Verkeersplan nog niet af, vanaf 2019 verkeersbesluiten

Het verkeersplan voor Hart van Zuid zal pas over ongeveer een jaar helemaal rond zijn. Projectdirecteur Diederik Erkel vertelde 22 november op een informatieavond in Theater Zuidplein dat het schetsontwerp – een plan op hoofdlijnen – verder wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp van afzonderlijke inrichtingsplannen voor bijvoorbeeld de Noordkop en de omgeving Zuiderterras. Op het voorlopig ontwerp is inspraak mogelijk in bewonersbijeenkomsten en via de adviesrol van de gebiedscommissie. Uiteindelijk kan bezwaar worden gemaakt op concrete verkeersbesluiten, die vanaf 2019 worden gepubliceerd.

Zuidplein wordt voetgangersgebied, is één van de uitgangspunten voor het schetsontwerp. Dat betekent niet alleen dat de Gooilandsingel autoluw wordt, in het verkeersplan vervallen ook de bestaande rijbanen op Zuidplein Laag vanaf de Zuidenwijdsestraat richting Mijnsherenlaan. Die laatste ingreep werd enkele maanden geleden bij de eerste presentatie van het verkeersplan voor het eerst met omwonenden en de Gebiedscommissie Charlois gedeeld. Eén van de argumenten is dat samenvoegen van de twee kruispunten tussen de Goereesestraat/Zuidplein Laag en de Mijnsherenlaan kortere wachttijden en wachtrijen oplevert. Ook ontstaat er een centrale as als verbinding tussen het Zuiderpark en de Mijnsherenlaan (Tarwewijk), met veel groen en verblijfskwaliteit.

Ook op de tweede avond bleek dat met name bewoners van de Goereesestraat bang zijn dat deze straat niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer en grotere verkeersstromen en dat er een bottleneck ontstaat voor het resterende kruispunt met de Pleinweg. Zij drongen aan op aanvullende verkeersmaatregelen voor een betere ontsluiting van de wijk Carnisse, bijvoorbeeld verderop langs de Pleinweg (richting Maastunnel).

Eveneens op de Noordkop van Hart van Zuid, bij appartementencomplex Zuidplein 324-510, is inmiddels één van de zorgpunten van bewoners weggenomen. De wokkel (ronde oprit) naar de bewonersgarage blijft in gebruik, meldde de projectdirecteur in zijn presentatie. Voor andere knelpunten, zoals de routes naar en vanaf de bestaande buitenparkeerplaats bij het complex, wordt nog overlegd met de VvE en gezocht naar oplossingen.

Overleg met Q-park

Aan de zuidkant van het gebied blijven er bij bewoners van het Zuiderterras, ook na een eerste overleg tussen hun VvE-bestuur en de projectorganisatie, nog veel vragen en zorgen over het verkeer rond hun woningen en de bereikbaarheid van het complex. Op deze tweede informatieavond kon Erkel nog geen uitgewerkte plaatjes laten zien met bijvoorbeeld het aantal rijstroken bij de onderdoorgang en een alternatief voor de laad- en loszone. Er wordt nog volop gestudeerd op maatregelen, gaf hij aan. In het overleg met Q-park is bijvoorbeeld sprake van een extra poort van de parkeergarage aan de Twentestraat.

Ook voor een goede doorstroming en bereikbaarheid van de bewonersparkeergarage van Poort van Zuid 1993 aan de Meijerijstraat/Strevelsweg kijken de betreffende VvE en de verkeersdeskundigen van de projectorganisatie naar verbeterpunten. Eén daarvan is een flexibele poort (zowel in te zetten voor inkomend als uitgaand verkeer), een ander het expeditieverkeer voor Albert Heijn. Er is aandacht voor een voetgangersverbinding tussen het busstation en Ikazia, werd opnieuw benadrukt na herhaalde vragen van een volhardende bewoonster.

Kritische vragen waren er verder over de metingen die zijn gehanteerd voor het verkeersmodel. Bewoners stellen dat – net als voor de parkeerdruk – gemeten zou moeten worden op zaterdag en zondag en op avonden waarop er evenementen zijn in Ahoy, in plaats van op dinsdag en donderdag in de ochtend- en avondspits.

Overigens gaf projectdirecteur Diederik Erkel bij alle discussiepunten in alle openheid aan wat de stand van zaken is. Hij meldde bijvoorbeeld dat Q-park, RET en Winkelcentrum Zuidplein betrokken gesprekspartners zijn over het verkeersplan, maar dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan. In een groepsgesprek met bewoners van het Zuiderterras stelde hij dat als de voormalige bowling beschikbaar wordt gesteld voor bewonersparkeren, dit vooralsnog voor een periode van drie jaar zal zijn. En op een vraag over plannen voor een bioscoop op de bovenste etages van de voormalige V&D: “Dat is een plan dat los staat van de plannen voor een bioscoop bij Ahoy. Het wordt één van deze plekken en de keus ligt nu voor besluitvorming bij de gemeente.”

Parkeren in het park

Een nieuwtje dat Erkel terloops meldde, is dat hij met Q-park Ikazia en met scholen en andere instellingen in het Motorstraatgebied in overleg wil treden over de inzet van bestaande parkeervoorzieningen voor bezoekers van Ahoy. Dit idee is enkele jaren geleden tijdens een workshop Hart van Zuid over onder meer verkeer gesuggereerd door een betrokken bewoner en wordt nu dus serieus opgepakt.

Bij de rondvraag op de laatste informatieavond werd, ten slotte, ook nog een heel andere oplossing aangedragen: ‘Maak een parkeerplaats in het park, zoals laatst bij de beurs Europort. Ahoy mag het ook!’ Waarbij aangetekend dat deze bewoner dit meer uit wanhoop riep dan serieus meende, want bewegend blik in het park maakt het uitzicht vanuit zijn woning er niet mooier op.