Coördinatieregeling voor tijdwinst vergunningentraject Hart van Zuid

De gemeenteraad heeft 6 november ingestemd met een coördinatieregeling Hart van Zuid. Die maakt coördinatie van het vergunningentraject en tijdwinst bij het doorlopen van de procedures mogelijk. Voor bewoners betekent dit meer duidelijkheid, zo stellen burgemeester en wethouders in het voorstel aan de raad.

"Bij het in procedure gaan van het (project)bestemmingsplan is namelijk direct duidelijk hoe het bouwplan er uit ziet", aldus het college. "Wanneer men na zienswijzen beroep indient, volgt directe behandeling bij de Raad van State. Men hoeft zich dan slechts op één rechterlijke procedure te richten."

De eerste 'ronde' van de coördinatieregeling is gepland voor komend jaar, waarbij het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouw voor de eerste bouwstroom, alsmede eventueel nog andere benodigde besluiten ter visie gaan, samen met de structuurvisie (waartegen geen beroep mogelijk is). Na deze 'ronde' volgen er nog opvolgende terinzageleggingen voor de volgende bouwstromen van het plan.

In het voorstel van het college aan de gemeenteraad is niets te lezen over de termijn waarop de Milieu Effectrapport (MER) gereed zal zijn. Uit het Startdocument Hart van Zuid, dat momenteel ter inzage ligt, blijkt dat dit gelijktijdig plaatsvindt met de structuurvisie en het bestemmingsplan. Hierover is in het collegevoorstel wel een tijdpad terug te vinden: "Volgens de huidige planning zal dat in maart 2015 gebeuren. Na verwerking van eventuele zienswijzen worden beide documenten aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Dit zal rond de zomer van 2015 zijn."

De Klankbordgroep Zuidpleingebied vergadert dinsdag 11 november over een gezamenlijke zienswijze over het Startdocument Hart van Zuid. Die zal namens alle bewoners en ondernemers worden ingediend door het bestuur van Stichting Zuidpleingebied. Ook individuele bewoners en ondernemers kunnen tot 20 november een zienswijze indienen. Meer hierover elders op deze website.