprek te gaan met Ballast Nedam om te kijken in hoeverre de gemeente aan de wensen van de bewoners tegemoet kan komen in de verdere besluitvorming.

Van Rij zei verder dat hij over het parkeren voor bewoners van het Zuiderterras toch 'een betere gedachte wilde hebben over hoe we als gemeente daarmee omgaan'. "Het stukje dat de mensen moeten lopen is naar en donker." Op de interruptie van De Kleijn met de vraag of hij suggesties had voor oplossingen, antwoordde Van Rij: "Er is een enorm brede stoep, daar zouden extra parkeerplaatsen kunnen komen. En in het gebied zou een belanghebbendensector kunnen worden gecreëerd, wat betekent dat bezoekers daar niet mogen parkeren."

Verankeren in bestemmingsplan

De Kleijn zei over parkeren: "Ik zie niet dat de gemeente Rotterdam zou kunnen ontkennen dat er een probleem is. Er zijn suggesties gedaan voor oplossingen. In hoeverre kunnen we die opnemen en verankeren in de besluitvorming die we vandaag en volgende week ik de raad hebben?"

Mark de Boer (ChristenUnie/SGP) wilde weten wat de rol is geweest van de gemeente in het traject van de publieks-private samenwerking. "Is er overleg geweest met Ballast om als gemeente aan te geven dat we het belangrijk vinden dat het gesprek met de bewoners op een goede manier plaatsvindt?" Wethouder Schneider antwoordde daarop: "We hebben gezegd tegen Ballast Nedam: neem de bewoners mee in het proces. Uiteindelijk moet er een afweging plaatsvinden tussen de verschillende belangen en een beslissing worden genomen over hoe de busroutes gaan lopen."

Parkeren is reëel probleem

Over het concept dat nu besproken werd, zei De Boer: "Ik proef dat in het reparatievoorstel voor de Raad van State de houding zit dat we als gemeente ons gelijk willen halen. Terwijl de bewoners een reëel probleem aangeven. Als mensen simpelweg hun auto niet kwijt kunnen, moet daar een adequate oplossing voor komen met extra maatregelen. En benoem die oplossing ook richting de Raad van State. Dat kan bijvoorbeeld zijn: uitbreiding van parkeerfaciliteiten en bezoekers stimuleren om niet op een bewonersplek te parkeren."

"We moeten de denkkracht van de bewoners optimaal benutten", stelde Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD). "Bewoners moeten wel weten wanneer ze waarover kunnen inspreken. Hebben we het parkeren wel voldoende afgetikt? Bewoners schetsen een al bestaand probleem. Hebben we er het maximale uitgehaald om het parkeren in dit gebied goed te regelen, zodat bewoners met hun auto bij hun woning kunnen komen en deze ook daar kunnen stallen? De beantwoording die er nu ligt voor de Raad van State is wat mij betreft te summier."

Judith Bokhove (GroenLinks) benadrukte dat haar partij geen voorstander is van extra parkeerplaatsen op straat. "Ik zou ervoor willen waken dat we nu als commissie ad hoc stoepen gaan versmallen. Laten we eerst zorgen dat er een goed plan komt. We zijn het eens dat de besluitvorming verbeterd moet worden met voldoende inbreng van de bewoners."

Inspreekmomenten

"Ik proef twee vragen", zei de wethouder in zijn reactie op de bijdragen van de commissieleden. "De eerste is: hoe zit het met de planning van de besluitvorming? Ik kan met u afspreken dat ik in een brief aangeef op welke momenten het inspreken plaatsvindt zodat u als gemeenteraad daar inzicht in hebt. Het tweede punt is parkeren. Ik stel voor om dat apart te doen. Het heeft geen betrekking op het bestemmingsplan, maar op het inrichtingsplan. Maar we kunnen het wel in februari agenderen voor uw commissie. Uitbreiden van het aantal plaatsen op straat kan wel, dat laat het bestemmingsplan toe."

De wethouder legde verder uit dat Ballast Nedam 'in the lead' is. "Er is een omgevingsmanager aangesteld om juist te kijken: wat gebeurt daar nou precies? We leveren daarmee als gemeente een extra inspanning om te kijken: gebeurt alles binnen de kaders die we contractueel hebben afgesproken en hoe is het contact met de partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling, dus ook met de bewoners?"

Van Rij vond dat februari te laat is. "De tussenuitspraak van de Raad van State gaat alleen maar over parkeren en dan zegt u: daar gaan we nu niet over beslissen." Ook De Kleijn zei niet blij te zijn met de volgorde: "Het totaal aantal parkeerplaatsen zal z'n plek in het bestemmingsplan moeten krijgen. Is het zo dat als we dit afmaken, er voor ons geen mogelijkheid meer is om uitbreiding van de parkeerplaatsen van de grond te krijgen?" Schneider zei dat vergunningen, tijden en tarieven niet in het bestemmingsplan geregeld worden. "Dat zou dan in de buitenruimte moeten. Als u daar meer parkeerplaatsen wil, zou dat kunnen."  

Onderhandelingen

Bas van Noppen (Nida)  stelde dat rekening moet worden gehouden met de wensen van de bewoners. "Ons beleid is dat parkeren op straat duurder is dan binnen parkeren. En dan gaan we nu de andere kant op... Ik zou toch echt heel graag willen horen van de wethouder dat dit aspect onderdeel wordt van de onderhandelingen en dat we gaan kijken wat er nu te regelen is voor de bewoners. Inzetten in de buitenruimte is rijkelijk laat."  

De Kleijn deed in de slotfase van het debat nog een poging om het besluit over de motivatie voor parkeren in het Hart van Zuid door de gemeenteraad uit te stellen tot december. Maar de wethouder voerde aan dat hij het vanwege het belang van de gebiedsontwikkeling jammer zou vinden als er vertraging zo komen. "Het gaat om groot geld, het gaat om grote partijen… Dat de parkeerproblematiek uw aandacht heeft, snap ik. Het is ook voor mij belangrijk dat er goed wordt omgegaan met de wensen van de bewoners. Maar het staat los van het bestemmingsplan en in februari kom ik met een brief."

Motie in raadsvergadering

Ook het verzoek van De Kleijn om voor de raadsvergadering van 24 november een brief te krijgen over mogelijke oplossingen voor het parkeren wees de wethouder af. "Het alternatief is dat u de gemeenteraad dwingt een motie te maken", reageerde De Kleijn vooruitlopend op het debat in de gemeenteraad als die de reactie voor de Raad van State over onder meer parkeren vaststelt.

Van Noppen stelde ten slotte dat hij zich kan herinneren dat er een toezegging was over onderhandelingen over inpandig parkeren. "Ik wil van de wethouder weten of dat onderdeel als paragraaf of als aandachtspunt opgenomen wordt in de brief of dat de toezegging alsnog wordt gedaan dat er onderhandeld wordt met de huidige eigenaar of de ontwikkelaar over inpandig parkeren. Die toezegging deed Schneider niet. "Ik ga me niet overhaasten. Ik kom in februari met de duiding ervan en dan kunt u vervolgens uw mening daarover geven. Ik spreek hier uit dat ik dit een belangrijk onderwerp vind en dat ik graag met u over oplossingrichtingen in gesprek ga, maar dat is niet volgende week."

Klik hier voor de inspreektekst van Stichting Zuidpleingebied

Klik hier voor de inspreekteksten van dhr. O. Berman en mw. M.M. Scholte, bestuursleden van de VvE Zuiderterras

Klik hier voor het afluisteren van het debat in de commissievergadering