Omgevingsvergunningen kunstenpand opnieuw ter inzage

De omgevingsvergunningen voor de bouw van het kunstenpand en twee inritten vanaf de Van Swietenlaan liggen nog tot en met vrijdag 29 december ter inzage. Ze zijn niet gewijzigd na de eerste ter-inzagelegging (van 1 september tot 12 oktober jongstleden).

Stichting Zuidpleingebied had – namens omwonenden – als enige een zienswijze ingediend. Hierin verklaart de bewonersorganiatie de investeringen die in de omgeving worden gedaan te ondersteunen: 'Betere faciliteiten zullen ons woongenot verhogen'. Tegelijkertijd worden in de zienswijze zorgen geuit over geluidsoverlast door vrachtauto's en installaties op het dak en over de grootte van het gebouw.

Zorgen over piekbelasting

De zorgen over geluidsoverlast komen voort uit de rapporten waarin is aangegeven dat er nachtelijk expeditieverkeer zal rijden op de Van Swietenlaan (per nacht mogelijk twee vanuit het kunstenpand vertrekkende vrachtwagens tussen 19.00 en 7.00 uur). "Er wordt een piekbelasting verwacht die niet kan worden afgedaan met een berekening van de gemiddelde geluidsbelasting in het Activiteitenbesluit", aldus de zienswijze. Ook de installaties op het dak, zoals luchtbehandelingssystemen, kunnen volgens Stichting Zuidpleingebied geluidsoverlast veroorzaken. In de zienswijze heeft onze bewonersorganisatie om zekerheid gevraagd dat de geluidbelasting op de gevels van omliggende woningen vooraf juist is bepaald en dat adequate maatregelen worden genomen.

In de zienswijzerapportage heeft de gemeente geantwoord dat geluidsoverlast door expeditieverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt, onder andere door een inpandige expeditieruimte. Vrachtwagens mogen in de avond- en nachtperiode niet achteruit rijden. Verder wordt aangegeven dat de geluidwering van de gevels van de tegenoverliggende woningen bij de expeditie van het kunstenpand zijn beoordeeld en dat wordt voldaan aan de bepalingen in het Bestemmingsplan Hart van Zuid (met ten opzichte van het Activiteitenbesluit aanvullende voorwaarden voor geluidoverlast). 

De installaties worden volgens de zienswijzerapportage grotendeels inpandig gerealiseerd. Verder wordt aangetekend dat een theater in de richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt aangemerkt als een categorie 2-inrichting met een contourhinder van 10 meter voor het aspect geluid, en dat de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen circa 9 meter is aan de noorzijde en 15 meter aan de westzijde.

Beperking van uitzicht

Stichting Zuidpleingebied heeft in de zienswijze ook opgemerkt dat het pand hoger en breder wordt dan bepaald in het geldende Bestemmingsplan Hart van Zuid. "De extra hoogte zal een beperking betekenen voor het uitzicht van bewoners”, aldus de zienswijze. “Wij waren in de veronderstelling dat het bestemmingsplan leidend was bij de omgevingsvergunningen." De reactie van de gemeente op dit bezwaar is dat ten opzichte van het bestemmingsplan sprake is van een geringe hoogteoverschrijding. Dit komt omdat de positie en de verhouding van de theatertoren iets afwijkt van het bestemmingsplan. “Voor een beperkt aantal bewoners in de appartementen aan het Zuidplein zal inderdaad iets van het uitzicht ontnomen worden. Voor andere bewoners in dezelfde flat neemt het uitzicht juist toe omdat de toneeltoren in westelijke richting is opgeschoven ten opzichte van de contour in het bestemmingsplan. Zoals in de ontwerp-omgevingsvergunning reeds is aangegeven, bestaan vanuit ruimtelijk oogpunt geen bezwaren tegen het bouwplan”, aldus de zienswijzerapportage.

Nadere informatie

Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen tot bovengenoemde datum bij de Raad van State in beroep gaan tegen het verlenen van de vergunningen.

Bij procedures rond omgevings- en andere vergunningen kan Stichting Zuidpleingebied Verenigingen van Eigenaren en individuele bewoners ondersteunen met nadere informatie.

Klik hier voor de stukken van de omgevingsvergunningen