Inhoud en status plandocumenten toegelicht op informatieavond

In kleine groepjes hebben bezoekers van de informatieavond over Hart van Zuid op 23 april een toelichting gekregen over de diverse plannen voor de gebiedsontwikkeling. Doel van de bijeenkomst was aan belangstellenden uit te leggen welke stukken binnenkort ter inzage liggen en wat in grote lijnen de inhoud en betekenis is van die documenten.

Deskundigen van Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam gaven bij een aantal panelen met plattegronden en teksten uitleg over de verschillende officiële stukken en diverse thema's. Door de kleine groepjes kreeg iedereen ruim de gelegenheid om vragen te stellen; ook kon men vrijblijvend van groep wisselen.

Belangstellenden kregen bijvoorbeeld te horen dat uit de Milieu Effect Rapportage (MER) blijkt dat - ondanks nieuwe functies - de effecten door de uitvoering van de plannen over het algemeen beperkt zijn. Wel zijn op sommige plekken de effecten zodanig dat maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld wat betreft de geluidsbelasting op de woningen op het Zuiderterras door verplaatsing van de busroutes.

Ook worden in de MER aandachtspunten benoemd die in toekomstige vergunningaanvragen nader moeten worden toegelicht, zoals expeditieverkeer bij het nieuwe kunstenpand en de mogelijke archeologische waarde op bouwlocaties.    

Keuzemogelijkheid

Nog niet alle plannen zijn tot in detail vastgelegd. In het Bestemmingsplan worden bijvoorbeeld twee locaties genoemd voor de bioscoop (in het winkelcentrum en bij Ahoy). Ook is er nog geen keus gemaakt voor de nieuwe busroutes. De variant die in november 2013 is gepresenteerd is inmiddels als voorkeursvariant losgelaten. Daarbij zouden aankomende bussen onder de terrasflats en via een nieuwe oprit vanaf de Sallandweg met een scherpe bocht naar het metrostation rijden.

Er zijn nieuwe varianten ontwikkeld, waaronder drie zogenoemde maaiveld-varianten (uitstappen op de begane grond) en twee patio-varianten. Alle varianten zijn meegenomen in de Milieu Effect Rapportage, maar nog niet tot in de kleinste details uitgewerkt en met belanghebbenden besproken. De uiteindelijke keuze zal onder meer afhangen van de reistijden van de bussen en de financiële haalbaarheid, zo werd op de informatieavond toegelicht. Wel heeft Ballast Nedam in het Bestemmingsplan twee voorkeursvarianten benoemd: maaiveld-variant B (alle bussen onder de terrasflats door, uitstappen op maaiveld) en patio-variant B (nieuwe busoprit op Metroplein, parallel aan de terraswoningen, vertrekkende bussen over de Sallandweg onder de flats door).

Kijk hier voor een overzicht met plattegronden van de diverse varianten.

 

Officiële stukken

De plandocumenten die ter inzage zullen liggen zijn:

Structuurvisie Hart van Zuid -  Dit stuk beschrijft in grote lijnen de uitgangspunten en de ambities van de gebiedsontwikkeling. Dit stuk is niet bindend.

Bestemmingsplan Hart van Zuid - Dit plan omvat onder meer de gebruiksregels: waar komt groen, welke plekken zijn voor wonen of horeca, en waar kunnen het theater of het zwembad worden gebouwd. Beschreven is wat het maximale aantal vierkante meters en de maximale hoogte is van de bebouwing. En er worden op grond van de Milieu Effect Rapportage voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld aan het maximale geluidsniveau bij de gevels van woningen. Het Bestemmingsplan geeft de kaders aan voor inrichtingsplannen en omgevingsvergunningen die in de toekomst worden verstrekt voor de afzonderlijke bouwprojecten.

Milieu Effect Rapportage Hart van Zuid - Hierin zijn de effecten beschreven van de gebiedsontwikkeling op onder meer het verkeer, de luchtkwaliteit, de geluidsbelasting, water en de natuur. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie als er niets veranderd en de situatie na de beoogde veranderingen. Daarbij is zichtbaar wat de effecten zijn als het basisplan voor Hart op Zuid wordt uitgevoerd, en ook wat er gebeurt als het ambitiealternatief wordt gerealiseerd, waarin alternatieven zijn verwerkt die zijn voortgekomen uit de achterliggende bijeenkomsten met bewoners en ondernemers en uit de ingediende zienswijzen over het Startdocument Hart van Zuid.

De genoemde plandocumenten liggen van 1 mei tot 12 juni ter inzage, onder meer in het voormalig deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11, en zijn dan ook digitaal beschikbaar (op www.ruimtelijkeplannen.nl) Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen bij de gemeente Rotterdam.