Bijeenkomst klankbordgroep Zuidpleingebied

Wil je meepraten over het Zuidpleingebied? Dat kan in een nieuwe klankbordgroep van onze stichting. Dinsdag 28 oktober om 19.00 uur is de eerste vergadering. Hier kunnen belangstellenden nog geheel vrijblijvend aanschuiven.

Op de agenda voor deze eerste bijeenkomst staat onder andere het Startdocument Hart van Zuid. Nu dit ter inzage ligt, kunnen bewoners en ondernemers reageren op de plannen van Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam. Het gaat in deze fase vooral om milieuaspecten (zoals luchtkwaliteit en geluid) die van belang zijn voor het opstellen van een milieueffectrapport.

Verdere uitwerking van de plannen volgt in de structuurvisie en het bestemmingsplan, dat later ter inzage wordt gelegd. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep Zuidpleingebied een gezamenlijke zienswijze opstelt dat dan door het stichtingsbestuur wordt ingediend.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de klankbordgroep alleen de plannen voor het Hart van Zuid zou bespreken en beoordelen. Het bestuur vindt het prettig om ook over andere onderwerpen een afvaardiging van bewoners en ondernemers te kunnen raadplegen, vandaar dat is gekozen voor een 'bredere' klankbordgroep Zuidpleingebied. Die kan het bestuur van onze stichting ook adviseren over bijvoorbeeld groen, bewonersparkeren, luchtkwaliteit en schoon en heel.

Deze eerste bijeenkomst in de Arie Smitzaal zal vooral het startdocument aan de orde komen. Aspirant-leden van de klankbordgroep kunnen vanzelfsprekend ook andere onderwerpen inbrengen. Na deze avond vragen wij u of u lid wilt worden van de klankbordgroep Zuidpleingebied.

Komt u meepraten op 28 oktober? Meld u dan aan via info@onszuidpleingebied.nl  U ontvangt dan per e-mail een agenda voor deze avond.