Indrukwekkende nieuwe beelden van autoluw Hart van Zuid

Een waterpartij op het Annie M.G. Schmidtplein, een plantsoen onderaan de Zuiderterras-flats, en brede zitbanken op de Gooilandsingel. Bezoekers van de informatiebijeenkomst over Hart van Zuid kregen donderdagavond 27 november een indrukwekkende verzameling beelden te zien van elementen en deelgebieden langs de toekomstige autoluwe boulevard tussen de Pleinweg en Ahoy.

De bijeenkomst was georganiseerd om bewoners en andere belangstellenden te informeren over het uitgewerkte verkeersplan en drie inrichtingsplannen: Gooilandsingel, Busstation, en Sallandweg Zuid. Na een presentatie in de kleine zaal van Theater Zuidplein konden zij bij deeltafels uitleg vragen over de plattegronden en met de landschapsarchitect en projectleiders inzoomen op details.

Er lagen formulieren om reacties en suggesties voor aanpassingen te noteren. Die kunnen tot 5 december ook nog per e-mail worden ingeleverd. Bezoekers kregen deze avond ook een hand-out met duidelijke plaatjes en uitleg over bijvoorbeeld de procedure voor de vaststelling van de voorlopige inrichtingsplannen en de planning voor volgende informatiebijeenkomsten.

Verblijfsgebied

Diederik Erkel van Ballast Nedam Heijmans schetste tijdens de presentatie de uitgangspunten voor het verkeersplan, met de Gooilandsingel als verbinding tussen het Annie M.G. Schmidtplein en het Ahoyplein. De ambitie van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is om een aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren, door een inrichting met meer groen en nieuwe terrassen en winkels. De projectdirecteur liet ook zien wat de omliggende routes worden voor autoverkeer en fietsers. Fietsers zijn te gast in het gebied en er komt een centrale fietsenstalling onder het metrostation.

Landschapsarchitect Berrie van Elderen legde uit dat er op de Gooilandsingel geen stoepranden meer zullen zijn. De zone voor fietsers wordt aangeduid door slimme positionering van bomen, verlichtingsbanken en masten, en door afwijkende bestrating. Hij liet plaatjes zien van verschillende steensoorten, in kleuren die aansluiten op de wanden van de bestaande en nieuwe gebouwen. De architect van Karres + Brands introduceerde ook het 'Zuiderterrasplantsoen': een brede groenstrook langs de Zuiderparkweg. Dit deelgebied valt binnen het inrichtingsplan Gooilandsingel. Het huidige grasveld wordt verbreed en krijgt een nieuwe inrichting met wandelroutes. De busroute voor aankomende bussen wordt op maaiveld iets verlegd en loopt door dit nieuwe groengebied.

Nieuwe ideeën en plannen

In de presentatie van de landschapsarchitect zaten nog meer 'nieuwtjes'. Hij wees op een strook naast het ABN-AMRO gebouw waar mogelijk 'een nieuwe ontwikkeling' komt. Concreter is het plan om in de Q-parkgarage tussen de huidige ingangen bij Theater Zuidplein en de Meijerijstraat een ruime doorgang te maken zodat er een nieuwe looproute ontstaat. Iets waar bewoners al jaren op aandringen. Dat kan door de garage op de begane grond in tweeën te delen, en de poortjes voor auto's aan weerszijden van de nieuwe oost-west verbinding te situeren.

Van Elderen noemde terloops ook een mogelijke nieuwe versie van de Walk of Fame, iets zuidelijker dan de huidige locatie op het Metroplein. De waterpartij op het Annie M.G. Schmidtplein kan door een ondiepe vlakke bodem ook worden drooggelegd zodat er evenementen mogelijk zijn.

Met bewoners oplossing zoeken

Joeri Valk, projectleider openbare ruimte, gaf een toelichting over de inrichtingsplannen voor het nieuwe busstation en de Sallandweg Zuid. Voor de bussen moeten op een kleine ruimte heel veel busperrons en verbindingen met de bufferzone onder het winkelcentrum worden ingepast. Daarom zijn na intensief overleg met de vervoerders nauwelijks aanpassingen mogelijk in het voorlopig ontwerp-inrichtingsplan voor het busstation. De 'lus' aan de zuidkant van de kaart voor dit deelgebied (bij de kantoren Metroplein) wordt nog wel onder de loupe genomen.

De projectorganisatie wil rond de tafel met bewoners van het Zuiderterras, die zorgen hebben geuit over onder meer hun laad- en loszone en gevaarlijke verkeerssituaties als langs en onder het wooncomplex uitgaande bussen rijden. "Dat dit een druk punt wordt, is zeker", aldus Valk. "We willen dit wegdeel zo veilig mogelijk inrichten en daarvoor zullen we begin januari met de bewoners de mogelijkheden binnen de ontwerpopgave onderzoeken."

Voorproefje

Bewegende beelden als slotstuk van de presentatie waren voor veel bewoners het meest verrassende onderdeel van deze avond. Een animatiefilmpje nam de kijkers mee op de wandelroute vanaf Zuidplein Laag over de toekomstige, autoluwe Gooilandsingel. Het gaf een indruk van de nieuwe situatie: een voetgangersgebied met aan weerszijden voorzieningen. Aan het eind was er een bocht naar links, door het Zuiderterrasplantsoen ('even oppassen voor de bus') en langs een nieuw te bouwen 'kopblok' bij de woningen op het Zuiderterras. Opvallend was dat er maar een paar fietsers in beeld kwamen, maar ook dat veel mensen enthousiast reageerden na de uitgebreide presentatie. "Ik vind het er mooi uitzien", zei een bewoonster van de Van Swietenlaan tegen haar buurvrouw. "Ik ben voor het eerst positief."  

Nuttige informatie

Enkele wetenswaardigheden uit de hand-out van deze informatieavond:

- reactieformulieren kunnen vóór 5 december per e-mail worden nagezonden naar info@hartvanzuidrotterdam.nl

- na reacties van stakeholders en een advies van de gebiedscommissie worden de inrichtingsplannen definitief (naar verwachting in april)

- als een inrichtingsplan betekent dat bijvoorbeeld verkeer in een andere richting gaat rijden of dat een weg wordt afgesloten van verkeer, publiceert de gemeente een verkeersbesluit

- na publicatie van een verkeersbesluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen 

- in het tweede en derde kwartaal van 2019 volgen informatieavonden over het Inrichtingsplan Ahoy en hotel/bioscoop, over bouwwerkzaamheden voor het aanpassen van de Sallandweg, en over de woningen op de voormalige tennisbanen

- bij de onderdoorgang onder de terrasflats wordt de Sallandweg geasfalteerd en komt er een luifel tegen het geluid van de bussen (vanaf 2025 rijdt de helft van de bussen emissieloos, vanaf 2030 alle bussen)

- de realisatie van het nieuwe busstation staat gepland in de periode medio 2020 tot medio 2021

KLIK HIER voor een informatiepagina met het animatiefilmpje en de volledige presentaties en hand-out van de informatieavond