Stichting, VvE's en bewoners naar hoorzitting over Hart van Zuid

De gemeenteraad van Rotterdam houdt 22 september een hoorzitting over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid. De indieners van een zienswijze kunnen daar hun standpunt toelichten en verdedigen.

Er zijn 22 schriftelijke zienswijzen ingediend, door onder anderen Ahoy, VvE Zuidplein (vastgoedeigenaren winkelcentrum), VvE Zuiderterras/Carnissesingel, VvE Zuidplein 324-510, individuele bewoners, en Stichting Zuidpleingebied.

De gemeente heeft de zienswijzen beantwoord in een nota, die begin september is toegezonden bij de uitnodiging voor de hoorzitting. Alle stukken voor de hoorzitting en de behandeling in de gemeenteraadscommissie zijn openbaar en gepubliceerd op intranet.

Resterende knelpunten

Namens de Klankbordgroep en Stichting Zuidpleingebied, en vooral namens alle bewoners, zal adviseur Emile Hilgers tijdens de hoorzitting het woord voeren. Hij gaat onder meer in op de effecten van de voorkeursvariant voor de busroutes die na de terinzagelegging in het ontwerp-Bestemmingsplan is toegevoegd en verankerd. Als de vertrekkende bussen over de Sallandweg gaan rijden (onder de terrasflats door), brengt dit onder meer extra geluid met zich mee en aanzienlijke risico's voor de verkeersveiligheid. Bewoners vrezen ook een verminderde toegankelijkheid van de woningen.

Andere belangrijke knelpunten, die door de aanpassingen na de zienswijzen nog niet volledig zijn opgelost en op 22 september nogmaals worden toegelicht, zijn bewonersparkeren en negatieve effecten van de plannen op het leefklimaat van bewoners (uitzicht/bezonning, geluid, luchtkwaliteit).

Huis-aan-huisbrief over busroutes

Voor bewoners kwam de voorkeursvariant voor de busroutes als een verrassing; in het ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, waren nog zes of zeven varianten mogelijk. Bewoners van het Zuiderterras/Carnissesingel zijn inmiddels over de voorkeursvariant en de hoorzitting geïnformeerd via een huis-aan-huisbrief van Stichting Zuidpleingebied en de VvE Zuiderterras/Carnissesingel. De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan zijn al eerder toegelicht in het verslag van de informatieavond van Ballast Nedam op 3 september.    

De toelichtingen door de indieners van een zienswijze die zich hebben aangemeld voor de hoorzitting worden aangehoord door een subcommissie van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en integraal opgenomen in een verslag van de hoorzitting voor de gemeenteraad. Na iedere inspreker kunnen de commissieleden aanvullende vragen stellen. De subsommissie brengt na de hoorzitting advies uit aan de gemeenteraadscommissie Bouwen en Wonen die op 14 oktober vergadert over de plannen voor het Hart van Zuid. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het Bestemmingsplan Hart van Zuid met onderliggende stukken op 5 november vaststelt.

Hoorzitting en verslag

De hoorzitting is een openbare bijeenkomst en vindt plaats dinsdag 22 september vanaf 19.00 uur in kamer 7 van het stadhuis (Coolsingel 7, ingang achterzijde). Zo snel mogelijk na de bijeenkomst wordt op deze website een verslag gepubliceerd, met onder meer de volledige tekst die namens Stichting Zuidpleingebied is uitgesproken.

- Klik hier voor alle documenten voor de hoorzitting en de raadsbehandeling.

- Klik hier voor de informatiebrief aan bewoners van Zuiderterras/Carnissesingel over de voorkeursvariant voor de busroutes.

- Klik hier voor het verslag van de informatieavond op 3 september.