Informatieavond leert: veel punten uit zienswijzen gegrond verklaard

Op een fors aantal punten hebben de ingediende zienswijzen over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid geleid tot wijzigingen, zo kregen bezoekers van de informatieavond van Ballast Nedam op 3 september te horen.

Er zijn bijvoorbeeld extra maatregelen voorzien ter voorkoming van geluidsoverlast rond het kunstenpand. De maximale hoogte van de uitbreiding van het winkelcentrum op de huidige locatie van Theater Zuidplein is verlaagd. En het grasveld bij de woningen aan het Zuiderterras en Carnissesingel wordt niet bebouwd; op de aangepaste plankaart van het bestemmingsplan is dit gebied nu groen, zoals voorgesteld in de zienswijze van Stichting Zuidpleingebied.

Maatregelen en hoogtewijzigingen Van Swietenlaan

Het zijn geen loze beloften, benadrukte presentator Dorine Celton in haar toelichting aan het begin van de avond. Als bij metingen een te hoog geluidsniveau wordt geconstateerd, is Ballast Nedam verplicht geluidsisolatie aan te brengen voor de woningen op de Van Swietenlaan. Laden en lossen voor het kunstenpand moet inpandig plaatsvinden. De nieuwbouw voor het theater en de bibliotheek wordt het laagst bij de Van Swietenlaan en het hoogst bij het busstation, zo was op posters te lezen. Verder: "De hoogte aan de noordzijde is beperkt zodat voldoende daglichttoetreding in de omliggende bebouwing is geborgd… Bij verdere planvorming wordt rekening gehouden met bezonning en uitzicht."

Nieuwbouw op theaterlocatie maximaal 20 meter hoog  

Voor het Plein van Zuid is, net als voor het Plein bij Ahoy, een minimale afmeting beschreven in de regels van het bestemmingsplan. Op de nieuwe plattegrond zijn beide pleinen met een stippellijn aangegeven. De maximale hoogte van de uitbreiding van het winkelcentrum (locatie Theater Zuidplein) is verlaagd van 40 naar 20 meter. Binnen die hoogte blijft overigens in het bestemmingsplan een bioscoop mogelijk. Er is in het bestemmingsplan een maximale oppervlakte voor horeca benoemd. De mogelijkheid voor uitbreiding met 3.000 vierkante meter detailhandel is geschrapt.

Schonere bussen en voorkeursvariant busroutes

Een groot deel van de geconstateerde geluids- en luchteffecten door woningbouw op de huidige tennisbaanlocatie wordt verminderd of weggenomen door versnelde invoering van de zogenoemde 'Green deal' en daarmee (onder andere) op de inzet van stille en schone bussen.

Na een algemene presentatie gingen op de informatieavond de circa veertig bewoners en overige belangstellenden uiteen om in kleine groepjes nader geïnformeerd te worden en vragen te stellen. Bij 'Verkeer en parkeren' werd uit posters duidelijk dat er aan de hand van extra onderzoek gekozen is voor patiovariant B als voorkeursvariant. Die variant houdt in dat inkomende bussen gebruikmaken van een nieuwe oprit, naast de bestaande oprit naar de Zuiderterrasflats. Uitgaande bussen rijden onder het complex door via de Sallandweg. Bussen in de richting Carnisse rijden dan rechtsaf over de Zuiderparkweg en slaan op de bestaande busroute opnieuw rechtsaf naar Zuidplein, om vervolgens op de Carnissesingel linksaf te slaan. Hier kruisen de bussen weliswaar de verkeersluwe looproute (Gooilandsingel) tussen Zuidplein en Ahoy, maar het aantal bussen is beperkt, zo is de gedachte.

Op de vraag hoeveel en welke viarianten voor de busroute volgens het aangepaste ontwerp-Bestemmingsplan nog mogelijk zijn, werd op de informatieavond geantwoord 'twee: patiovariant B en de huidige situatie'. Op de poster was te lezen: 'Het bestemmingsplan regelt dat ongewenste busvarianten niet mogelijk zijn'. Met ongewenst wordt bedoeld 'ongewenst voor omwonenden', zo bleekt uit een mondelinge toelichting. De oorspronkelijke kronkel-oprit kan niet gebouwd worden en er zijn duidelijke grenzen en verplichte maatregelen voor geluidsoverlast.

Carnissetuin

Met betrekking tot de Carnissetuin gaf Cleton aan dat er goed overleg plaatsvindt met de gebruikers over een nieuwe plek. Ze adviseerde de betrokkenen om hun vragen deze avond voor te leggen aan projectdirecteur Peter Klevering, die de gesprekken voert. Eén van de vrijwilligers van de Carnissetuin merkte op dat zolang het bestemmingsplan niet is vastgesteld door de gemeenteraad nog bezwaar kan worden gemaakt bij de politiek. Cleton beaamde dat.

Hoe verder?

Op 22 september houdt de subcommissie bestemmingsplannen een hoorzitting (indieners van een zienswijze krijgen een uitnodiging). Vervolgens vegadert op 14 oktober de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het ontwerp-Bestemmingsplan, het Milieueffectrapport en de Structuurvisie Hart van Zuid; ook dan is er een mogelijkheid om in te spreken. De gemeenteraad kan op 5 november nog debatteren voordat een besluit wordt genomen en de plannen definitief worden vastgesteld.