Wethouder verkeer en parkeren in gesprek met bewoners Hart van Zuid

Judith Bokhove heeft dinsdag 2 oktober een bezoek gebracht aan het Zuidpleingebied. De wethouder voor onder andere verkeer en parkeren wilde tijdens dit werkbezoek de visie van bewoners horen over het project Hart van Zuid, in het bijzonder de thema's bewonersparkeren en verkeersplan.

Van bijna alle grote wooncomplexen waren vertegenwoordigers aanwezig die de wethouder konden vertellen wat voor bewoners belangrijke punten waren. Er werd op diverse plekken stilgestaan voor een toelichting; voor de meeste locaties was de ontsluiting van de woningen en de parkeervoorzieningen een punt van zorg voor bewoners.

Linda van Heumen, VvE-voorzitter Zuidplein 324-510 en vice-voorzitter van de klankbordgroep, vertelde bijvoorbeeld dat nog steeds niet helemaal zeker is hoe de bewoners straks hun buitenparkeerplaatsen achter het huidige Theater Zuidplein kunnen bereiken en verlaten. Bewoner en klankbordgroeplid Wout van Leeuwen schetste dat bewoners van de Poort van Zuid 1993 door wachtende auto's voor de Q-park garage nu al vaak in de file staan om hun parkeergarage te bereiken. Hij wees er ook op dat wanneer de entrees van Q-park bij Theater Zuidplein en aan de Meijerijstraat (tegenover Ikazia) gesloten zijn, bewoners vanaf het metro- en busstation een heel stuk moeten omlopen om hun woning te bereiken. Ook VvE-bestuurder Jordy Slierendrecht van Zuidplein 530-700 (flats boven Albert Heijn) zei te hopen dat de entree van de bewonersgarage van zijn woongebouw na de gewijzigde verkeerssituatie goed toegankelijk blijft.

In de Twentestraat werd het beperkte aantal parkeerplaatsen voor bewoners van het Zuiderterras benoemd als een knelpunt. Bewoner en secretaris van de Klankbordgroep Zuidpleingebied Emile Hilgers gaf aan dat voor Hart van Zuid een apart parkeerbeleid zou moeten gelden (zoals voor het centrum van de stad) en dat hier ook een gemeentelijke garage met betaalbare bewonerstarieven wenselijk is.

Bij de Sallandweg (onderdoorgang Zuiderterrasflats) betoogde Ed Scholte, bewoner en lid van de gebiedscommissie Charlois, dat er nog geen goede oplossingen zijn voor de vuilophaaldiensten en verhuizingen als de laad- en loszones bij de ingangen op maaiveld vervallen omdat er bussen gaan rijden. Bewoners met een fiets moeten straks een heel stuk over de trottoirs lopen om een fietspad of hun buitendeur te bereiken. Hilgers wees op gevaarlijke situaties als hier straks veel meer bussen, vrachtauto's en personenauto's rijden terwijl klanten van de nieuwe supermarkt, onder wie veel scholieren, 'illegaal' oversteken (niet op het zebrapad op de Zuiderparkweg). Op het Metroplein wees Scholte naar de opgang naar de portieken op het terras (niveau 3). In de plannen van Ballast Nedam/Heijmans moet de oprit het veld ruimen voor een kopgebouw met horeca en bedrijven.

Bewoner en klankbordgroeplid Theo Smit voerde op de Van Swietenlaan het woord. Hij gaf onder meer aan dat er weliswaar overlast is geweest door de bouw van het zwembad, maar dat het Hart van Zuid mooi wordt. Toch gaan veel bewoners erop achteruit omdat hun woonklimaat verslechtert. De parkeerplaatsen op straat worden vaak bezet door vergunninghouders uit verdergelegen straten in de parkeersector die gaan winkelen of met openbaar vervoer verder reizen. Klankbordgroep Ron den Besten, oud-bewoner en -huisarts van de Van Swietenlaan, pleitte voor meer groen (zoals hoort op een laan), door bijvoorbeeld klimop tegen de muur van het in aanbouw zijnde kunstenpand.

Wethouder Bokhove zei in een kort slotwoord dat ze als gemeenteraadslid heel veel op bezoek is geweest in gebieden in de stad, maar dat ze nog nergens heeft ervaren dat de medewerkers van de gemeente zoveel bewoners bij naam kenden. Ze concludeerde dat er kennelijk veel contact is over de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, en dat de bewoners heel betrokken zijn.