Klankbordgroep Zuidpleingebied

Sinds oktober 2014 is er een klankbordgroep Zuidpleingebied met vertegenwoordigers uit het gebied. Zij denken en praten mee over de plannen voor het Hart van Zuid en over andere zaken die spelen in het Zuidpleingebied..

Belangstellenden kunnen zich bij de Stichting Zuidpleingebied aanmelden voor de klankbordgroep, waarna een selectie plaatsvindt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle gebiedsdelen en doelgroepen.

Interesse? Meld je aan: info@onszuidpleingebied.nl 

De klankbordgroep kan het bestuur van Stichting Zuidpleingebied ook adviseren over bijvoorbeeld groen, bewonersparkeren, luchtkwaliteit, en schoon en heel.

 

Wil je weten wie er lid zijn van de Klankbordgroep Zuidpleingebied?

Klik hier voor de ledenlijst van de Klankbordgroep Zuidpleingebied.

 

Advies Startdocument Hart van Zuid

Na bespreking van een concept op 28 oktober heeft de klankbordgroep na aanvullingen per e-mail ingestemd met een zienswijze over het Startdocument Hart van Zuid. Het bestuur heeft de zienswijze ongewijzigd overgenomen en ingediend bij de gemeente Rotterdam.

Beantwoording zienswijzen Startdocument Hart van Zuid

In totaal zijn tijdens de terinzagelegging negen zienswijzen ingediend over het Startdocument Hart van Zuid. Hierop heeft de gemeente een Nota van Beantwoording vastgesteld, die 13 januari tegelijk met het Startdocument Hart van Zuid is vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders.

Advies ontwerp-Bestemmingsplan, MER en Structuurvisie Hart van Zuid

Voor een advies aan het bestuur van Stichting Zuidpleingebied over de stukken over Hart van Zuid die van 1 mei tot en met 12 juni 2015 ter inzage hebben gelegen, is de klankbordgroep divers malen bijeengekomen. Het bestuur heeft de concept-zienswijze ongewijzigd overgenomen en ingediend bij de gemeente.

Klik hier voor de Zienswijze ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid

In totaal zijn tijdens de terinzagelegging ruim twintig zienswijzen ingediend over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid en onderliggende stukken. Hierop heeft de gemeente een Nota van Beantwoording vastgesteld, die 1 september door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld en met alle stukken is aangeboden aan de gemeenteraad. Klik hier voor een nieuwsbericht met een link naar de volledige Nota van Beantwoording.

Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad

Naar aanleiding van de zienswijzen is het ontwerp-bestemmingsplan aangepast en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De Klankbordgroep Zuidpleingebied heeft ingesproken tijdens een hoorzitting op 22 september en in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 14 oktober. Op 28 oktober vond een vervolg plaats op de commissievergadering, waarna de gemeenteraad op 12 november 2015 het bestemmingsplan heeft vastgesteld. De raad heeft wel met diverse amendementen het bestemmingsplan gewijzigd. Zo is een verlengde luifel mogelijk als de bussen onder de terrasflats gaan rijden en is de voorkeursvariant voor de busroutes verwijderd uit het bestemmingsplan (en verkeersstudie).

Klik hier voor de vastgestelde versie van het Bestemmingsplan Hart van Zuid.

 

Overzicht vergaderingen Klankbordgroep Zuidpleingebied

Verslag vergadering 11 oktober 2014

Verslag vergadering 28 oktober 2014

Verslag vergadering 7 januari 2015

Verslag vergadering 25 maart 2015

Verslag vergadering 7 april 2015

Verslag vergadering 18 en 19 mei 2015

Verslag vergadering 3 juni 2015

Verslag vergadering 14 september 2015

Verslag vergadering 12 oktober 2015

Verslag vergadering 18 november 2015

Verslag vergadering 26 april 2016

Verslag vergadering 5 september 2016

Verslag vergadering 10 januari 2017 (volgt z.s.m.