Luchtkwaliteit Zuidplein

Eerste resultaten meting luchtkwaliteit: NO² onder de norm

Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat op negen plaatsen in het Zuidpleingebied palmesbuisjes zijn geplaatst waarmee de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO²) in de lucht kan worden gemeten.

De metingen vinden plaats om de effecten van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid op de luchtkwaliteit te kunnen vaststellen. Voor een nulmeting worden de buisjes ten minste een jaar lang maandelijks afgelezen. De Klankbordgroep Luchtkwaliteit Zuidplein, waarin onder anderen bewoners en leden van de Gebiedscommissie Charlois zitting hebben, ontvangt tussentijds de voorlopige resultaten. Een eerste evaluatie zal ongeveer een jaar na de start van de meting plaatsvinden, omdat de luchtverontreiniging per seizoen verschilt.

In de eerste zes maanden bleven de gemeten concentraties op de negen meetpunten allemaal onder de norm van het jaargemiddelde (40 microgram per kubieke meter). De DCMR, die de metingen coördineert, heeft wel verschillen geconstateerd. Deze zijn te verklaren door variaties in het wegverkeer en door weersinvloeden, zoals wind, neerslag en temperatuur. 

Voor de zomer van 2016 wordt het jaargemiddelde vastgesteld (en voor fijn stof bij benadering berekend) en met de klankbordgroep besproken.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd in december 2015 (kwartaalblad De Zuidpleiner)

Resultaten mei 2015 - Resultaten juni 2015 - Resultaten juli 2015 - Resultaten augustus 2015

Resultaten september 2015 - Resultaten oktober 2015

 

PLATTEGROND MET DE MEETPUNTEN:

Plattegrond luchtkwaliteit1