Gebiedscommissie wil over hele pakket inrichtingsplannen adviseren

De gebiedscommissie Charlois adviseert negatief over het voorlopig inrichtingsplan Sallandweg-Zuid. De commissie meent dat over het plan geen deugelijk advies te geven is. "Wij achten het niet reëel om slechts te adviseren over dit kleine, doch essentiële, deel van het geheel", verwijst de commissie naar het Schetsontwerp IP en het Verkeersplan voor het gehele Hart van Zuid waarover eerder op hoofdlijnen werd geadviseerd.

"Elke keuze die in dit deel gemaakt wordt is cruciaal en zeer bepalend voor de invulling van de overige IP's", stelt de gebiedscommissie in een brief van 21 januari aan cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. "Het geheel is groter dan de som der delen. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om de gebiedscommissie de gelegenheid te geven om te adviseren over het gehele pakket IP's. Hierin dient naar onze mening ook de inrichting van de Twentestraat meegenomen te worden, welke zeer spijtig buiten het plangebied is gehouden."

'Fietsers graag geziene gast'

Na de advisering over het Verkeersplan is een nieuwe gebiedscommissie geïnstalleerd, die nieuwe inzichten heeft ten aanzien van het fietsverkeer. "Om het Hart van Zuid toekomstbestendig te maken willen wij adviseren over het gehele pakket IP's, waarbij de fietser als graag geziene gast wordt gezien", aldus de brief. "Wellicht heeft dit enige gevolgen voor het vastgesteld verkeersplan, echter wij zien goede mogelijkheden om dit in te passen."

Eén van de knelpunten die de gebiedscommissie aangeeft is het vervallen van het fietspad op de Sallandweg. In het verkeersplan is de huidige fietsroute over de Twentestraat niet opgenomen, zo wordt geconstateerd. "De aanzienlijke fietsstromen die deze route nemen, onder andere scholieren in de richting van de Carnissesingel, zullen in het huidige ontwerp op een zeer gevaarlijk kruispunt terechtkomen en geen andere keus krijgen dan in de catacomben van de RET te verdwijnen. In een nieuw VO-IP dienen de bestaande fietsbewegingen vanuit de Twentestraat geaccommodeerd te worden zodat zij op een veilige manier via het Metroplein of via de Sallandweg richting de Gooilandsingel kunnen bewegen."

Bussen onder Zuiderterras

De gebiedscommissie vraagt ook aandacht voor veilige oversteken voor voetgangers, maatregelen om foutparkeren op de trottoirs te voorkomen, en voor busverkeer onder het Zuiderterras. "In het VO IP wordt uitgegaan van twee busbanen (6 meter) tussen de pilaren van het Zuiderterras (tunneleffect). Een breedte van 3,25 meter per busbaan is het minimum en de busbanen worden meestal aangelegd met een breedte van 3,50 meter", aldus de brief. "En we vragen ons af of het plan om bussen onder het Zuiderterras te laten rijden wel zo'n goed idee is. Wij vernemen dan ook graag de mening van de RET en andere busmaatschappijen over deze oplossing."

Calamiteiten en ontsluiting

Verder vraagt de gebiedscommissie zich af of in de context van het Verkeersplan Hart van Zuid voldoende is nagedacht over een alternatief scenario wanneer de kruising Sallandweg-Zuiderparkweg bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval of calamiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is. "Duidelijk is dat in ieder geval de Sallandweg uitgaand cruciaal en daardoor mogelijk ook kwetsbaar is, mogelijk ook ingaand. Dit niet alleen omdat de Sallandweg straks de hoofdontsluiting is van het gehele Zuidpleingebied, maar ook een cruciale openbaarvervoersader wordt, die een regionale functie heeft door de vele regiobussen die uit heel zuid Zuid-Holland richting Zuidplein komen." De gebiedscommissie adviseert alvorens het plan definitief vast te stellen eerst een calamiteitenplan uit te werken en te laten toetsen door de hulp- en reddingsdiensten.

Eenrichtingsverkeer Twentestraat

In de brief vraagt de gebiedscommissie, ten slotte, ook aandacht voor de verkeersveiligheid van de kruising Sallandweg-Twentestraat. Hier is bij de voorgenomen inrichting sprake van een groot verkeersaanbod, een variëteit aan verkeersbewegingen (zowel motorvoertuigen als langzaam verkeer), en de beperkingen die de omliggende bebouwing heeft op het zicht op aankomend verkeer.

Omdat het aantal voertuigbewegingen vanuit de uitgangen van de parkeergarages in de Twentestraat aanzienlijk is, attendeert de commissie op het eerdere voorstel om in deze straat eenrichtingsverkeer richting Meijerijstraat in te voeren. Dit voor een goede doorstroming en verkeersafwikkeling, maar ook in het belang van de verkeersveiligheid.

Slim inrichtingsplan

Over dat laatste punt plaatste een inspreker een opmerking bij de vaststelling van het concept-advies in de vergadering van de gebiedscommissie op 21 januari. Emile Hilgers, scretaris van de Klankbordgroep Zuidpleingebied, wees erop dat bij eenrichtingsverkeer op de Twentestraat - met het huidige wegprofiel - op piektijden lange files kunnen ontstaan voor de aansluiting op de Strevelsweg. "Mogelijk kan door een slim inrichtingsplan voor de Twentestraat de doorstroming verbeteren. Zolang zo'n inrichtingsplan er nog niet is, hebben wij grote twijfels over het voorstel voor eenrichtingsverkeer in deze straat."

Gebiedscommissielid Ronald Tol erkende dit bezwaar en bevestigde dat het kruispunt Meijerijstraat-Strevelsweg nu al erg druk is op bepaalde tijden. Gebiedsmanager Maljaerd den Hollander merkte op dat in de concept-brief slechts werd geattendeerd op een eerder voorstel voor eenrichtingsverkeer en dat elders in de brief duidelijk staat dat er ook voor de Twentestraat een inrichtingsplan moet komen. Vervolgens werd het concept-advies over het VO-IP Sallandweg-Zuid unaniem en ongewijzigd vastgesteld.

Klik hier voor de brief met het advies van de gebiedscommissie over het VO-IP Sallandweg-Zuid

Klik hier voor de inspreektekst van Stichting Zuidpleingebied