Raadscommissie BWB: 'Bewoners vroegtijdig informeren en betrekken'

Bewoners van het Zuidpleingebied hebben in een vergadering van de gemeenteraadscommissie Bouwen en Wonen op 17 april kritisch ingesproken over de bewonersparticipatie tijdens de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. In het debat van de commissieleden met wethouder Bas Kurvers werd daar met diverse voorstellen en toezeggingen direct op gereageerd.

Verschillende fractiewoordvoerders bepleitten dat de bewoners niet alleen moeten worden geïnformeerd, maar ook vroegtijdig in de planvorming moeten worden betrokken. Bovendien moet goed aan hen worden uitgelegd waarom hun wensen en ideeën niet kunnen worden uitgevoerd. De wethouder stelde dat de gemeente in gesprek is met de bewonersorganisatie en de klankbordgroep. Als zij aangeven welke ondersteuning zij nodig hebben is hij bereid daarmee te helpen. 

Drie insprekers

Drie insprekers stelden dat bewoners al sinds de start van het project Hart van Zuid in onzekerheid zijn over de planvorming en de effecten van de nieuwbouw en veranderde verkeerssituatie in het gebied. Emile Hilgers, die insprak namens de VvE Zuiderterras/Carnissesingel, ging vooral in op de geplande busroute voor uitgaande bussen via de Sallandweg en de impact daarvan voor de bewoners. "Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het zal gaan als hier per etmaal duizenden voertuigen bijkomen; niet alleen bussen, ook expeditieverkeer en parkeerders vanaf Zuidplein-Noord en de parkeergarages."

Sonja Gbadega-Baert las de inspreektekst voor van klankbordgroeplid Melanie van Loon, bewoonster van Zuidplein 530-700. "Bewoners worden wel geïnformeerd, maar hebben het gevoel dat hun inbreng weinig oplevert. De klankbordgroep wordt duidelijk niet gezien als stakeholder. In de Voortgangsrapportage Hart van Zuid worden wij als belangrijk genoemd, maar we lezen hierin zaken die eerder niet met ons besproken zijn. Zoals het onderzoek naar de mogelijkheden van woningbouw op de uitbreiding van het winkelcentrum."

Dat laatste punt onderschreef Koos van Beeck, die insprak namens de VvE Zuidplein 324-510: "Hoewel wij dachten goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen, moesten wij in de krant lezen van de geplande hoge toren op de locatie ABN-AMRO. Op informatieavonden vernemen wij dat er aanpassingen zijn gedaan in de plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum en de nieuwe parkeergarage. Maar beloofde gesprekken met de VvE worden al meerdere jaren naar voren geschoven: 'volgend kwartaal weten we meer'."

Voortgangsrapportage 'onder de maat'

De aanwezige commissieleden waren op hun beurt ook kritisch in hun inhoudelijke reacties op de Voortgangsrapportage Hart van Zuid 2018 die voor deze vergadering op de agenda stond. Om hun controlerende taken als gemeenteraadsleden te kunnen vervullen vroegen ze meer onderbouwing van de financiële risico's van het project. Bijvoorbeeld het structurele tekort van 2,1 miljoen per jaar voor het kunstenpand (ten laste van de gemeente) en het financiële risico van de plannen voor een hotel bij Ahoy.

"De voortgangsrapportage leest positief, maar is vooral een publieksvriendelijke voortgangsrapportage en niet wat je verwacht als raadslid", aldus commissielid Jan-Willem Verheij. "Misschien komt er een stationshal," citeerde hij enkele voorbeelden, "misschien gaan we een hotel toevoegen. Wanneer is daar zekerheid over? Zit je aan de knoppen en stuur je mee, of beoordeel je achteraf?" Commissielid Maarten Struijvenberg was veel harder in zijn oordeel: "Deze voortgangsrapportage is onder de maat."

Kurvers benadrukte dat de commissie zelf had aangegeven geen technische sessie te willen. Na een voorstel van de commissievoorzitter werd besloten dat een speciale werkgroep van de gemeenteraad wordt gevraagd naar deze voortgangsrapportage te kijken en aan te geven in hoeverre deze moet worden aangevuld. 

Extra parkeerplaatsen Twentestraat

Verheij had richting de wethouder twee opmerkingen over de moties die hij in 2015 heeft ingediend en die nog steeds open stonden. De motie 'Parkeren Hart van Zuid' (voor twintig extra parkeerplaatsen in de Twentestraat) was door inspreker Hilgers van de VvE Zuiderterras kort genoemd. Hij gaf aan dat in het korte deel van de Twentestraat onduidelijkheid ontstaat als op het ene deel (laad- en loszone voor bewoners) geen betaald parkeren wordt toegestaan en op het iets verderop gelegen deel wél. Liever drie of vier plaatsen minder voor langparkeren, dus 16 of 17 in plaats van 20, stelde Hilgers.

"Is het niet op te lossen," aldus Verheij, "door die laad- en loszones in het korte gedeelte van de straat heel duidelijk laad- en loszone te laten zijn en de drie of vier plekken die je daarmee verliest te zijner tijd alsnog in te passen bij de herinrichting op het lange gedeelte van de Twentestraat?"

De wethouder bood een keus: deze motie aanhouden en onderzoeken of het mogelijk is de drie extra parkeerplaatsen te zijner tijd in het inrichtingsplan te realiseren, of de motie afdoen en deze zoekrichting meegeven. Verheij stemde in met het afdoen van de motie en de toezegging van de wethouder dat voor de langere termijn naar drie of vier extra parkeerplekken wordt gezocht.

Busbaan goed inpassen

Over de motie 'Busbaan goed inpassen' zei indiener Verheij: "Het is op zich goed dat de toerit en afrit voor de bussen zijn gesplitst, dus dat alleen het uitgaande verkeer onder het Zuiderterras door gaat rijden. Alleen, dat blijft nog steeds wel 2.000 busbewegingen per dag, gecombineerd met heel veel ander verkeer dat vanaf de noordkant van het gebied via de Sallandweg onder het Zuiderterras naar buiten moet. Dat betekent nogal wat voor het verkeer via dat tunneltje. En dan is de drie meter lange luifel die voorzien is, wel een heel lullig luifeltje is. Me dunkt dat in een project van 250 miljoen het moet kunnen dat je een paar meter meer beton met een grasveldje erop kan aanleggen. Kijk nou serieus naar hoe je die route, als die al zo zou moeten lopen, zó kan inpassen dat ook dit stukje van het Hart van Zuid de kwaliteit krijgt die we op andere plekken juist aan het toevoegen zijn."

Wethouder Kurvers was kort over de motie 'Busbaan goed inpassen': "Wat betreft de luifel: meten is weten. het onderzoek loopt nu. Er komt een luifel die nodig is." Voor die motie 'Busbaan goed inpassen' moet volgens de commissie echt eerder een afdoeningsvoorstel komen dan 15 juli, de termijn die in een wethoudersbrief van 12 april is genoemd.

 

Klik hier voor de volledige inspreektekst van Emile Hilgers (VvE Zuiderterras/Carnissesingel)

Klik hier voor de volledige inspreektekst van Melanie van Loon (VvE Zuidplein 530-700 en Klankbordgroep Zuidpleingebied)

Klik hier voor de volledige inspreektekst van Koos van Beeck (VvE Zuidplein 324-510)

Klik hier voor de presentatie over Hart van Zuid in de commissie BWB op 17 april 2019

Klik hier voor de burgerbrief van M. Scholte over het participatieproces voor Hart van Zuid  

Klik hier om de opnames van de commissievergadering op 17 april te beluisteren (het gedeelte over Hart van Zuid begint op 4.24 uur).