Groen licht Commissie m.e.r. na aanpassing milieuffectrapportage

Na aanpassing van de Milieureffectrapportage Hart van Zuid heeft de Commissie m.e.r. een positief advies afgegeven. Het rapport geeft nieuwe informatie over duurzame energie en geluidhinder en bevat nu voldoende milieu-informatie, aldus een persbericht.

Geconstateerd wordt dat er in Hart van Zuid goede mogelijkheden zijn voor het opwekken van zonne-energie én voor het uitwisselen van energie tussen gebouwen, zoals gebruik van warmte vanuit het nieuwe zwembad. Ook is nu duidelijk dat maatregelen om geluidhinder tegen te gaan (zoals overkappingen en gevelisolatie) op een aantal locaties noodzakelijk zijn. Desondanks blijft het aantal geluidgehinderden in het plangebied toenemen.

De gemeente beschrijft in het rapport een ‘green deal’ voor busverkeer waarmee specifiek voor Hart van Zuid de situatie voor geluidhinder en luchtkwaliteit kan verbeteren. De buslijnen die op het busstation Hart van Zuid rijden worden dan versneld vervangen door elektrische en waterstofbussen. Als de gemeente hiervoor kiest, zijn nog wel afspraken nodig met bijvoorbeeld openbaar vervoermaatschappijen. De commissie adviseert hier rekening mee te houden.

De Commissie m.e.r. vindt dat het rapport nu voldoende milieu-informatie bevat. Zij beveelt nog wel aan te kijken hoe het aantal geluidgehinderden teruggedrongen kan worden. Zij geeft hiervoor in haar advies suggesties.

Kijk voor meer informatie en het volledige advies op de website van de Commissie m.e.r.